NHỮNG BÀI KINH CỐT TỦY

 

Mục Lục

 
STT

Pali

Việt Nguồn Bài giảng Notes
001 BUDDHĀDIPANAMAGĀTHĀ KINH LỄ BÁI TAM BẢO     note001
002 KESAMUTTI (KĀLĀMA SUTTA) KINH KĀLĀMA Tăng Chi, Ch3 Pháp, bài 66

20-12-2021

note002
003 SIMSAPASUTTA KINH SIMSAPA SN, Đại Phẩm, Rừng Simsapa

27-12-2021

note003
004 Trả lời câu hỏi    

Youtube

note004
005 BAHIYA SUTTA  (Udana, Bodhivagga) KINH NGƯỜI PHƯƠNG NGOẠI Tiểu Bộ, chương 1, Phẩm bồ Đề

10-1-2022

note005
006 KACCAYANAGOTTA SUTTA KINH KACCANA GOTTA. Tương Ưng

17-1-2022

note006
007 ATTANUVADA SUTTA KINH TỰ TRÁCH Tăng Chi

24-1-2022

note007
008 BHADDEKARATTA SUTTA KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ. Trung Bộ 131

31-1-2022

note008
009 Trả lời câu hỏi . KINH KACCANA GOTTA   Youtube note009
010 AGGISUTTA KINH NGỌN LỬA. Tương Ưng

28-2-2022

note010
011 SANGARAVASUTTA KINH SANGARAVA (5 Triền Cái) Tương Ưng

7-3-2022

note011
012 NIVARANAPPAHANA LOẠI BỎ CHƯỚNG NGẠI THIÊN ĐỊNH Trường Bộ (Sa Môn Quả) 14-3-2022 note012
013 PATHAMANANATITTHIYASUTTA KINH CÁC NGOẠI ĐẠO (KINH NGƯỜI MÙ SỜ VOI) Tiểu Bộ (Phật Tự thuyết) 21-3-2022 note013
014 DHAMMACAKKAPPAVATASUTTA KINH CHUYÊN PHÁP LUÂN Tương Ưng 28-3-2022 note014
015 SADDHAMMAVAGGA

SỰ TỒN VONG CỦA CHÁNH PHÁP

(Quyết định tánh về Diệu Pháp)

Tăng Chi 18-4-2022 note015
016

PAṬHAMASADDHAMMASAMMOSASUTTA

KINH MẠT PHÁP (154. Diệu Pháp hỗn loạn) Tăng Chi 25-4-2022 note016
017

DUKKATHĀSUTTA

KINH NGƯỜI VỤNG THUYẾT (Ác thuyết) Tăng Chi 2-5-2022 note017
018

SĀRAJJASUTTA

KINH SỢ HĂI (158. Sợ hăi) Tăng Chi 9-5-2022 note018
019

UDĀYĪSUTTA

KINH UDAYI Tăng Chi 16-5-2022 note019
020 CANKAMASUTTA NĂM LỢI ÍCH CỦA TƯ THẾ THIỀN HÀNH Tăng Chi Youtube note 20
021 PACCHIMOVADA KINH DI GIÁO Trường Bộ (Đại Bát NB) Youtube note 21
022 APARIHANIYADHAMMA PHÁP BẤT THỐI Trường Bộ (Đại Bát NB)

Youtube 1

youtube 2

Youtube 3

Youtube 4

Youtube 5

Youtube 6

Youtube 7

note 22-1

note 22-2

note 22-3

note 22-4

note 22-5

note 22-6

note 22-7

023 VIBHANGASUTTA KINH PHẢN BIỆT Tương Ưng Youtube note 23
024 KHEMĀSUTTA KINH KHEMA. Tương Ưng 22-8-2022 note 24
025 MAHĀVEDALLASUTTA ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG Trung Bộ 43

Youtube 1

Youtube 2

Youtube 3

Youtube 4

Youtube 5

Youtube 6

Youtube 7

note 25/1

note 25/2

note 25/3

note 25/4

note 25/5

note 25/6

note 25/7

026 ATTADĪPA HẢI ĐẢO TỰA NƯƠNG Trường Bộ (CLVương) Youtube note 26
027 SUTTANTAMAHAPADESADHAMMA BÓN ĐẠI CỨ PHÁP (Kinh Tạng) Trường Bộ (Đại Bát NB) Youtube  
  VINAYACATUMAHAPADESAKATHA BÓN ĐẠI CỨ PHÁP (Luật Tạng) Tạng Luật (Đại Phẩm) Youtube note 27
028 ARIYASACCAKATHA GIÁO LƯ BỐN ĐỂ Trường Bộ (Đại Bát NB) Youtube note 28
029 BALAPANDITA SUTTA KINH HIỀN NGU Trung Bộ 129 Youtube note 29
030 SACCAVIBHANGASUTTA KINH PHÂN BIỆT VỀ SỰ THẬT Trung Bộ 141

Youtube

youtube 2

note 30
031 VANAPATTHASUTTA KINH KHU RỪNG Trung Bộ 17

Youtube

note 31
032 NIVĀPASUTTA KINH BẪY MÔI. Trung Bộ 25

Youtube

note 32
033 MAHASIHANADA SUTTA ĐẠI KINH SƯ TỬ HỐNG Trung Bộ 12

Youtube 1

Youtube 2

note 33
034 SABBANNUNĀNA PHẠT THUYẾT TOÀN GIÁC TRÍ (Sabbaññūṇāna) Trung Bộ 58

Youtube

note 34
035 GAVAMPATISUTTA KINH GAVAMPATI Tương Ưng

Youtube

note 35
036 ARAHANTSUTTA KINH A-LA-HÁN Tương Ưng

Youtube

note 36
037 ANAMATAGGA LOẠT KINH LUÂN HỒI VÔ THỦY Tương Ưng

Youtube

note 37
038 SAMMADITTHI SUTTA KINH CHÁNH KIẾN Trung Bộ 9

Youtube

note 38
039 AHĀRASUTTA KINH THỰC PHẨM (điều kiện cho Thiện và Ác). Tương Ưng

Youtube

note 39
  PARISAVAGGASUTTA KINH HỘI CHÚNG Tăng Chi (2 Pháp)    
  PATHAMAMAHĀNĀMASUTTA KINH MAHĀNAMA.  TU ĐÚNG TH̀ KHÔNG SỢ CHÉT Tương Ưng (Dự Lưu)

Youtube

 
  GILANASUTTA KINH HỘ NIỆM NGƯỜI CẬN TỬ Tương Ưng

Youtube

 
  ASIBANDHAKAPUTTASUTTA Ư NGHĨA CẦU SIÊU Tương Ưng (Thôn Trưởng)

Youtube

 
  ADITTAPARIYAYA SUTTA KINH HỎA DỤ  

Youtube

 
  DĀRUKKHANDHOPAMASUTTA KINH KHÚC GỖ      
  GIRIMANANDA SUTTA KINH GIRIMANANDA Tăng Chi (10 pháp)    
  NATUMHAKAMSUTTA KINH VÔ SỞ HỮU Tương Ưng (Uẩn)    
  PACCAYANIDDESO KHÁI LƯỢC GIÁO LƯ DUYÊN HỆ Phát Thú    
  DASAPĀRAMI THẬP ĐỘ Chú Giải Hạnh Tạng Tiểu Bộ    
  MAHASATIPATTHĀNASUTTA KINH NIỆM XỨ Trung Bộ 10    
  SABBASAVASUTTA KINH TẤT CẢ LẬU HOẶC Trung Bộ 2    
  ASANKHEYYA SUTTA KINH ƯỚC NGUYỆN Trung Bộ 6    
  KHAGGAVISANA SUTTA KINH TÊ NGƯU Tiểu Bộ, Kinh Tập    
  MULAPARIYAYASUTTA KINH CĂN BẢN PHÁP MÔN Trung Bộ 1    
  ALAGADDUPAMA SUTTA KINH VÍ DỤ CON RẮN Trung Bộ 22    
  DUTIYAKOSALASUTTA KINH KOSALA THỨ HAI      
  SAMPASA DANIYASUTTA KINH TỰ HOAN HỶ Trường Bộ 28    
  YASASUTTA KINH YASA TRÍCH LỤC      
  ANATTALAKKHANA SUTTA KINH VÔ NGĂ TƯỚNG Tương Ưng    
  SAUPADISESASUTTA KINH HỮU DƯ Y      
           
  BUDDHĀDIPANAMAGĀTHĀ                         KINH LỄ BÁI TAM BẢO (KN 3.18)           
 

SUPPAVĀSĀSUTTA                                          

KINH TR̀ NIỆM TAM BẢO      
 

TISARAṆAGAMANA                                       

CÂU QUY NGƯỠNG TAM BẢO.      
 

ĀMAGANDHASUTTA                                      

KINH XÚ UẾ (KN 5.14)    
 

DUCCARITAVIPĀKASUTTA                          

KINH ÁC BÁO (AN 8.40)    
 

SAṄKHITTŪPOSATHASUTTA                        

KINH TRAI GIỚI TÓM TẮT (AN 8.41)    
 

VITTHATŪPOSATHASUTTA                           

KINH TRAI GIỚI GIẢNG RỘNG (AN 8.42)    
 

DUTIYAKOSALASUTTA                                 

KINH KOSALA THỨ HAI (AN 10.30)    
 

SAṂKHITTASUTTA                                          

 KINH GIÁO PHÁP TỔNG LƯỢC (AN 8.53)    
 

PAṬHAMAĀHUNEYYASUTTA                      

LOẠT KINH ỨNG CÚNG. (AN 8.57)    
 

PAṬHAMAMARAṆASSATISUTTA                

KINH NIỆM CHẾT SỐ 1. (AN 6.19)    
 

PARISĀSUTTA                                                   

KINH HỘI CHÚNG. (AN 8.69)    
 

SATISAMPAJAÑÑASUTTA                             

KINH CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC (AN 8.81)    
 

MŪLAKASUTTA

KINH NGUỒN CỘI. (AN 8.83)    
 

YASASUTTA                                                      

KINH YASA TRÍCH LỤC (AN 8.86)    
 

SEVANĀSUTTA                                                 

KINH CHỌN LỌC (AN 9.6)    
 

SAJJHASUTTA                                                   

KINH DU SĨ SAJJHA (AN 9.8)    
 

ĀHUNEYYASUTTA                                          

KINH ỨNG CÚNG (AN 9.10)    
 

SĪHANĀDASUTTA                                            

KINH SƯ TỬ HỐNG (AN 9.11)    
 

SAUPĀDISESASUTTA                                      

KINH HỮU Y (AN 9.12)    
 

DEVATĀSUTTA                                                 

KINH CHƯ THIÊN (AN 9.19)    
 

TITHĀNASUTT                                                   

KINH BA SAI BIỆT. (AN 9.21)    
 

NIBBĀNASUKHASUTTA                                

KINH NIẾT BÀN LẠC (AN 9.34)    
 

JHĀNASUTT                                                       

KINH THIỀN NA (AN 9.36)    
 

KĀYASAKKHĪSUTTA                                      

KINH THÂN CHỨNG (AN 9.43)    
 

KIMATTHIYASUTT                                           

KINH VÂN HÀ (AN 10.1)    
 

SAMADHISUTTA                                              

KINH THIỀN ĐỊNH. (AN 11.18)    
 

VIJJÄSUTTA                                                       

KINH TUỆ MINH (AN 10.10)    
 

SENĀSANASUTTA                                          .

KINH TRÚ XỨ (AN 10.11)    
 

PAṬHAMANĀTHASUTTA                               

KINH Y CHỈ (AN 10.17)    
 

KĀLĪSUTTAL                                                     

KINH TÍN NỮ KĀLĪ. (AN 10.26)    
 

KASIṆASUTTA                                                  

KINH HOÀN TỊNH (AN 10.25)    
 

PABBAJITĀBHIṆHASUTTA                           

KINH THƯỜNG NIỆM (AN 10.48)    
 

SAṄGHABHEDASUTTA                                  

KINH PHÁ H̉A HỢP TĂNG (AN 10.37)    
 

SAṄGHASĀMAGGĪSUTTA                             

KINH H̉A HỢP TĂNG (AN 10.38)    
 

ṬHITISUTTA                                                       

KINH TR̀ TRỆ. (AN 10.53)    
 

AVIJJĀSUTTA                                                    

KINH VÔ MINH (AN 10.61)    
 

PAṬHAMASUKHASUTTA                               

KINH LẠC KHỔ (AN 10.65)    
 

DUTIYASUKHASUTTA                                    

KINH LẠC KHỔ 2 (AN 10.66)    
 

KANṬAKASUTTA                                             

KINH MŨI GAI (AN 10.72)    
 

IṬṬHADHAMMASUTTA                                   

KINH NHƯ Ư (AN 10.73)    
 

MIGASĀLĀSUTTA                                          

KINH MIGASĀLĀ (AN 10.75)    
 

TAYODHAMMASUTTA                                   

KINH TAM PHÁP (AN 10.76)    
 

PUṆṆIYASUTTA                                               

KINH PUṆṆIYA. (AN 10.83)    
 

AKKOSAKASUTTA                                          

KINH MẠ LỴ (AN 10.88)    
 

VAJJIYAMĀHITASUTTA                                 

KINH TINH TUYỂN (AN 10.94)    
 

UPĀLISUTTA                                                     

KINH UPĀLI (AN 10.99)    
 

VELĀMASUTTA                                                

KINH VELĀMA. (AN 9.20)    
 

TIKICCHAKASUTTA                                        

KINH Y THUẬT (AN 10.108)    
 

VIJJĀSUTTA                                                       

KINH TUỆ MINH. (AN 10.105)    
 

NIJJARASUTTA                                                 

KINH LOẠI TRỪ (AN 10.106)    
 

DHOVANASUTTA                                             

KINH TẨY TRẦN. (AN 10.107)    
 

CUNDASUTTA                                                   

KINH CUNDA (AN 10.176)    
 

CŪḶASUÑÑATASUTTA                                   

KINH TIỂU KHÔNG (MN 121)    
 

METTĀSAHAGATASUTTA                              

KINH TỪ TÂM (SN 46.54)    
 

GILĀNASUTTA                                                  

KINH TRỌNG BỆNH (SN 47.9)    
 

BHIKKHUNŪPASSAYASUTTA                      

KINH NI XỨ (SN 47.10)    
 

NĀLANDASUTTA                                             

KINH NĀLANDA (SN 47.12)    
 

CUNDASUTTA                                                   

KINH CUNDA III. (SN 47.13)    
  UKKACELASUTTA KINH UKKACELA (SN 47.14)    
  SEDAKASUTTA KINH SEDAKA (SN 47.19)    
  JANAPADAKALYĀṆĪSUTTA KINH HOA HẬU (SN 47.20)    
  CIRAṬṬHITISUTTA KINH THƯỜNG TRỤ (SN 47.22)    
  SATISUTTA II KINH TRÚ NIỆM II (SN 47.35)    
  SAMUDAYASUTTA KINH TẬP KHỞI (SN 47.42)    
  MITTASUTTA KINH BẰNG HỮU (SN 47.48)    
  DUTIYAVIBHAṄGASUTTA KINH PHÂN TÍCH II (SN 48.10)    
  PAṬHAMASAMAṆA- BRAHMAṆASUTTA KINH SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN (SN 48.29)    
  KAṬṬHOPAMASUTTA KINH QUE GỖ (SN 48.39)    
  JARĀDHAMMASUTTA KINH TUỔI GIÀ (SN 48.41)    
  PUBBAKOṬṬHAKASUTTA KINH ĐÔNG ĐƯỜNG (SN 48.44)    
  SEKHASUTTA KINH HỮU HỌC (SN 48.53)    
  CHANDASAMĀDHISUTTA KINH NHƯ Ư TÚC (SN 51.13)    
  UṆṆĀBHABRAHMAṆASUTTA KINH BÀ LÀ MÔN UṆṆĀBHA (SN 51.15)    
  AYOGUḶASUTTA KINH H̉N SẮT (SN 51.22)    
  AMBAPĀLIVANASUTTA KINH RỪNG KỸ NỮ (SN 52.9)    
  BĀḶHAGILĀNASUTTA KINH TRỌNG BỆNH (SN 52.10)    
  PADĪPOPAMASUTTA KINH NGỌN ĐÈN (SN 54.8)    
  VESĀLĪSUTTA KINH VESĀLI (SN 54.9)    
  LOKADHAMMASUTTA KINH CHUYỆN ĐỜI (AN 8.6)    
  PAHĀRĀDASUTTA KINH A TU LA VƯƠNG (AN 8.19)    
  ICCHĀNAṄGALASUTTA KINH ICCHĀNAṄGALA (SN 54.11)    
  CAKKAVATTIRĀJASUTTA KINH CHUYỂN LUÂN VƯƠNG (SN 55.1)    
  DEVASABHĀGASUTTA KINH THIÊN HỮU (SN 55.36)    
  DUTIYAMITTĀMACCASUTTA KINH THÂN HỮU 2 (SN 55.36)    
  MITTASUTTA KINH THÂN HỮU (SN 55.26)    
  PAṬHAMẠNIBBĀNAPAṬI KINH NAM TRUYỀN BÁT NHĂ TÂM KINH (Udana, 8.1)    
  SAṂYUTTASUTTA
PĀṬALIGĀMIYASUTTA
KINH HỒI HƯỚNG CHƯ THIÊN (DN, Đại Bát Niết Bàn)    
  VISĀKHĀSUTTA KINH VISĀKHĀ (Udana, 91)    
  NOCEASSĀDASUTTA KINH GIẢ DỤ (S.IV,10; S.IV,12)    
  ĀDITTASUTTA KINH HỎA THIÊU (S.IV,19)    
  SAMUGGHĀTASĀRUPPASUTTA KINH GIẢI ẢO (SN 35.30 – S.IV,23)    
  PAṬHAMAMIGAJĀLASUTTA KINH MIGAJĀLA (SN 35.63 – S.IV,21; S.IV,35)    
  PAṬHAMASAMIDDHIMĀ KINH SAMIDDHI VẤN ĐẠO (SN 35.65 – S.IV,39)    
  RAPAÑHĀSUTTA
UPASENĀSĪVISASUTTA
KINH UPASENA (SN 35.69 – S.IV,40)    
  KHAJJANĪYASUTTA KINH THỰC PHẨM (SN 22.79 – S.III,86)    
  SĪHASUTTA KINH SƯ TỬ (AN 4.33)    
  NIRUTTIPATHASUTTA KINH NGÔN TỪ (SN 22.62)    
  SATTAṬṬHĀNASUTTA KINH THẤT XỨ (SN 22.57 – Kinh tập 2, Đại 2,10a; 498c; 875b, Tăng Chi 35, Đại 2,754b) (S.III,61)    
  UPĀDĀNAPARIPAVATTASUTTA KINH THỦ CHUYỂN (SN 22.56)- (Kinh Tập 2, Đại 2,9b) (S.III,58)    
  UDĀNASUTTA KINH LỜI CẢM HỨNG (SN 22.55)    
  SAMANUPASSANĀSUTTA KINH THƯỜNG CHIẾU (SN 22.47)    
  DUTIYAĀNANDASUTTA KINH ĀNANDA II (SN 22.38) (Kinh S.III,38)    
  DUTIYAAÑÑATARA BHIKKHUSUTTA KINH MỘT VỊ TỶ-KHEO (SN 45.7) – (Kinh S.III,37)    
  BHĀRASUTTA KINH GÁNH NẶNG (SN 22.22) (Kinh S.III,25)    
  HĀLIDDIKĀNISUTTA KINH HĀLIDDIKĀ (SN 35.130) (Kinh tập, 20.15, Kha-Lê, Đại 2, 144a) (S.III,9)    
  NAKULAPITUSUTTA KINH VÍ DỤ (SN 22.1)    
  DUTIYASAMĀDHISUTTA KINH TAM MUỘI (AN 4.93)    
  TATIYASAMĀDHISUTTA KINH TAM MUỘI TIẾP THEO (AN 4.92)    
  ASURASUTTA KINH A TU LA (AN 4.91)    
  SATTASUTTA KINH CHÚNG SANH (SN 23.2)    
  GOTAMĪSUTTA KINH GOTAMĪ (AN 8.51)    
  ALAṂSUTTA KINH HỮU DỤNG (Aṅg., Atthakanipāta)    
  DUTIYABALASUTTA KINH SỨC MẠNH (AN 8.28)    
  SADDHAMMAPPATIRŪPAKASUTTA KINH TƯỢNG PHÁP (SN 16.13)    
  DHAJAGGASUTTA KINH ĐẦU NGỌN CỜ (Sakkasamyutta, samy.I,218)    
  SAKKAKHANTIGĀTHĀ KỆ ĐẾ THÍCH KHAM NHẪN (Sakkasamyutta, samy)    
  VATAPADASUTTA KINH GIỚI CẤM (Sakkasamyutta, I,228)    
  SAMACITTASUTTA KINH ĐỒNG TÂM (Aṅg. 2,35) (dựa theo sớ giải Tăng Chi Bộ (Manorathapūraṇī)    
  AṬṬHĀNASUTTA KINH BẤT KHẢ (Aṅg. Ekakanipāto)    
  EKAPUGGALASUTTA KINH TỐI TÔN (Aṅg., Ekanipāta)    
  APPAMATTAKASUTTA KINH THIỂU SỐ (Aṅg., Ekanipāta)    
  ACCHARĀSAṄGHĀTASUTTA KINH ĐÀN CHỈ (Aṅg., Ekanipāta)    
  ANUSSATISUTTA KINH THƯỜNG NIỆM (Aṅg., Ekanipāta)    
  DIṬṬHISUTTA KINH TRI KIẾN (Aṅg., Ekanipāta)    
  BĀLASUTTA KINH KẺ NGU (Aṅg., Dukanipāta)    
  BĀLASUTTA 2 KINH KẺ NGU 2 (Aṅg., Dukanipāta 2.22 - 2.32)    
  ĀRAÑÑIKASUTTA  KINH NGƯỜI ẨN LÂM (Aṅg. 5.181)    
  GILĀNASUTTA KINH BỆNH NHÂN  (AN.5.121)    
  ANĀYUSSĀSUTTA KINH GIẢM THỌ (AN. 5.125)    
  DUTIYA-ANĀYUSSĀSUTTA KINH GIẢM THỌ 2 (AN.5.126)    
  VAPAKĀSASUTTA KINH ĐỘC CƯ (AN.5.127)    
  SAMAṆASUKHASUTTA KINH SA MÔN LẠC (AN.5.128)    
  BYASANASUTTA KINH TỔN THẤT (AN.5.130)    
  APPAṂSUPATISUTTA KINH THẤT MIÊN (AN. 5.137)    
  AVAJĀNĀTISUTTA KINH KHINH MIỆT (AN.5.141)    
  TIKAṆḌAKĪSUTTA KINH TIKAṆḌAKĪ (AN.5.144)    
  BHAYASUTTA KINH SỢ HĂI (AN.5.31)    
  LAKKHAṆASUTTA KINH PHẬT TƯỚNG (DN, bài 30)    
  KAMMAPILOTIKĀNISUTTA KINH PHẬT KIẾP NẠN (Chánh tạng Bổn Sự, Tiểu Bộ Kinh (Apadana thera 1.39.64-96)    
  BODHIPATTHANĀ THẬP HẠNH BA LA MẬT (Buddhavaṃssa- atthakathā)    
  BUDDHAKĀRAKADHAMMA KINH PHẬT ĐẠO Chú giải kinh Tê Ngưu (Khaggvisāṇasutta), Khud., (bu.vam.2.59) (bu.vam.2.53)    
           
           
           
           
  CÁC BÀI KỆ   Nhật Tụng Kalama    
           

 

Nguồn youtube // Giáo lư Kalama / Nhật tụng Kalama

KINH ĐIỂN 
Home