Các khóa tu học

 

 

 

Khóa tu học tại Virginia (Thiền Viện Chân Lư, 9-2019) 

Khóa tu học tại Chùa Pháp Vũ Florida (2019)

Khóa tu học tại California (4-2019)

Khóa tu học tại California (1-2019)  

Khóa tu học tại Chùa Phật Pháp FL (2017)

Khóa tu học tại Trung Tâm Tu Học Thuận Pháp 2017

Khóa tu học tại Virginia (Thiền Viện Chân Lư, 2016) 

Khóa tu học tại Dallas (Atd)  (2016)

Khóa tu học tại Virginia (Lớp Giáo lư Mùa Xuân) (4-2018)

Khóa tu học tại Houston (Giáo lư Duyên hệ). (2-2018)

Khóa tu học tại Cali (PHCB) (4-2018)

 

 

 

Khóa Thiền, ngày 24-9-2016, Chùa Phật Pháp (1) 

Khóa Thiền, ngày 24-9-2016, Chùa Phật Pháp (2) 

Khóa Thiền, ngày 24-9-2016, Chùa Phật Pháp (3) 

Khóa Thiền, ngày 24-9-2016, Chùa Phật Pháp (4) 

 

 

 

 

 

 

Trang Pháp Thoại

 

 

Home