Giáo Lư Phật Pháp 10

 

Sư Giác Nguyên giảng tại Virginia 9/2019

 

Bài 1: Tổng Quan về Thế Giới - Sự thiết yếu của đời sống chánh niệm
Bài 2: Khuynh hướng chúng sanh - Sở hành tạo ra sanh thú tương ứng
Bài 3: Duyên – Duyên trợ sanh – Duyên trợ lực – Cảnh duyên

Duyên trợ sanh – Duyên trợ lực
Nhân duyên
Cảnh duyên
Thường cận y duyên

Bài 4: Thiền duyên – Quả Duyên
Bài 5: Dưỡng tố duyên – Quyền duyên
Bài 6: Đạo Duyên – Vô Gián Duyên
Bài 7: Trưởng Duyên

Bài 8. Tâm lư học PG
Bài 9. Quan hệ của Tam học
Bài 10. Tâm lư học Phật giáo

 

 

 

 

 

Cập nhật 27-10-2019

 

 

Trang Pháp Thoại

 

 

Home