Giáo Lư Phật Pháp 12

 

Sư Giác Nguyên giảng tại Houston 10/2019

 

01- V́ sao phải học giáo lư duyên khởi (3-10-2019)

02- Quan hệ giữa duyên hệ và duyên sinh (3-10-2019)

03- Mối quan hệ giữa 24 duyên và con đường tu chứng (4-10-2019)

04- Mối quan hệ giữa duyên hệ và tu hành (4-10-2019)

05- Giải nghĩa 24 duyên hệ  (4-10-2019)

06- Thiền duyên - đạo duyên (5-10-2019)

07- Quả duyên - Vật thực duyên (5-10-2019)

08- Thường cận y duyên (5-10-2019)

09- Hiện hữu duyên - Ly Khứ duyên  (6-10-2019)

10- Hỗ tương duyên - Tương ưng duyên - Quyền duyên (6-10-2019)

11- Duyên khởi với What và How (7-10-2019)

12- Quan hệ 3 tạng với con đường tu chứng (7-10-2019)

 

 

 

Cập nhật 11-11-2019

Nguồn: Minh Quang

 

 

Trang Pháp Thoại

 

 

Home