Giáo Lư Phật Pháp Mười Sáu

 

Sư Giác Nguyên giảng tại Thụy Sĩ 6/2019

 

Bài 1

Vũ trụ quan Phật Giáo

 

Bài 2

Sự vận hành của tâm thức

Nguồn gốc tái sanh

 

Bài 3

Sự vận hành của tâm thức (tt)

Giáo lư duyên khởi 

 

Bài 4

Ba tŕnh độ kinh nghiệm (Tưởng)

Duyên khởi hẹp

Thế giới qua 6 xúc

 

Bài 5

Căn và cơ

Chú giải kinh niệm xứ

 

Bài 6

Đôi điều về Bồ tát

 

Bài 7

Duyên (?)

 

Bài 8

Duyên (tiếp theo)

 

Bài 9

Thế giới qua danh và sắc

 

Bài 10

Thế giới qua danh và sắc (tiếp theo)

 

Bài 11

Nội dung A-tỳ-đàm

 

Bài 12

Đời sống vật chất của chúng sinh ba cơi

 

Bài 13

Các cảnh giới tái sinh

 

Bài 14

Các cảnh giới tái sinh (tt)

 

Bài 15

Tâm pháp - A tỳ đàm

 

Cập nhật 14-10-2019

 

 

Trang Pháp Thoại

 

 

Home