Pháp thoại

 

 

Sư Sán Nhiên giảng

Dịch phẩm

Pháp thoại Sư Sán Nhiên giảng

 

 

Sư Chánh Minh giảng

 

Các bài giảng của Sư Chánh Minh

 

 

Sư Giác Đẳng - Tuệ Siêu giảng

 

Thắng Pháp

 

Sư Pháp Nhiên giảng

 

Vi Diệu Pháp

 

 

Sư Pháp Quang giảng

 

Kinh Trung Bộ TK Pháp Quang 

 

 

Sư Giác Giới giảng

 

Vi Diệu Pháp TK Giác Giới giảng (youtube)

 

 

Sư Giác Nguyên giảng

 

Pháp thoại Sư Giác Nguyên

 

Tổng hợp

 

Kinh Trung Bộ Nhiều giảng sư, lớp Buddha Dhamma Paltalk

Kinh Trung Bộ Nhiều giảng sư, giảng tại Chùa Siêu Lư  (mp3)

 

 

 

 

 

 

 

Home