TRƯỜNG BỘ KINH

Giảng giải

 

TK Giác Nguyên

giảng tại room Vietheravada, paltalk 

=============================

Pali || Chú giải || Dịch Việt

Nghe toàn bộ các bài giảng Trường Bộ Kinh theo thứ tự (youtube)

Tải toàn bộ bài ghi chú (nhật kư lớp học) ở đây: note  (new)

 

Ngày giảng Tên bài kinh mp3 youtube Bài ghi chú
24-06-2016

1. Kinh Phạm Vơng Tập I

mp3 youtube note
 27-06-2016 1. Kinh Phạm Vơng mp3 youtube note
28-06-2016 2. Kinh Sa Môn Quả mp3 youtube note
29-06-2016 3. Ambattha. 4. Kinh Chủng Đức mp3 youtube note
04-07-2016 5. Kinh Kùtadanta (Cứu-la-đàn-đầu) Kūṭadantasuttaṃ. 06. Mahali mp3 youtube note
05-07-2016 7. Kinh Cha-li-da (Jàliya Sutta). 8.Kinh Ca-diếp Sư tử hống. 9.Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta) mp3 youtube note
06-07-2016 10. Kinh Subha 11. Kinh Kevaddha (Kiên Cố) mp3 youtube note
14-07-2016 12. Lohicca. 13. Tam minh. 14. Kinh Đại Bổn (1) mp3 youtube note
15-07-2016 14. Kinh Đại Bổn(2) mp3 youtube note
16-07-2016 14. Kinh Đại Bổn(3) mp3 youtube note
18-07-2016 14. Kinh Đại Bổn(4) mp3 youtube note
19-07-2016 15. Kinh Đại Duyên (1) mp3 youtube note
20-07-2016 15. Kinh Đại Duyên (2) mp3 youtube note
25-07-2016 15. Kinh Đại Duyên (3) mp3 youtube note
26-07-2016 16. Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm I mp3 youtube note
27-07-2016 16. Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm I tt mp3 youtube note
01-08-2016 16. Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm II tt mp3 youtube note
02-08-2016 16. Kinh Đại Bát Niết bàn. Tụng Phẩm III, Tụng Phẩm IV mp3 youtube note
03-08-2016 16. Kinh Đại Bát Niết bàn mp3 youtube note
08-08-2016 16. Kinh Đại Bát Niết bàn.Tập II. 17 Đại Thiện-kiến vương. mp3 youtube note
09-08-2016 18. Kinh Xa-ni-sa mp3 youtube note
10-08-2016 19. Đại Điển Tôn. 20. Đại Hội mp3 youtube note
23-08-2016 21. Kinh Đế-thích sở vấn mp3 youtube note
 24-08-2016 21.Kinh Đế-thích sở vấn (tt) mp3 youtube note
 30-08-2016 22. Kinh Đại niệm xứ (1)- Đại cương mp3 youtube note
 31-08-2016 22. Kinh Đại niệm xứ (2)- A. Thân quán niệm xứ (1) mp3 youtube note
 06-09-2016 22. Kinh Đại niệm xứ (3)- A. Thân quán niệm xứ (2) mp3 youtube note
 07-09-2016 22. Kinh Đại niệm xứ (4)- B. Thọ quán niệm xứ (1) mp3

youtube

note
 08-09-2016 22. Kinh Đại niệm xứ (5)- B. Thọ quán niệm xứ (2) mp3 youtube note
 09-09-2016 22. Kinh Đại niệm xứ (6)- B. Thọ quán niệm xứ (3) mp3

youtube

note
 10-09-2016 22. Kinh Đại niệm xứ (7)- B. Thọ quán niệm xứ (4) mp3 youtube note
 12-09-2016 22. Kinh Đại niệm xứ (8)-C. Tâm quán niệm xứ (1) mp3 youtube note
 13-09-2016 22. Kinh Đại niệm xứ (9)-C. Tâm quán niệm xứ (2) mp3 youtube note
 14-09-2016 22. Kinh Đại niệm xứ (10)- C. Tâm quán niệm xứ (3) mp3 youtube note
 19-09-2016 22. Kinh Đại niệm xứ (11)-D. Pháp quán niệm xứ (1) mp3 youtube note
 20-09-2016 22. Kinh Đại niệm xứ (12)-D. Pháp quán niệm xứ (2) mp3 youtube note
 22-09-2016 22. Kinh Đại niệm xứ (13)-D. Pháp quán niệm xứ (3) mp3 youtube note
 26-09-2016 22. Kinh Đại niệm xứ (14)-D. Pháp quán niệm xứ (4) mp3 youtube note
 27-09-2016 23. Kinh Tệ Túc mp3 youtube note
 17-10-2016 24. Kinh Ba-lê mp3 youtube note
 18-10-2016 25. Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống mp3 youtube note
 19-10-2016 26. Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống mp3 youtube note
 20-10-2016 27. Kinh Kinh Khởi Thế Nhân Bổn mp3 youtube note
 21-10-2016 28. Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdaniya Sutta) mp3 youtube note
 29-11-2016 29. Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta) mp3 youtube note
30-11-2016 30. Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) mp3 youtube note
05-12-2016 30. Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) (tt) mp3 youtube note
06-12-2016 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta) (a) mp3 youtube note
07-12-2016 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta) (b) mp3 youtube note
08-12-2016 32. Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Sutta) mp3 youtube note
12-12-2016 33. Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta) (1) mp3 youtube note
13-12-2016 33. Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta) (2) mp3 youtube note
14-12-2016 33. Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta) (3) mp3 youtube note
19-12-2016 33. Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta) (4)  mp3 youtube note
20-12-2016 33. Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta) (5)  mp3 youtube note
21-12-2016 33. Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta) (6)  mp3 youtube note
26-12-2016 33. Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta) (7)  mp3 youtube note
27-12-2016 33. Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta) (8)  mp3 youtube note
28-12-2016 33. Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta) (9)  mp3 youtube note
05-11-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (1)  mp3 youtube note
06-11-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (2)  mp3 youtube note
07-11-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (3)  mp3 youtube note
08-11-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (4)  mp3 youtube note
12-11-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (5)  mp3 youtube note
13-11-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (6)  mp3 (1) (2) youtube  note
14-11-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (7)  mp3 youtube  note
15-11-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (8)  mp3 youtube  note
19-11-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (9)  mp3 youtube  note
20-11-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (10)  mp3 youtube  note
21-11-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (11)  mp3 youtube  note
22-11-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (12)  mp3 youtube  note
26-11-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (13)  mp3 youtube  note
27-11-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (14)  mp3 youtube note
28-11-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (15)  mp3 youtube note
29-11-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (16)  mp3 youtube note
03-12-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (17)  mp3 youtube note
04-12-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (18)  mp3 youtube note
11-12-2017 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta) (19)  mp3 youtube note

 

Nghe toàn bộ các bài giảng Trường Bộ Kinh theo thứ tự (youtube)

Tải toàn bộ bài ghi chú nhật kư lớp học ở đây: note  (new)

 

 

Chú giải kinh Phạm Vơng - TK Giác Lộc dịch (Sách tham khảo)

Học kinh Trường Bộ Thiện Nhựt Huỳnh Hữu Hồng  (Sách tham khảo)

 

=============================

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

Cập nhật: 12-2017

 

 

Home