ANGUTTARA NIKAYA TĂNG CHI BỘ KINH

Chương Một Php (Ekakanipātapāḷi)

 

CHNH KINH PALI

CH GIẢI PALI

BẢN DỊCH VIỆT

19. Kāyagatāsativaggo

19. Kāyagatāsativaggavaṇṇanā

XXI. Phẩm Thiền ịnh (2)

1-70.

563. Yassa kassaci, bhikkhave, mahāsamuddo cetasā phuṭo antogadhā tassa kunnadiyo yā kāci samuddaṅgamā; evamevaṃ, bhikkhave, yassa kassaci kāyagatā sati bhāvitā bahulīkatā antogadhā tassa kusalā dhammā ye keci vijjābhāgiyāti.

563.Cetasāphuṭoti ettha duvidhaṃ pharaṇaṃ āpopharaṇaca dibbacakkhupharaṇaca. Tattha āpokasiṇaṃ samāpajjitvā āpena pharaṇaṃ āpopharaṇaṃ nāma. Evaṃ phuṭepi mahāsamudde sabbā samuddaṅgamā kunnadiyo antogadhāva honti. Ālokaṃ pana vaḍḍhetvā dibbacakkhunā sakalasamuddadassanaṃ dibbacakkhupharaṇaṃ nāma. Evaṃ phuṭepi mahāsamudde sabbā mahāsamuddaṅgamā kunnadiyo antogadhāva honti. Antogadhā tassāti tassa bhikkhuno bhāvanāya abbhantaragatāva honti. Vijjābhāgiyāti ettha sampayogavasena vijjaṃ bhajantīti vijjābhāgiyā, vijjābhāge vijjākoṭṭhāse vattantītipi vijjābhāgiyā. Tattha vipassanāāṇaṃ manomayiddhi cha abhiāti aṭṭha vijjā, purimena atthena tāhi sampayuttadhammāpi vijjābhāgiyā. Pacchimena atthena tāsu yā kāci ekā vijjā vijjā, sesā vijjābhāgiyāti evaṃ vijjāpi vijjāsampayuttadhammāpi vijjābhāgiyāteva veditabbā.

1. Như một ai, ny cc Tỷ-kheo, với tm biến mn cng khắp biển lớn, c thể bao gồm tất cả con sng b nhỏ đổ vo biển cả, cũng vậy, ny cc Tỷ-kheo, ai tu tập, lm cho sung mn thn hnh niệm, cũng bao gồm tất cả thiện php, gồm những php thuộc về minh phần.

564-570. Ekadhammo, bhikkhave, bhāvito bahulīkato mahato saṃvegāya saṃvattati mahato atthāya saṃvattati mahato yogakkhemāya saṃvattati satisampajaāya saṃvattati āṇadassanappaṭilābhāya saṃvattati diṭṭhadhammasukhavihārāya saṃvattati vijjāvimuttiphalasacchikiriyāya saṃvattati. Katamo ekadhammo? Kāyagatā sati. Ayaṃ kho, bhikkhave, ekadhammo bhāvito bahulīkato mahato saṃvegāya saṃvattati mahato atthāya saṃvattati mahato yogakkhemāya saṃvattati satisampajaāya saṃvattati āṇadassanappaṭilābhāya saṃvattati diṭṭhadhammasukhavihārāya saṃvattati vijjāvimuttiphalasacchikiriyāya saṃvattatīti.

564.Mahato saṃvegāyāti mahantassa saṃvegassa atthāya. Uparipadadvayepi eseva nayo. Ettha ca mahāsaṃvego nāma vipassanā, mahāattho nāma cattāro maggā, mahāyogakkhemo nāma cattāri sāmaaphalāni. Atha vā mahāsaṃvego nāma saha vipassanāya maggo, mahāattho nāma cattāri sāmaaphalāni, mahāyogakkhemo nāma nibbānaṃ. Satisampajaāyāti satiyā ca āṇassa ca atthāya. āṇadassanapaṭilābhāyāti dibbacakkhuāṇāya. Diṭṭhadhammasukhavihārāyāti imasmiṃyeva paccakkhe attabhāve sukhavihāratthāya. Vijjāvimuttiphalasacchikiriyāyāti vijjāvimuttīnaṃ phalassa paccavekkhakaraṇatthāya. Ettha ca vijjāti maggapaā, vimuttīti taṃsampayuttā sesadhammā. Tesaṃ phalaṃ nāma arahattaphalaṃ, tassa sacchikiriyāyāti attho.

2-8. C một php, ny cc Tỷ-kheo, được tu tập, được lm cho sung mn, đưa đến cảm hứng lớn, lợi ch lớn, an ổn lớn khỏi cc khổ ch, chnh niệm tỉnh gic, đưa đến chứng đắc tri kiến, đưa đến hiện tại lạc tr, đưa đến chứng ngộ quả minh v giải thot. Một php ấy l g? Chnh l thn hnh niệm. y l một php, ny cc Tỷ-kheo, tu tập, được lm cho sung mn, đưa đến cảm hứng lớn... , đưa đến chứng ngộ quả minh v giải thot.

571. Ekadhamme , bhikkhave, bhāvite bahulīkate kāyopi passambhati, cittampi passambhati, vitakkavicārāpi vūpasammanti, kevalāpi vijjābhāgiyā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti. Katamasmiṃ ekadhamme? Kāyagatāya satiyā. Imasmiṃ kho, bhikkhave, ekadhamme bhāvite bahulīkate kāyopi passambhati, cittampi passambhati, vitakkavicārāpi vūpasammanti, kevalāpi vijjābhāgiyā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchantīti.

571.Kāyopi passambhatīti nāmakāyopi karajakāyopi passambhati, vūpasantadaratho hoti. Vitakkavicārāpīti ete dhammā dutiyajjhānena vūpasammanti nāma, idha pana oḷārikavūpasamaṃ sandhāya vuttaṃ. Kevalāti sakalā, sabbe niravasesāti attho. Vijjābhāgiyāti vijjākoṭṭhāsiyā, te heṭṭhā vibhajitvā dassitāva.

9-12. C một php, ny cc Tỷ-kheo, khi được tu tập, được lm cho sung mn, thn được khinh an, tm được khinh an, tầm tứ được tịnh chỉ, ton bộ cc php thuộc về minh phần đi đến tu tập, lm cho vin mn. Một php ấy l g? Chnh l thn hnh niệm. Khi tu tập, lm cho sung mn một php ny, thn được khinh an, tm được khinh an, tầm v tứ được tịnh chỉ, ton bộ cc php thuộc về minh phần đi đến tu tập, lm chi vin mn.

572. Ekadhamme, bhikkhave, bhāvite bahulīkate anuppannā ceva akusalā dhammā nuppajjanti, uppannā ca akusalā dhammā pahīyanti. Katamasmiṃ ekadhamme? Kāyagatāya satiyā. Imasmiṃ kho, bhikkhave, ekadhamme bhāvite bahulīkate anuppannā ceva akusalā dhammā nuppajjanti, uppannā ca akusalā dhammā pahīyantīti.

 

13. C một php, ny cc Tỷ-kheo, khi được tu tập, được lm cho sung mn, cc php bất thiện chưa sanh khng sanh khởi, v cc php bất thiện đ sanh bị đoạn tận. Một php ấy l g? Chnh l thn hnh niệm. Khi tu tập, khi lm cho sung mn một php ny, cc php bất thiện chưa sanh khng sanh khởi, cc php bất thiện đ sanh bị đoạn tận.

573. Ekadhamme , bhikkhave, bhāvite bahulīkate anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti, uppannā ca kusalā dhammā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattanti. Katamasmiṃ ekadhamme? Kāyagatāya satiyā. Imasmiṃ kho, bhikkhave, ekadhamme bhāvite bahulīkate anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti, uppannā ca kusalā dhammā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattantīti.

 

14-15. C một php, ny cc Tỷ-kheo, khi được tu tập, được lm cho sung mn, cc php thiện chưa sanh được sanh khởi, v cc php thiện đ sanh đưa đến tăng trưởng, quảng đại. Một php ấy l g? Chnh l thn hnh niệm. Khi tu tập, khi lm cho sung mn một php ny, ny cc Tỷ-kheo, cc php thiện chưa sanh....đưa đến tăng trưởng, quảng đại.

574. Ekadhamme, bhikkhave, bhāvite bahulīkate avijjā pahīyati, vijjā uppajjati, asmimāno pahīyati, anusayā samugghātaṃ gacchanti, saṃyojanā pahīyanti. Katamasmiṃ ekadhamme? Kāyagatāya satiyā. Imasmiṃ kho, bhikkhave, ekadhamme bhāvite bahulīkate avijjā pahīyati, vijjā uppajjati, asmimāno pahīyati, anusayā samugghātaṃ gacchanti, saṃyojanā pahīyantīti.

574.Avijjāpahīyatīti aṭṭhasu ṭhānesu vaṭṭamūlakaṃ bahalandhakāraṃ mahātamaṃ aāṇaṃ pahīyati. Vijjā uppajjatīti arahattamaggavijjā uppajjati. Asmimāno pahīyatīti asmīti navavidho māno pahīyati. Anusayāti satta anusayā. Saṃyojanānīti dasa saṃyojanāni.

16-21. C một php, ny cc Tỷ-kheo, khi được tu tập, được lm cho sung mn, v minh được đoạn tận, minh sanh khởi, ng mạn được đoạn tận, cc ty min được nhổ sạch, cc kiết sử bị đoạn tận. Một php ấy l g? Chnh l thn hnh niệm. Khi một php ny được tu tập, được lm cho sung mn, v minh bị đoạn tận... cc kiết sử bị đoạn tận.

575-576. Ekadhammo, bhikkhave, bhāvito bahulīkato paāpabhedāya saṃvattati anupādāparinibbānāya saṃvattati. Katamo ekadhammo? Kāyagatā sati. Ayaṃ kho, bhikkhave, ekadhammo bhāvito bahulīkato paāpabhedāya saṃvattati anupādāparinibbānāya saṃvattatīti.

575.Paāpabhedāyāti paāya pabhedagamanatthaṃ. Anupādāparinibbānāyāti apaccayaparinibbānassa sacchikiriyatthāya.

576.Anekadhātupaṭivedho hotīti aṭṭhārasannaṃ dhātūnaṃ lakkhaṇapaṭivedho hoti. Nānādhātupaṭivedho hotīti tāsaṃyeva aṭṭhārasannaṃ dhātūnaṃ nānābhāvena lakkhaṇapaṭivedho hoti. Anekadhātupaṭisambhidā hotīti iminā dhātubhedaāṇaṃ kathitaṃ. Dhātupabhedaāṇaṃ nāma imāya dhātuyā ussannāya idaṃ nāma hotīti jānanapaā. Taṃ panetaṃ dhātubhedaāṇaṃ na sabbesaṃ hoti, buddhānameva nippadesaṃ hoti. Taṃ sammāsambuddhena sabbaso na kathitaṃ. Kasmā? Tasmiṃ kathite attho natthīti.

22-23. C một php, ny cc Tỷ-kheo, khi được tu tập, được lm cho sung mn, đưa đến sự phn tch của tr tuệ, đưa đến Niết-bn khng c chấp thủ. Một php ấy l g? Chnh l thn hnh niệm. Khi một php ny được tu tập, được lm cho sung mn, đưa đến sự phn tch .... khng c chấp thủ.

577-579. Ekadhamme , bhikkhave, bhāvite bahulīkate anekadhātupaṭivedho hoti nānādhātupaṭivedho hoti anekadhātupaṭisambhidā hoti. Katamasmiṃ ekadhamme? Kāyagatāya satiyā. Imasmiṃ kho, bhikkhave, ekadhamme bhāvite bahulīkate anekadhātupaṭivedho hoti nānādhātupaṭivedho hoti anekadhātupaṭisambhidā hotīti.

 

24-26. C một php, ny cc Tỷ-kheo, khi được tu tập, được lm cho sung mn, đưa đến sự thng đạt của nhiều giới, sự thng đạt của nhiều giới sai biệt, sự v ngại giải của nhiều giới. Một php ấy l g? Chnh l thn hnh niệm. Khi một php ny được tu tập, được lm cho sung mn, đưa đến sự thng đạt ... sự v ngại giải của nhiều giới.

580-583. Ekadhammo, bhikkhave, bhāvito bahulīkato sotāpattiphalasacchikiriyāya saṃvattati sakadāgāmiphalasacchikiriyāya saṃvattati anāgāmiphalasacchikiriyāya saṃvattati arahattaphalasacchikiriyāya saṃvattati. Katamo ekadhammo? Kāyagatā sati. Ayaṃ kho, bhikkhave, ekadhammo bhāvito bahulīkato sotāpattiphalasacchikiriyāya saṃvattati sakadāgāmiphalasacchikiriyāya saṃvattati anāgāmiphalasacchikiriyāya saṃvattati arahattaphalasacchikiriyāya saṃvattatīti.

 

27-30. C một php, ny cc Tỷ-kheo, khi được tu tập, được lm cho sung mn, đưa đến sự chứng ngộ quả Dự lưu, đưa đến sự chứng ngộ quả Nhất lai, đưa đến sự chứng ngộ quả Bất lai, đưa đến sự chứng ngộ quả A-la-hn. Một php ấy l g? Chnh l thn hnh niệm. Khi một php ny được tu tập, được lm cho sung mn, đưa đến sự chứng ngộ quả Dự lưu,.... quả A-la-hn.

584-599. Ekadhammo , bhikkhave, bhāvito bahulīkato paāpaṭilābhāya saṃvattati paāvuddhiyā saṃvattati paāvepullāya saṃvattati mahāpaatāya saṃvattati puthupaatāya saṃvattati vipulapaatāya saṃvattati gambhīrapaatāya saṃvattati asāmantapaatāya [asamatthapaatāya (syā. kaṃ.), asamattapaatāya (ka.), asamantapaatāya (ṭīkā) paṭi. ma. aṭṭha. 2.3.1 passitabbaṃ] saṃvattati bhūripaatāya saṃvattati paābāhullāya saṃvattati sīghapaatāya saṃvattati lahupaatāya saṃvattati hāsapaatāya [hāsupaatāya (sī. pī.)] saṃvattati javanapaatāya saṃvattati tikkhapaatāya saṃvattati nibbedhikapaatāya saṃvattati. Katamo ekadhammo? Kāyagatā sati. Ayaṃ kho, bhikkhave, ekadhammo bhāvito bahulīkato paāpaṭilābhāya saṃvattati paāvuddhiyā saṃvattati paāvepullāya saṃvattati mahāpaatāya saṃvattati puthupaatāya saṃvattati vipulapaatāya saṃvattati gambhīrapaatāya saṃvattati asāmantapaatāya saṃvattati bhūripaatāya saṃvattati paābāhullāya saṃvattati sīghapaatāya saṃvattati lahupaatāya saṃvattati hāsapaatāya saṃvattati javanapaatāya saṃvattati tikkhapaatāya saṃvattati nibbedhikapaatāya saṃvattatīti.

Kāyagatāsativaggo ekūnavīsatimo.

584.Paāpaṭilābhāyātiādīni soḷasa padāni paṭisambhidāmagge sappurisasaṃsevo, saddhammasavanaṃ, yonisomanasikāro, dhammānudhammapaṭipatti. Ime kho, bhikkhave, cattāro dhammā bhāvitā bahulīkatā paāpaṭilābhāya saṃvattanti pe nibbedhikapaatāya saṃvattantīti evaṃ mātikaṃ ṭhapetvā vitthāritāneva. Vuttahetaṃ (paṭi. ma. 3.4)

Paāpaṭilābhāya saṃvattantīti. Katamo paāpaṭilābho? Catunnaṃ maggaāṇānaṃ, catunnaṃ phalaāṇānaṃ, catunnaṃ paṭisambhidāāṇānaṃ, channaṃ abhiāāṇānaṃ, tesattatīnaṃ āṇānaṃ, sattasattatīnaṃ āṇānaṃ lābho paṭilābho pattisampatti phassanā sacchikiriyā upasampadā, paāpaṭilābhāya saṃvattantīti ayaṃ paāpaṭilābho.

Paāvuddhiyāsaṃvattantīti. Katamā paāvuddhi? Sattannaca sekkhānaṃ puthujjanakalyāṇakassa ca paā vaḍḍhati, arahato paā vaḍḍhitavaḍḍhanā, paāvuddhiyā saṃvattantīti ayaṃ paāvuddhi.

Paāvepullāyasaṃvattantīti. Katamaṃ paāvepullaṃ? Sattannaca sekkhānaṃ puthujjanakalyāṇakassa ca paā vepullaṃ gacchati, arahato paā vepullaṃ gatā, paāvepullāya saṃvattantīti idaṃ paāvepullaṃ.

Mahāpaatāya saṃvattantīti. Katamā mahāpaā? Mahante atthe pariggaṇhātīti mahāpaā, mahante dhammepe mahantā niruttiyo, mahantāni paṭibhānāni, mahante sīlakkhandhe, mahante samādhipaāvimuttivimuttiāṇadassanakkhandhe, mahantāni ṭhānāṭṭhānāni, mahantā vihārasamāpattiyo, mahantāni ariyasaccāni, mahante satipaṭṭhāne, sammappadhāne, iddhipāde, mahantāni indriyāni, mahantāni balāni, mahante bojjhaṅge, mahante ariyamagge, mahantāni sāmaaphalāni, mahābhiāyo , mahantaṃ paramatthaṃ nibbānaṃ pariggaṇhātīti mahāpaā, mahāpaatāya saṃvattantīti ayaṃ mahāpaā.

Puthupaatāya saṃvattantīti. Katamā puthupaā? Puthu nānākkhandhesu āṇaṃ pavattatīti puthupaā. Puthu nānādhātūsu, puthu nānāāyatanesu, puthu nānāpaṭiccasamuppādesu, puthu nānāsuatamanupalabbhesu, puthu nānāatthesu, dhammesu, niruttīsu, paṭibhānesu, puthu nānāsīlakkhandhesu, samādhipaāvimuttivimuttiāṇadassanakkhandhesu, puthu nānāṭhānāṭṭhānesu, puthu nānāvihārasamāpattīsu, puthu nānāariyasaccesu, puthu nānāsatipaṭṭhānesu, sammappadhānesu, iddhipādesu, indriyesu, balesu, bojjhaṅgesu, puthu nānāariyamaggesu, puthu nānāsāmaaphalesu, puthu nānāabhiāsu āṇaṃ pavattatīti puthupaā. Puthu nānājanasādhāraṇe dhamme samatikkamma paramatthe nibbāne āṇaṃ pavattatīti puthupaā. Puthupaatāya saṃvattantīti ayaṃ puthupaā.

Vipulapaatāyasaṃvattantīti. Katamā vipulapaā? Vipule atthe parigaṇhātīti vipulapaāpe vipulaṃ paramatthaṃ nibbānaṃ parigaṇhātīti vipulapaā, vipulapaatāya saṃvattantīti ayaṃ vipulapaā.

Gambhīrapaatāya saṃvattantīti. Katamā gambhīrapaā? Gambhīresu khandhesu āṇaṃ pavattatīti gambhīrapaā. Puthupaāsadiso vitthāro. Gambhīre paramatthe nibbāne āṇaṃ pavattatīti gambhīrapaā, gambhīrapaatāya saṃvattantīti ayaṃ gambhīrapaā.

Asāmantapaatāyasaṃvattantīti. Katamā asāmantapaā? Yassa puggalassa atthavavatthānato atthapaṭisambhidā adhigatā hoti sacchikatā phassitā paāya. Dhammaniruttipaṭibhānavavatthānato paṭibhānapaṭisambhidā adhigatā hoti sacchikatā phassitā paāya, tassa atthe ca dhamme ca niruttiyā ca paṭibhāne ca na ao koci sakkoti abhisambhavituṃ, anabhisambhavanīyo ca so aehīti asāmantapao.

Puthujjanakalyāṇakassa paā aṭṭhamakassa paāya dūre vidūre suvidūre na santike na sāmantā, puthujjanakalyāṇakaṃ upādāya aṭṭhamako asāmantapao. Aṭṭhamakassa paā sotāpannassa paāya dūrepe aṭṭhamakaṃ upādāya sotāpanno asāmantapao. Sotāpannassa paā sakadāgāmissa paāya. Sakadāgāmissa paā anāgāmissa paāya. Anāgāmissa paā arahato paāya. Arahato paā paccekabuddhassa paāya dūre vidūre suvidūre na santike na sāmantā, arahantaṃ upādāya paccekabuddho asāmantapao. Paccekabuddhaca sadevakaca lokaṃ upādāya tathāgato arahaṃ sammāsambuddho aggo asāmantapao.

Paāpabhedakusalo pabhinnaāṇope te pahaṃ abhisaṅkharitvā abhisaṅkharitvā tathāgataṃ upasaṅkamitvā pucchanti gūḷhāni ca paṭicchannāni ca, kathitā visajjitā ca te pahā bhagavatā honti niddiṭṭhakāraṇā, upakkhittakā ca te bhagavatā sampajjanti. Atha kho bhagavā tattha atirocati yadidaṃ paāyāti aggo asāmantapao, asāmantapaatāya saṃvattantīti ayaṃ asāmantapaā.

Bhūripaatāyasaṃvattantīti. Katamā bhūripaā? Rāgaṃ abhibhuyyatīti bhūripaā, abhibhavitāti bhūripaā. Dosaṃ, mohaṃ, kodhaṃ, upanāhaṃ, makkhaṃ, palāsaṃ, issaṃ, macchariyaṃ, māyaṃ, sāṭheyyaṃ, thambhaṃ, sārambhaṃ, mānaṃ, atimānaṃ, madaṃ, pamādaṃ, sabbe kilese, sabbe duccarite, sabbe abhisaṅkhāre, sabbe bhavagāmikamme abhibhuyyatīti bhūripaā, abhibhavitāti bhūripaā . Rāgo ari, taṃ ariṃ maddanipaāti bhūripaā, doso, mohope sabbe bhavagāmikammā ari, taṃ ariṃ maddanipaāti bhūripaā. Bhūri vuccati pathavī, tāya pathavisamāya vitthatāya vipulāya paāya samannāgatoti bhūripao. Apica paāya etaṃ adhivacanaṃ bhūri medhā pariṇāyikāti, bhūripaatāya saṃvattantīti ayaṃ bhūripaā.

Paābāhullāya saṃvattantīti. Katamaṃ paābāhullaṃ? Idhekacco paāgaruko hoti paācarito paāsayo paādhimutto paādhajo paāketu paādhipateyyo vicayabahulo pavicayabahulo okkhāyanabahulo samokkhāyanabahulo sampekkhāyanadhammo vibhūtavihārī taccarito taggaruko tabbahulo tanninno tappoṇo tappabbhāro tadadhimutto tadādhipateyyo, yathā gaṇagaruko vuccati gaṇabāhulikoti, cīvaragaruko pattagaruko senāsanagaruko vuccati senāsanabāhulikoti, evamevaṃ idhekacco paāgaruko hoti paācaritope tadādhipateyyo, paābāhullāya saṃvattantīti idaṃ paābāhullaṃ.

Sīghapaatāya saṃvattantīti. Katamā sīghapaā? Sīghaṃ sīghaṃ sīlāni paripūretīti sīghapaā. Sīghaṃ sīghaṃ indriyasaṃvaraṃ, bhojane mattautaṃ, jāgariyānuyogaṃ, sīlakkhandhaṃ, samādhi-paā-vimutti-vimuttiāṇadassanakkhandhaṃ paripūretīti sīghapaā. Sīghaṃ sīghaṃ ṭhānāṭṭhānāni paṭivijjhati. Vihārasamāpattiyo paripūreti. Ariyasaccāni paṭivijjhati. Satipaṭṭhāne bhāveti. Sammappadhāne iddhipāde indriyāni balāni bojjhaṅge ariyamaggaṃ bhāvetīti sīghapaā. Sīghaṃ sīghaṃ sāmaaphalāni sacchikarotīti sīghapaā. Sīghaṃ sīghaṃ abhiāyo paṭivijjhatīti sīghapaā. Sīghaṃ sīghaṃ paramatthaṃ nibbānaṃ sacchikarotīti sīghapaā, sīghapaatāya saṃvattantīti ayaṃ sīghapaā.

Lahupaatāyasaṃvattantīti. Katamā lahupaā? Lahuṃ lahuṃ sīlāni paripūretīti lahupaāpe lahupaatāya saṃvattantīti ayaṃ lahupaā.

Hāsapaatāya saṃvattantīti. Katamā hāsapaā? Idhekacco vedabahulo tuṭṭhibahulo hāsabahulo pāmojjabahulo sīlāni paripūretīti hāsapaāpe paramatthaṃ nibbānaṃ sacchikarotīti hāsapaā, hāsapaatāya saṃvattantīti ayaṃ hāsapaā.

Javanapaatāya saṃvattantīti. Katamā javanapaā? Yaṃ kici rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ , yā kāci vedanā, yā kāci saā, ye keci saṅkhārā, yaṃkici viāṇaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ ajjhattaṃ vā bahiddhā vā oḷārikaṃ vā sukhumaṃ vā hīnaṃ vā paṇītaṃ vā yaṃ dūre santike vā, sabbaṃ viāṇaṃ aniccato khippaṃ javatīti javanapaā, dukkhato, anattato khippaṃ javatīti javanapaā. Cakkhuṃpe jarāmaraṇaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ aniccato, dukkhato, anattato khippaṃ javatīti javanapaā. Rūpaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ aniccaṃ khayaṭṭhena, dukkhaṃ bhayaṭṭhena, anattā asārakaṭṭhenāti tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā rūpanirodhe nibbāne khippaṃ javatīti javanapaāpe jarāmaraṇanirodhe nibbāne khippaṃ javatīti javanapaā. Rūpaṃpe jarāmaraṇaṃ atītānāgatapaccuppannaṃ khayadhammaṃ vayadhammaṃ virāgadhammaṃ nirodhadhammanti tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvā jarāmaraṇanirodhe nibbāne khippaṃ javatīti javanapaā, javanapaatāya saṃvattantīti ayaṃ javanapaā.

Tikkhapaatāya saṃvattantīti. Katamā tikkhapaā? Khippaṃ kilese chindatīti tikkhapaā. Uppannaṃ kāmavitakkaṃ, vyāpādavitakkaṃ, vihiṃsāvitakkaṃ uppannuppanne pāpake akusale dhamme nādhivāseti pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gametīti tikkhapaā. Uppannaṃ rāgaṃ, dosaṃ, mohaṃpe sabbe bhavagāmikamme nādhivāseti pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gametīti tikkhapaā. Ekasmiṃ āsane cattāro ariyamaggā cattāri sāmaaphalāni catasso paṭisambhidāyo cha abhiāyo adhigatā honti sacchikatā phassitā paāyāti tikkhapaā, tikkhapaatāya saṃvattantīti ayaṃ tikkhapaā.

Nibbedhikapaatāyasaṃvattantīti. Katamā nibbedhikapaā? Idhekacco sabbasaṅkhāresu ubbegabahulo hoti uttāsabahulo ukkaṇṭhanabahulo aratibahulo anabhiratibahulo bahimukho na ramati sabbasaṅkhāresu, anibbiddhapubbaṃ appadālitapubbaṃ lobhakkhandhaṃ nibbijjhati padāletīti nibbedhikapaā, anibbiddhapubbaṃ appadālitapubbaṃ dosakkhandhaṃ, mohakkhandhaṃ, kodhaṃ, upanāhaṃpe sabbe bhavagāmikamme nibbijjhati padāletīti nibbedhikapaā, nibbedhikapaatāya saṃvattantīti ayaṃ nibbedhikapaā.

Evaṃ paṭisambhidāmagge vuttanayenevettha attho veditabbo. Kevalahi tattha bahuvacanaṃ, idha ekavacananti ayameva viseso. Sesaṃ tādisamevāti. Imā ca pana soḷasa mahāpaā lokiyalokuttaramissakāva kathitā.

Kāyagatāsativaggavaṇṇanā.

31-46. C một php, ny cc Tỷ-kheo, khi được tu tập, được lm cho sung mn, đưa đến sự chứng đắc tr tuệ, đưa đến sự tăng trưởng tr tuệ, đưa đến quảng đại tr tuệ, đưa đến đại tr tuệ, đưa đến tr tuệ rộng ri, đưa đến quảng đại tr tuệ, đưa đến thm su tr tuệ, đưa đến v song tr tuệ, đưa đến v hạn tr tuệ, đưa đến nhiều tr tuệ, đưa đến tr tuệ nhanh lẹ, đưa đến tr tuệ nhẹ nhng, đưa đến tr tuệ hoan hỉ, đưa đến tr tuệ tốc hnh, đưa đến tr tuệ sắc sảo, đưa đến tr tuệ thể nhập. Một php ấy l g? Chnh l thn hnh niệm. Khi một php ny được tu tập, được lm cho sung mn, đưa đến sự chứng đắc tr tuệ,... đưa đến tr tuệ thể nhập.

20. Amatavaggo

20. Amatavaggavaṇṇanā

 

600. Amataṃ te, bhikkhave, na paribhujanti ye kāyagatāsatiṃ na paribhujanti. Amataṃ te, bhikkhave, paribhujanti ye kāyagatāsatiṃ paribhujantīti.

600-611.Amataṃte, bhikkhave, na paribhujantīti maraṇavirahitaṃ nibbānaṃ na paribhujantīti attho. Nanu ca nibbānaṃ lokuttaraṃ, kāyagatāsati lokiyā, kathaṃ taṃ paribhujantā amataṃ paribhujantīti? Taṃ bhāvetvā adhigantabbato. Kāyagatahi satiṃ bhāvento amatamadhigacchati, abhāvento nādhigacchati. Tasmā evaṃ vuttaṃ. Etenupāyena sabbattha attho veditabbo. Api cettha viraddhanti virādhitaṃ nādhigataṃ. Āraddhanti paripuṇṇaṃ. Pamādiṃsūti pamajjanti. Pamuṭṭhanti sammuṭṭhaṃ vissaritaṃ naṭṭhaṃ vā. Āsevitanti ādito sevitaṃ. Bhāvitanti vaḍḍhitaṃ. Bahulīkatanti punappunaṃ kataṃ. Anabhiātanti ātaabhiāya ajānitaṃ. Apariātanti ātapariāvaseneva apariātaṃ. Asacchikatanti apaccakkhakataṃ. Sesaṃ sabbattha uttānatthamevāti.

Amatavaggavaṇṇanā.

Manorathapūraṇiyā aṅguttaranikāya-aṭṭhakathāya sahassasuttantaparimāṇassa

Ekakanipātassa saṃvaṇṇanā niṭṭhitā.

 

47-48. Những vị ny khng hưởng được bất tử, ny cc Tỷ-kheo, l những vị khng thực hiện thn hnh niệm. Những vị ny hưởng được bất tử, ny cc Tỷ-kheo, l những vị thực hnh thn hnh niệm.

601. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, aparibhuttaṃ yesaṃ kāyagatāsati aparibhuttā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, paribhuttaṃ yesaṃ kāyagatāsati paribhuttāti.

49-50. Những vị ny khng chia sẻ bất tử, ny cc Tỷ-kheo, l những vị khng chia sẻ thn hnh niệm. Những vị ny chia sẻ bất tử, ny cc Tỷ-kheo, l những vị chia sẻ thn hnh niệm.

602. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, parihīnaṃ yesaṃ kāyagatāsati parihīnā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, aparihīnaṃ yesaṃ kāyagatāsati aparihīnāti.

51-52. Bất tử bị đoạn tận, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai đoạn tận thn hnh niệm. Bất tử khng bị đoạn tận, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai khng đoạn tận thn hnh niệm.

603. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, viraddhaṃ yesaṃ kāyagatāsati viraddhā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, āraddhaṃ [aviraddhaṃ (ka.)] yesaṃ kāyagatāsati āraddhāti.

53-54. Bất tử bị khiếm khuyết, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai khiếm khuyết thn hnh niệm. Bất tử được vin thnh, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai vin thnh thn hnh niệm.

604. Amataṃ te, bhikkhave, pamādiṃsu ye kāyagatāsatiṃ pamādiṃsu. Amataṃ te, bhikkhave, na pamādiṃsu ye kāyagatāsatiṃ na pamādiṃsu.

55-56. Bất tử bị xao lng bỏ phế, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai bỏ phế thn hnh niệm. Bất tử khng bị bỏ phế, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai khng bỏ phế thn hnh niệm.

605. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, pamuṭṭhaṃ yesaṃ kāyagatāsati pamuṭṭhā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, appamuṭṭhaṃ yesaṃ kāyagatāsati appamuṭṭhāti.

57-58. Bất tử bị vong thất, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai vong thất thn hnh niệm. Bất tử khng bị vong thất, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai khng vong thất thn hnh niệm.

606. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, anāsevitaṃ yesaṃ kāyagatāsati anāsevitā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, āsevitaṃ yesaṃ kāyagatāsati āsevitāti.

59-60. Bất tử khng được thực hiện, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai khng thực hiện thn hnh niệm. Bất tử được thực hiện, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai thực hiện thn hnh niệm.

607. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, abhāvitaṃ yesaṃ kāyagatāsati abhāvitā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, bhāvitaṃ yesaṃ kāyagatāsati bhāvitāti.

61-62. Bất tử khng được tu tập, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai khng tu tập thn hnh niệm. Bất tử được tu tập, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai tu tập thn hnh niệm.

608. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, abahulīkataṃ yesaṃ kāyagatāsati abahulīkatā . Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, bahulīkataṃ yesaṃ kāyagatāsati bahulīkatāti.

63-64. Bất tử khng được lm cho sung mn, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai khng lm cho sung mn thn hnh niệm. Bất tử được lm cho sung mn, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai lm cho sung mn thn hnh niệm.

609. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, anabhiātaṃ yesaṃ kāyagatāsati anabhiātā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, abhiātaṃ yesaṃ kāyagatāsati abhiātāti.

65-66. Bất tử khng được thắng tri, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai khng thắng tri thn hnh niệm. Bất tử được thắng tri, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai thắng tri thn hnh niệm.

610. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, apariātaṃ yesaṃ kāyagatāsati apariātā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, pariātaṃ yesaṃ kāyagatāsati pariātāti.

67-68. Bất tử khng được liễu tri, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai khng liễu tri thn hnh niệm. Bất tử được liễu tri, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai liễu tri thn hnh niệm.

611. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, asacchikataṃ yesaṃ kāyagatāsati asacchikatā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, sacchikataṃ yesaṃ kāyagatāsati sacchikatāti. (.) [(ekakanipātassa suttasahassaṃ samattaṃ.) (sī. syā. kaṃ. pī.)]

(Idamavoca bhagavā. Attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.) [( ) etthantare pāṭho sī. syā. kaṃ. pī. potthakesu natthi]

Amatavaggo vīsatimo.

Ekakanipātapāḷi niṭṭhitā.

69-70. Bất tử khng được chứng ngộ, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai khng chứng ngộ thn hnh niệm. Bất tử được chứng ngộ, ny cc Tỷ-kheo, đối với những ai chứng ngộ thn hnh niệm.

Thế Tn thuyết như vậy, cc vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tn thọ lời Thế Tn dạy.

 

 

  

Mục Lục Kinh Tăng Chi Bộ Pali- Việt

 


 

Aṅguttaranikāya

 

Aṅguttaranikāya (aṭṭhakathā)

 

Kinh Tăng Chi Bộ

 


 


KINH ĐIỂN 
Home

 

Phn đoạn song ngữ: Nga Tuyet

Updated 3-5-2019