ANGUTTARA NIKAYA TĂNG CHI BỘ KINH

CHƯƠNG HAI PHP (Dukanipātapāḷi)

 

CHNH KINH PALI

CH GIẢI PALI

BẢN DỊCH VIỆT

Aṅguttaranikāyo

Aṅguttaranikāye

Tăng Chi Bộ

(15) 5. Samāpattivaggo

(15) 5. Samāpattivaggavaṇṇanā

XV. Phẩm Nhập ịnh

 

 

1-17 Nhập ịnh (hay Thiền chứng)

164. Dveme , bhikkhave, dhammā. Katame dve? Samāpattikusalatā ca samāpattivuṭṭhānakusalatā ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammāti.

164. Pacamassa paṭhame samāpattikusalatāti āhārasappāyaṃ utusappāyaṃ pariggaṇhitvā samāpattisamāpajjane chekatā. Samāpattivuṭṭhānakusalatāti yathāparicchedena gate kāle viyatto hutvā uṭṭhahanto vuṭṭhānakusalo nāma hoti, evaṃ kusalatā.

1.- Ny cc Tỷ-kheo, c hai php ny. Thế no l hai? Thiện xảo nhập định v thiện xảo xuất định. Những php ny, ny cc Tỷ-kheo, l hai php.

165. Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Ajjavaca maddavaca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā.

165. Dutiye ajjavanti ujubhāvo. Maddavanti mudubhāvo.

2-17. (Như trn đối với cc php sau đy:)

2. Chn thực v nhu ha

166. Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Khanti ca soraccaca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā.

166. Tatiye khantīti adhivāsanakhanti. Soraccanti susīlyabhāvena suratabhāvo.

3. Kham nhẫn v dịu hiền

167. Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Sākhalyaca paṭisanthāro ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā.

167. Catutthe sākhalyanti saṇhavācāvasena sammodamānabhāvo. Paṭisanthāroti āmisena vā dhammena vā paṭisantharaṇaṃ.

4. Ha thuận v đn tiếp

168. Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Avihiṃsā ca soceyyaca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā.

168. Pacame avihiṃsāti karuṇāpubbabhāgo. Soceyyanti sīlavasena sucibhāvo. Chaṭṭhasattamāni uttānatthāneva.

5. Bất hại v thanh tịnh

169. Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Indriyesu aguttadvāratā ca bhojane amattautā ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā.

 

6. Khng hộ tr cc căn v khng tiết độ trong ăn uống

170. Dveme , bhikkhave, dhammā. Katame dve? Indriyesu guttadvāratā ca bhojane mattautā ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā.

 

7. Hộ tr cc căn v tiết độ trong ăn uống

171. Dveme , bhikkhave, dhammā. Katame dve? Paṭisaṅkhānabalaca bhāvanābalaca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā.

171. Aṭṭhame paṭisaṅkhānabalanti paccavekkhaṇabalaṃ.

8. Tư trạch lực v tu tập lực.

172. Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Satibalaca samādhibalaca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā.

172. Navame muṭṭhassacce akampanena satiyeva satibalaṃ. Uddhacce akampanena samādhiyeva samādhibalaṃ.

9. Niệm lực v định lực.

173. Dveme , bhikkhave, dhammā. Katame dve? Samatho ca vipassanā ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā.

173. Dasame samathoti cittekaggatā. Vipassanāti saṅkhārapariggāhakaāṇaṃ.

10. Chỉ v qun

174. Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Sīlavipatti ca diṭṭhivipatti ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā.

174. Ekādasame sīlavipattīti dussīlyaṃ. Diṭṭhivipattīti micchādiṭṭhi.

11. Ph giới v ph kiến

175. Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Sīlasampadā ca diṭṭhisampadā ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā.

175. Dvādasame sīlasampadāti paripuṇṇasīlatā. Diṭṭhisampadāti sammādiṭṭhikabhāvo. Tena kammassakatasammādiṭṭhi, jhānasammādiṭṭhi, vipassanāsammādiṭṭhi, maggasammādiṭṭhi, phalasammādiṭṭhīti sabbāpi pacavidhā sammādiṭṭhi saṅgahitā hoti.

12. Cụ tc giới v cụ tc kiến

176. Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Sīlavisuddhi ca diṭṭhivisuddhi ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā.

176. Terasame sīlavisuddhīti visuddhisampāpakaṃ sīlaṃ. Diṭṭhivisuddhīti visuddhisampāpikā catumaggasammādiṭṭhi, pacavidhāpi vā sammādiṭṭhi.

13. Giới thanh tịnh v kiến thanh tịnh

177. Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Diṭṭhivisuddhi ca yathādiṭṭhissa ca padhānaṃ. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā.

177. Cuddasame diṭṭhivisuddhīti visuddhisampāpikā sammādiṭṭhiyeva. Yathādiṭṭhissa ca padhānanti heṭṭhimamaggasampayuttaṃ vīriyaṃ. Tahi tassā diṭṭhiyā anurūpattā yathādiṭṭhissa ca padhānanti vuttaṃ.

14. Kiến thanh tịnh v tinh tấn như kiến

178. Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Asantuṭṭhitā ca kusalesu dhammesu, appaṭivānitā ca padhānasmiṃ. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā.

178. Pannarasame asantuṭṭhitā ca kusalesu dhammesūti aatra arahattamaggā kusalesu dhammesu asantuṭṭhibhāvo.

15. Khng biết đủ đối với cc thiện php v khng thin về tinh tấn

179. Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Muṭṭhassaccaca asampajaaca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā.

179. Soḷasame muṭṭhassaccanti muṭṭhassatibhāvo. Asampajaanti aāṇabhāvo.

16. Thất niệm v khng tỉnh gic

180. Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Sati ca sampajaaca . Ime kho, bhikkhave, dve dhammāti.

Samāpattivaggo pacamo.

Tatiyo paṇṇāsako samatto.

180. Sattarasame apilāpanalakkhaṇā sati. Sammā pajānanalakkhaṇaṃ sampajaanti.

Samāpattivaggo pacamo. Tatiyapaṇṇāsakaṃ niṭṭhitaṃ.

 

17. Niệm v tỉnh gic.

 

 

 Mục Lục Kinh Tăng Chi Bộ Pali- Việt

 


 

Aṅguttaranikāya

 

Aṅguttaranikāya (aṭṭhakathā)

 

Kinh Tăng Chi Bộ

 


 


KINH ĐIỂN 
Home

 

Phn đoạn song ngữ: Nga Tuyet

Updated 14-5-2019