Giáo Lư Phật Pháp 11

 

Sư Giác Nguyên giảng tại Houston 10/2019

 

1/  24 Duyên hệ
2/  Duyên khởi, duyên hệ
3/ Giáo lư tương quan duyên hệ - duyên sinh
4/ Giáo lư A-tỳ-đàm quan hệ giữa duyên hệ - duyên sinh
5/  Quan hệ giữa 24 Duyên, con đường tu chứng

6/ Quan hệ giữa duyên hệ - duyên sinh
7/  Duyên sinh duyên hệ
8/  Thiền duyên
9/  Đạo duyên, nghiệp duyên
10/ Nghiệp duyên, Quả duyên, Vật thực duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, Vật thực duyên (Đoàn Thực, Xúc Thực, Tư Niệm Thực,)
11/  Vật thực duyên (Thức thực)

 

Cập nhật 27-10-2019

 

 

Trang Pháp Thoại

 

 

Home