Những trích đoạn bài giảng

Không lạy người đă chết

Khi đă chọn con đường phải đi

Tu ở nhà là hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

Xem các tác phẩm khác của Sư Sán Nhiên (Bhikkhu Pasādo)

Updated 7-2020

 

 

Home