KINH LỄ BÁI TAM BẢO

 

BUDDHĀDIPANAMAGĀTHĀ

 

Yānīdha bhūtāni samāgatāni
bhummāni vā yāni vā antalikkhe
tathāgataṃ devamanussapūjitam buddhaṃ namassāma suvatthi hotu.

[Sakka’s exultation:]

We beings that are here assembled,
whether terrestrial or celestial,
salute the Accomplished Buddha,
who is honoured by gods and men.
May there be well-being!


KINH LỄ BÁI TAM BẢO

Mong tất cả chúng sinh

từ không trung, mặt đất

đă vân tập về đây

cùng chúng tôi lễ Phật

Kính lễ Như Lai Phật

khắp ba đời mười phương

đến đi cùng một cách

trên một thể diệu thường

mà tất cả nhân thiên

đă lễ bái cúng dường

Nguyện nhờ ḷng hướng Phật

xin một đời an khương

 

Yānīdha bhūtāni samāgatāni
bhummāni vā yāni vā antalikkhe
tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ
dhammaṃ namassāma suvatthi hotu.

We beings that are here assembled,
whether terrestrial or celestial,
salute the Enlightening Dhamma,
which is honoured by gods and men.
May there be well-being!

Mong tất cả chúng sinh

từ không trung, mặt đất

đă vân tập về đây

cùng chúng tôi lễ Pháp

Kính lễ Như Lai Pháp

khắp ba đời mười phương

có ư nghĩa, công dụng

trên một tánh diệu thường

mà tất cả nhân thiên

đă lễ bái cúng dường

Nguyện nhờ ḷng hướng Pháp

xin một đời an khương

Yānīdha bhūtāni samāgatāni
bhummāni vā yāni vā antalikkhe
tatthāgataṃ devamanussapūjitaṃ sanghaṃ namassāma suvatthi hotu.
We beings that are here assembled,
whether terrestrial or celestial,
salute the Noble Sangha,
who are honoured by gods and men.
May there be well-being!

Mong tất cả chúng sinh

từ không trung, mặt đất

đă vân tập về đây

cùng chúng tôi lễ thánh

Kính lễ Như Lai Tăng

khắp ba đời mười phương

lộ tŕnh và quả chứng

trên một lư diệu thường

mà tất cả nhân thiên

đă lễ bái cúng dường

Nguyện nhờ ḷng hướng thánh

xin một đời an khương

(Toại Khanh dịch)