SAMYUTTA NIKAYA TƯƠNG ƯNG BỘ KINH

 

3. Dhātusaṃyuttaṃ

3. Dhātusaṃyuttaṃ

Chương Ba: Tương Ưng Giới

1. Nānattavaggo

1. Nānattavaggo

I. Phẩm Sai Biệt

 

 

Phần Một: Nội Giới Năm Kinh

1. Dhātunānattasuttaṃ

1.Dhātunānattasuttavaṇṇanā

I. Giới (Tạp 16.51 Giới, ại 2, 115c) (S.ii,140)

85. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātunānattaṃ vo, bhikkhave, desessāmi. Taṃ suṇātha, sādhukaṃ manasi karotha; bhāsissāmīti. Evaṃ, bhanteti kho te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca

 

Katamaca, bhikkhave, dhātunānattaṃ? Cakkhudhātu rūpadhātu cakkhuviāṇadhātu, sotadhātu saddadhātu sotaviāṇadhātu, ghānadhātu gandhadhātu ghānaviāṇadhātu, jivhādhātu rasadhātu jivhāviāṇadhātu, kāyadhātu phoṭṭhabbadhātu kāyaviāṇadhātu, manodhātu dhammadhātu manoviāṇadhātu idaṃ vuccati, bhikkhave, dhātunānattanti. Paṭhamaṃ.

85. Dhātusaṃyuttassa paṭhame nissattaṭṭhasuataṭṭhasaṅkhātena sabhāvaṭṭhena dhātūti laddhanāmānaṃ dhammānaṃ nānāsabhāvo dhātunānattaṃ. Cakkhudhātūtiādīsu cakkhupasādo cakkhudhātu, rūpārammaṇaṃ rūpadhātu, cakkhupasādavatthukaṃ cittaṃ cakkhuviāṇadhātu. Sotapasādo sotadhātu, saddārammaṇaṃ saddadhātu, sotapasādavatthukaṃ cittaṃ sotaviāṇadhātu. Ghānapasādo ghānadhātu, gandhārammaṇaṃ gandhadhātu, ghānapasādavatthukaṃ cittaṃ ghānaviāṇadhātu. Jivhāpasādo jivhādhātu, rasārammaṇaṃ rasadhātu, jivhāpasādavatthukaṃ cittaṃ jivhāviāṇadhātu. Kāyapasādo kāyadhātu, phoṭṭhabbārammaṇaṃ phoṭṭhabbadhātu, kāyapasādavatthukaṃ cittaṃ kāyaviāṇadhātu. Tisso manodhātuyo manodhātu, vedanādayo tayo khandhā sukhumarūpāni nibbānaca dhammadhātu, sabbampi manoviāṇaṃ manoviāṇadhātūti. Ettha ca soḷasa dhātuyo kāmāvacarā, avasāne dve catubhūmikāti. Paṭhamaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho cc ng giới sai biệt. Hy nghe v kho suy nghiệm, Ta sẽ giảng.

-- Thưa vng, bạch Thế Tn.

Cc Tỷ-kheo ấy vng đp Thế Tn.

3) Thế Tn ni như sau:

-- V ny cc Tỷ-kheo, thế no l giới sai biệt?

4) Nhn giới, sắc giới, nhn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới; thn giới, xc giới, thn thức giới; giới, php giới, thức giới.

Ny cc Tỷ-kheo, đy gọi l giới sai biệt.

2. Phassanānattasuttaṃ

2. Phassanānattasuttavaṇṇanā

II. Xc (Tạp 16.52-53 Xc, ại 2, 116a) (S.ii,140)

86. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātunānattaṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati phassanānattaṃ. Katamaca, bhikkhave, dhātunānattaṃ? Cakkhudhātu sotadhātu ghānadhātu jivhādhātu kāyadhātu manodhātu idaṃ vuccati, bhikkhave, dhātunānattaṃ.

 

Kathaca, bhikkhave, dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati phassanānattaṃ? Cakkhudhātuṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati cakkhusamphasso. Sotadhātuṃ paṭicca ghānadhātuṃ paṭicca jivhādhātuṃ paṭicca kāyadhātuṃ paṭicca manodhātuṃ paṭicca uppajjati manosamphasso. Evaṃ kho , bhikkhave, dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati phassanānattanti. Dutiyaṃ.

86. Dutiye uppajjati phassanānattanti nānāsabhāvo phasso uppajjati. Tattha cakkhusamphassādayo cakkhuviāṇādisampayuttā, manosamphasso manodvāre paṭhamajavanasampayutto, tasmā. Manodhātuṃ paṭiccāti manodvārāvajjanaṃ kiriyāmanoviāṇadhātuṃ paṭicca paṭhamajavanasamphasso uppajjatīti ayamettha attho. Dutiyaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, xc sai biệt sanh khởi.

3) V ny cc Tỷ-kheo, thế no l giới sai biệt?

4) Nhn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thn giới, giới; ny cc Tỷ-kheo, đy gọi l giới sai biệt.

5) V ny cc Tỷ-kheo, thế no l do duyn giới sai biệt, xc sai biệt sanh khởi?

6) Ny cc Tỷ-kheo, do duyn nhn giới, nhn xc sanh khởi. Do duyn nhĩ giới... do duyn tỷ giới... do duyn thiệt giới... do duyn thn giới... do duyn giới, xc sanh khởi.

7) Như vậy, ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, xc sai biệt sanh khởi.

3. Nophassanānattasuttaṃ

3. Nophassanānattasuttavaṇṇanā

III. V Khng Phải Như Vậy (S.ii,141)

87. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātunānattaṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati phassanānattaṃ, no phassanānattaṃ paṭicca uppajjati dhātunānattaṃ. Katamaca, bhikkhave, dhātunānattaṃ? Cakkhudhātupe manodhātu idaṃ vuccati, bhikkhave, dhātunānattaṃ.

 

Kathaca , bhikkhave, dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati phassanānattaṃ, no phassanānattaṃ paṭicca uppajjati dhātunānattaṃ? Cakkhudhātuṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati cakkhusamphasso, no cakkhusamphassaṃ paṭicca uppajjati cakkhudhātupe manodhātuṃ paṭicca uppajjati manosamphasso, no manosamphassaṃ paṭicca uppajjati manodhātu. Evaṃ kho, bhikkhave, dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati phassanānattaṃ, no phassanānattaṃ paṭicca uppajjati dhātunānattanti. Tatiyaṃ.

87. Tatiye no manosamphassaṃ paṭicca uppajjati manodhātūti manodvāre paṭhamajavanasampayuttaṃ phassaṃ paṭicca āvajjanakiriyāmanoviāṇadhātu no uppajjatīti evamattho daṭṭhabbo. Tatiyaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, xc sai biệt sanh khởi; khng phải do duyn xc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.

3) V ny cc Tỷ-kheo, thế no l giới sai biệt?

4) Nhn giới... giới; ny cc Tỷ-kheo, đy gọi l giới sai biệt.

5) V ny cc Tỷ-kheo, như thế no do duyn giới sai biệt, xc sai biệt sanh khởi; khng phải do duyn xc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi?

6) Ny cc Tỷ-kheo, do duyn nhn giới, nhn xc sanh khởi; khng phải do duyn nhn xc, nhn giới sanh khởi... Do duyn giới, xc sanh khởi; khng phải do duyn xc, giới sanh khởi.

7) Cũng vậy, ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, xc sai biệt sanh khởi; khng phải do duyn xc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.

4. Vedanānānattasuttaṃ

4. Vedanānānattasuttavaṇṇanā

IV. Thọ (S.ii,141)

88. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātunānattaṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati phassanānattaṃ, phassanānattaṃ paṭicca uppajjati vedanānānattaṃ. Katamaca, bhikkhave, dhātunānattaṃ? Cakkhudhātu pe manodhātu idaṃ vuccati, bhikkhave, dhātunānattaṃ.

 

Kathaca, bhikkhave, dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati phassanānattaṃ, phassanānattaṃ paṭicca uppajjati vedanānānattaṃ? Cakkhudhātuṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati cakkhusamphasso, cakkhusamphassaṃ paṭicca uppajjati cakkhusamphassajā vedanāpe manodhātuṃ paṭicca uppajjati manosamphasso, manosamphassaṃ paṭicca uppajjati manosamphassajā vedanā. Evaṃ kho, bhikkhave, dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati phassanānattaṃ, phassanānattaṃ paṭicca uppajjati vedanānānattanti. Catutthaṃ.

88. Catutthe cakkhusamphassajā vedanāti sampaṭicchanamanodhātuto paṭṭhāya sabbāpi tasmiṃ dvāre vedanā vatteyyuṃ, nibbattiphāsukatthaṃ pana anantaraṃ sampaṭicchanavedanameva gahetuṃ vaṭṭatīti vuttaṃ. Manosamphassaṃ paṭiccāti manodvāre āvajjanasamphassaṃ paṭicca paṭhamajavanavedanā, paṭhamajavanasamphassaṃ paṭicca dutiyajavanavedanāti ayamadhippāyo. Catutthaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, xc sai biệt sanh khởi. Do duyn xc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi.

3) V ny cc Tỷ-kheo, thế no l giới sai biệt?

4) Nhn giới... giới... ny cc Tỷ-kheo, đy gọi l giới sai biệt.

5) V như thế no, ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, xc sai biệt sanh khởi. Do duyn xc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi?

6) Ny cc Tỷ-kheo, do duyn nhn giới, nhn xc sanh khởi. Do duyn nhn xc, thọ do nhn xc sanh sanh khởi... Do duyn giới, xc sanh khởi. Do duyn xc, thọ do xc sanh sanh khởi.

7) Như vậy, ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, xc sai biệt sanh khởi. Do duyn xc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi.

5. Dutiyavedanānānattasuttaṃ

5. Dutiyavedanānānattasuttavaṇṇanā

V. Thọ (S.ii,142)

89. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātunānattaṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati phassanānattaṃ, phassanānattaṃ paṭicca uppajjati vedanānānattaṃ, no vedanānānattaṃ paṭicca uppajjati phassanānattaṃ, no phassanānattaṃ paṭicca uppajjati dhātunānattaṃ. Katamaca, bhikkhave, dhātunānattaṃ? Cakkhudhātupe manodhātu idaṃ vuccati, bhikkhave, dhātunānattaṃ.

 

Kathaca, bhikkhave, dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati phassanānattaṃ, phassanānattaṃ paṭicca uppajjati vedanānānattaṃ, no vedanānānattaṃ paṭicca uppajjati phassanānattaṃ, no phassanānattaṃ paṭicca uppajjati dhātunānattaṃ? Cakkhudhātuṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati cakkhusamphasso, cakkhusamphassaṃ paṭicca uppajjati cakkhusamphassajā vedanā, no cakkhusamphassajaṃ vedanaṃ paṭicca uppajjati cakkhusamphasso, no cakkhusamphassaṃ paṭicca uppajjati cakkhudhātupe manodhātuṃ paṭicca uppajjati manosamphasso, manosamphassaṃ paṭicca uppajjati manosamphassajā vedanā, no manosamphassajaṃ vedanaṃ paṭicca uppajjati manosamphasso, no manosamphassaṃ paṭicca uppajjati manodhātu. Evaṃ kho, bhikkhave, dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati phassanānattaṃ, phassanānattaṃ paṭicca uppajjati vedanānānattaṃ, no vedanānānattaṃ paṭicca uppajjati phassanānattaṃ, no phassanānattaṃ paṭicca uppajjati dhātunānattanti. Pacamaṃ.

89. Pacame tatiyacatutthesu vuttanayāva ekato katvā desitāti. Iti dutiyādīsu catūsu suttesu manodhātuṃ manodhātūti agahetvā manodvārāvajjanaṃ manodhātūti gahitaṃ. Sabbāni cetāni tathā tathā kathite bujjhanakānaṃ ajjhāsayena desitāni. Ito paresupi eseva nayo. Pacamaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

 

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, xc sai biệt sanh khởi. Do duyn xc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn thọ sai biệt, xc sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn xc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.

 

3) V ny cc Tỷ-kheo, thế no l giới sai biệt? Nhn giới... giới... ny cc Tỷ-kheo, đy gọi l giới sai biệt.

 

4) V như thế no, ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, xc sai biệt sanh khởi? Do duyn xc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn thọ sai biệt, xc sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn xc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.

 

5-9) Ny cc Tỷ-kheo, do duyn nhn giới, nhn xc sanh khởi. Do duyn nhn xc, thọ do nhn xc sanh sanh khởi. Khng phải do duyn thọ do nhn xc sanh, nhn xc sanh khởi. Khng phải do duyn nhn xc, nhn giới sanh khởi... (như trn) ...

 

10) Do duyn giới, xc sanh khởi. Do duyn xc, thọ do xc sanh sanh khởi. Khng phải do duyn thọ do xc sanh, xc sanh khởi. Khng phải do duyn xc, giới sanh khởi.

 

11) Cũng vậy, ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, xc sai biệt sanh khởi. Do duyn xc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn thọ sai biệt, xc sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn xc sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.

 

 

Phần Hai: Ngoại Giới Năm Kinh

6. Bāhiradhātunānattasuttaṃ

6. Bāhiradhātunānattasuttavaṇṇanā

VI. Giới (S.ii,143)

90. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātunānattaṃ vo, bhikkhave, desessāmi. Taṃ suṇāthape katamaca, bhikkhave, dhātunānattaṃ? Rūpadhātu saddadhātu gandhadhātu rasadhātu phoṭṭhabbadhātu dhammadhātu idaṃ vuccati, bhikkhave, dhātunānattanti. Chaṭṭhaṃ.

90. Chaṭṭhe pana paca dhātuyo kāmāvacarā, dhammadhātu catubhūmikāti. Chaṭṭhaṃ.

 

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho cc ng về giới sai biệt. Hy nghe v suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng.

3) V ny cc Tỷ-kheo, thế no l giới sai biệt? Sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xc giới, php giới.

4) Ny cc Tỷ-kheo, đy gọi l giới sai biệt.

7. Saānānattasuttaṃ

7. Saānānattasuttavaṇṇanā

VII. Tưởng (Tạp 16.54 Tưởng, ại 2, 116b) 16.52 Giới, 52 Xc, 53 Thọ (S.ii,143)

91. Sāvatthiyaṃ viharatipe bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca dhātunānattaṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati saānānattaṃ, saānānattaṃ paṭicca uppajjati saṅkappanānattaṃ, saṅkappanānattaṃ paṭicca uppajjati chandanānattaṃ, chandanānattaṃ paṭicca uppajjati pariḷāhanānattaṃ, pariḷāhanānattaṃ paṭicca uppajjati pariyesanānānattaṃ. Katamaca, bhikkhave, dhātunānattaṃ? Rūpadhātupe dhammadhātu idaṃ vuccati, bhikkhave, dhātunānattaṃ.

 

Kathaca , bhikkhave, dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati saānānattaṃ, saānānattaṃ paṭicca uppajjati saṅkappanānattaṃ, saṅkappanānattaṃ paṭicca uppajjati chandanānattaṃ, chandanānattaṃ paṭicca uppajjati pariḷāhanānattaṃ, pariḷāhanānattaṃ paṭicca uppajjati pariyesanānānattaṃ?

 

Rūpadhātuṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati rūpasaā , rūpasaaṃ paṭicca uppajjati rūpasaṅkappo, rūpasaṅkappaṃ paṭicca uppajjati rūpacchando, rūpacchandaṃ paṭicca uppajjati rūpapariḷāho, rūpapariḷāhaṃ paṭicca uppajjati rūpapariyesanāpe dhammadhātuṃ paṭicca uppajjati dhammasaā, dhammasaaṃ paṭicca uppajjati dhammasaṅkappo, dhammasaṅkappaṃ paṭicca uppajjati dhammacchando, dhammacchandaṃ paṭicca uppajjati dhammapariḷāho, dhammapariḷāhaṃ paṭicca uppajjati dhammapariyesanā.

 

Evaṃ, kho, bhikkhave, dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati saānānattaṃ, saānānattaṃ paṭicca uppajjati saṅkappanānattaṃ, saṅkappanānattaṃ paṭicca uppajjati chandanānattaṃ, chandanānattaṃ paṭicca uppajjati pariḷāhanānattaṃ, pariḷāhanānattaṃ paṭicca uppajjati pariyesanānānattanti. Sattamaṃ.

91. Sattame rūpadhātūti āpāthe patitaṃ attano vā parassa vā sāṭakaveṭhanādivatthukaṃ rūpārammaṇaṃ. Rūpasaāti cakkhuviāṇasampayuttā saā. Rūpasaṅkappoti sampaṭicchanādīhi tīhi cittehi sampayutto saṅkappo. Rūpacchandoti rūpe chandikataṭṭhena chando. Rūpapariḷāhoti rūpe anuḍahanaṭṭhena pariḷāho. Rūpapariyesanāti pariḷāhe uppanne sandiṭṭhasambhatte gahetvā tassa rūpassa paṭilābhatthāya pariyesanā. Ettha ca saāsaṅkappachandā ekajavanavārepi nānājavanavārepi labbhanti, pariḷāhapariyesanā pana nānājavanavāreyeva labbhantīti. Evaṃ kho, bhikkhave, dhātunānattanti ettha ca evaṃ rūpādinānāsabhāvaṃ dhātuṃ paṭicca rūpasaādinānāsabhāvasaā uppajjatīti iminā nayena attho veditabbo. Sattamaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyn tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyn tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyn dục sai biệt, nhiệt tnh sai biệt sanh khởi. Do duyn nhiệt tnh sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi.

3) V ny cc Tỷ-kheo, thế no l giới sai biệt? Sắc giới... php giới; ny cc Tỷ-kheo, đy gọi l giới sai biệt.

4) V như thế no, ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi; do duyn tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi; do duyn tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh khởi; do duyn dục sai biệt, nhiệt tnh sai biệt sanh khởi; do duyn nhiệt tnh sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi?

5-9) Ny cc Tỷ-kheo, do duyn sắc giới, sắc tưởng sanh khởi. Do duyn sắc tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do duyn sắc tư duy, sắc dục sanh khởi. Do duyn sắc dục, sắc nhiệt tnh sanh khởi. Do duyn sắc nhiệt tnh, sắc tầm cầu sanh khởi...

10) Ny cc Tỷ-kheo, do duyn php giới, php tưởng sanh khởi. Do duyn php tưởng, php tư duy sanh khởi. Do duyn php tư duy, php dục sanh khởi. Do duyn php dục, php nhiệt tnh sanh khởi. Do duyn php nhiệt tnh, php tầm cầu sanh khởi.

11) Như vậy, ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyn tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyn tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyn dục sai biệt, nhiệt tnh sai biệt sanh khởi. Do duyn nhiệt tnh sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi.

8. Nopariyesanānānattasuttaṃ

8. Nopariyesanānānattasuttavaṇṇanā

VIII. V Khng Phải Như Vậy (S.ii,144)

92. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātunānattaṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati saānānattaṃ, saānānattaṃ paṭicca uppajjati saṅkappanānattaṃ, saṅkappanānattaṃ paṭicca uppajjati chandanānattaṃ, chandanānattaṃ paṭicca uppajjati pariḷāhanānattaṃ, pariḷāhanānattaṃ paṭicca uppajjati pariyesanānānattaṃ; no pariyesanānānattaṃ paṭicca uppajjati pariḷāhanānattaṃ , no pariḷāhanānattaṃ paṭicca uppajjati chandanānattaṃ, no chandanānattaṃ paṭicca uppajjati saṅkappanānattaṃ , no saṅkappanānattaṃ paṭicca uppajjati saānānattaṃ, no saānānattaṃ paṭicca uppajjati dhātunānattaṃ. Katamaca, bhikkhave, dhātunānattaṃ? Rūpadhātupe dhammadhātu idaṃ vuccati, bhikkhave, dhātunānattaṃ.

 

Kathaca , bhikkhave, dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati saānānattaṃ, saānānattaṃ paṭicca uppajjatipe pariyesanānānattaṃ; no pariyesanānānattaṃ paṭicca uppajjati pariḷāhanānattaṃ, no pariḷāhanānattaṃ paṭicca uppajjati chandanānattaṃ, no chandanānattaṃ paṭicca uppajjati saṅkappanānattaṃ, no saṅkappanānattaṃ paṭicca uppajjati saānānattaṃ, no saānānattaṃ paṭicca uppajjati dhātunānattaṃ?

 

Rūpadhātuṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati rūpasaāpe dhammadhātuṃ paṭicca uppajjati dhammasaā, dhammasaaṃ paṭicca uppajjatipe dhammapariyesanā; no dhammapariyesanaṃ paṭicca uppajjati dhammapariḷāho, no dhammapariḷāhaṃ paṭicca uppajjati dhammacchando, no dhammacchandaṃ paṭicca uppajjati dhammasaṅkappo, no dhammasaṅkappaṃ paṭicca uppajjati dhammasaā, no dhammasaaṃ paṭicca uppajjati dhammadhātu.

 

Evaṃ kho, bhikkhave, dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati saānānattaṃ, saānānattaṃ paṭicca uppajjatipe pariyesanānānattaṃ; no pariyesanānānattaṃ paṭicca uppajjati pariḷāhanānattaṃ, no pariḷāhanānattaṃ paṭicca uppajjati chandanānattaṃ, no chandanānattaṃ paṭicca uppajjati saṅkappanānattaṃ, no saṅkappanānattaṃ paṭicca uppajjati saānānattaṃ, no saānānattaṃ paṭicca uppajjati dhātunānattanti. Aṭṭhamaṃ.

92. Aṭṭhame no dhammapariyesanaṃ paṭicca uppajjati dhammapariḷāhoti evaṃ āgataṃ paṭisedhamattameva nānaṃ. Aṭṭhamaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới phn biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyn tưởng sai biệt... tầm cầu sai biệt sanh khởi.

3) Khng phải do duyn tầm cầu sai biệt, nhiệt tnh sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn nhiệt tnh sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn dục sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.

4-9) V ny cc Tỷ-kheo, thế no l giới sai biệt? Sắc giới... php giới; ny cc Tỷ-kheo, đy gọi l giới sai biệt.

10) V ny cc Tỷ-kheo, như thế no do duyn giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi? Do duyn tưởng sai biệt... tầm cầu sai biệt sanh khởi? Khng phải do duyn tầm cầu sai biệt, nhiệt tnh sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn nhiệt tnh sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn dục sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.

11) Ny cc Tỷ-kheo, do duyn sắc giới, sắc tưởng sanh khởi. Do duyn sắc tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do duyn sắc tư duy, sắc dục sanh khởi. Do duyn sắc dục, sắc nhiệt tnh sanh khởi. Do duyn sắc nhiệt tnh, sắc tầm cầu sanh khởi. Khng phải do duyn sắc tầm cầu, sắc nhiệt tnh sanh khởi. Khng phải do duyn sắc nhiệt tnh, sắc dục sanh khởi. Khng phải do duyn sắc dục, sắc tư duy sanh khởi. Khng phải do duyn sắc tư duy, sắc tưởng sanh khởi. Khng phải do duyn sắc tưởng, sắc giới sanh khởi.

12) Do duyn thanh giới...

13) Do duyn hương giới...

14) Do duyn vị giới...

15) Do duyn xc giới...

16) Do duyn php giới, php tưởng sanh khởi. Do duyn php tưởng, php tư duy sanh khởi. Do duyn php tư duy, php dục sanh khởi... php tầm cầu sanh khởi. Khng phải do duyn php tầm cầu, php nhiệt tnh sanh khởi. Khng phải do duyn php nhiệt tnh, php dục sanh khởi. Khng phải do duyn php dục, php tư duy sanh khởi. Khng phải do duyn php tư duy, php tưởng sanh khởi. Khng phải do duyn php tưởng, php giới sanh khởi.

17) Như vậy, ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyn tưởng sai biệt... tầm cầu sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn tầm cầu sai biệt, nhiệt tnh sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn nhiệt tnh sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn dục sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.

9. Bāhiraphassanānattasuttaṃ

9. Bāhiraphassanānattasuttādivaṇṇanā

IX. Xc (S.ii,146)

93. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātunānattaṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati saānānattaṃ, saānānattaṃ paṭicca uppajjati saṅkappanānattaṃ, saṅkappanānattaṃ paṭicca uppajjati phassanānattaṃ , phassanānattaṃ paṭicca uppajjati vedanānānattaṃ, vedanānānattaṃ paṭicca uppajjati chandanānattaṃ, chandanānattaṃ paṭicca uppajjati pariḷāhanānattaṃ, pariḷāhanānattaṃ paṭicca uppajjati pariyesanānānattaṃ , pariyesanānānattaṃ paṭicca uppajjati lābhanānattaṃ. Katamaca, bhikkhave, dhātunānattaṃ? Rūpadhātupe dhammadhātu idaṃ vuccati, bhikkhave, dhātunānattaṃ.

 

Kathaca, bhikkhave, dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati saānānattaṃ, saānānattaṃ paṭicca uppajjatipe lābhanānattaṃ?

 

Rūpadhātuṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati rūpasaā, rūpasaaṃ paṭicca uppajjati rūpasaṅkappo, rūpasaṅkappaṃ paṭicca uppajjati rūpasamphasso, rūpasamphassaṃ paṭicca uppajjati rūpasamphassajā vedanā, rūpasamphassajaṃ vedanaṃ paṭicca uppajjati rūpacchando, rūpacchandaṃ paṭicca uppajjati rūpapariḷāho, rūpapariḷāhaṃ paṭicca uppajjati rūpapariyesanā, rūpapariyesanaṃ paṭicca uppajjati rūpalābhope dhammadhātuṃ paṭicca uppajjati dhammasaā, dhammasaaṃ paṭicca uppajjati dhammasaṅkappo, dhammasaṅkappaṃ paṭicca uppajjati dhammasamphasso, dhammasamphassaṃ paṭicca uppajjati dhammasamphassajā vedanā, dhammasamphassajaṃ vedanaṃ paṭicca uppajjati dhammacchando, dhammacchandaṃ paṭicca uppajjati dhammapariḷāho, dhammapariḷāhaṃ paṭicca uppajjati dhammapariyesanā, dhammapariyesanaṃ paṭicca uppajjati dhammalābho .

 

Evaṃ kho, bhikkhave, dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati saānānattaṃ, saānānattaṃ paṭicca uppajjatipe pariyesanānānattaṃ, pariyesanānānattaṃ paṭicca uppajjati lābhanānattanti. Navamaṃ.

 

93-94. Navame uppajjati rūpasaāti vuttappakāre ārammaṇe uppajjati saā. Rūpasaṅkappoti tasmiṃyeva ārammaṇe tīhi cittehi sampayuttasaṅkappo. Rūpasamphassoti tadevārammaṇaṃ phusamāno phasso. Vedanāti tadeva ārammaṇaṃ anubhavamānā vedanā. Chandādayo vuttanayāva. Rūpalābhoti pariyesitvā laddhaṃ saha taṇhāya ārammaṇaṃ rūpalābhoti vuttaṃ. Ayaṃ tāva sabbasaṅgāhikanayo ekasmiṃ yevārammaṇe sabbadhammānaṃ uppattivasena vutto. Aparo āgantukārammaṇamissako hoti rūpasaā rūpasaṅkappo phasso vedanāti ime tāva cattāro dhammā dhuvaparibhoge nibaddhārammaṇe honti. Nibaddhārammaṇahi iṭṭhaṃ kantaṃ manāpaṃ piyaṃ yaṃkici viya upaṭṭhāti, āgantukārammaṇaṃ pana yaṃkici samānampi khobhetvā tiṭṭhati.

 

Tatridaṃ vatthu eko kira amaccaputto gāmiyehi parivārito gāmamajjhe ṭhatvā kammaṃ karoti. Tasmicassa samaye upāsikā nadiṃ gantvā nhatvā alaṅkatapaṭiyattā dhātigaṇaparivutā gehaṃ gacchati. So dūrato disvā āgantukamātugāmo bhavissatīti saaṃ uppādetvā gaccha, bhaṇe jānāhi, kā esāti purisaṃ pesesi. So gantvā taṃ disvā paccāgato, kā esāti puṭṭho yathāsabhāvaṃ ārocesi. Evaṃ āgantukārammaṇaṃ khobheti . Tasmiṃ uppanno chando rūpachando nāma, tadeva ārammaṇaṃ katvā uppanno pariḷāho rūpapariḷāho nāma, sahāye gaṇhitvā tassa pariyesanaṃ rūpapariyesanā nāma, pariyesitvā laddhaṃ saha taṇhāya ārammaṇaṃ rūpalābho nāma.

 

Uruvalliyavāsī cūḷatissatthero panāha kicāpi bhagavatā phassavedanā pāḷiyā majjhe gahitā, pāḷiṃ pana parivaṭṭetvā vuttappakāre ārammaṇe uppannā saā rūpasaā, tasmiṃyeva saṅkappo rūpasaṅkappo tasmiṃ chando rūpacchando, tasmiṃ pariḷāho rūpapariḷāho, tasmiṃ pariyesanā rūpapariyesanā, pariyesitvā laddhaṃ saha taṇhāya ārammaṇaṃ rūpalābho. Evaṃ laddhārammaṇe pana phusanaṃ phasso, anubhavanaṃ vedanā. Rūpasamphasso rūpasamphassajā vedanāti idaṃ dvayaṃ labbhatīti. Aparampi avibhūtavāraṃ nāma gaṇhanti. Ārammaṇahi sāṇipākārehi vā parikkhittaṃ tiṇapaṇṇādīhi vā paṭicchannaṃ hoti, taṃ upaḍḍhaṃ diṭṭhaṃ me ārammaṇaṃ, suṭṭhu naṃ passissāmīti olokayato tasmiṃ ārammaṇe uppannā saā rūpasaā nāma. Tasmiṃyeva uppannā saṅkappādayo rūpasaṅkappādayo nāmāti veditabbā. Etthāpi ca saāsaṅkappaphassavedanāchandā ekajavanavārepi nānājavanavārepi labbhanti, pariḷāhapariyesanālābhā nānājavanavāreyevāti. Dasamaṃ uttānamevāti. Navamadasamāni.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyn tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyn tư duy sai biệt, xc sai biệt sanh khởi. Do duyn xc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Do duyn thọ sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyn dục sai biệt, nhiệt tnh sai biệt sanh khởi. Do duyn nhiệt tnh sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Do duyn tầm cầu sai biệt, sở đắc sai biệt sanh khởi.

3) V ny cc Tỷ-kheo, thế no l giới sai biệt? Sắc giới... php giới; ny cc Tỷ-kheo, đy gọi l giới sai biệt.

4) Như thế no, ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi? Do duyn tưởng sai biệt... sở đắc sai biệt sanh khởi?

5) Ny cc Tỷ-kheo, do duyn sắc giới, sắc tưởng sanh khởi. Do duyn sắc tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do duyn sắc tư duy, sắc xc sanh khởi. Do duyn sắc xc, thọ do sắc xc sanh sanh khởi. Do duyn thọ do sắc xc sanh, sắc dục sanh khởi. Do duyn sắc dục, sắc nhiệt tnh sanh khởi. Do duyn sắc nhiệt tnh, sắc tầm cầu sanh khởi. Do duyn sắc tầm cầu, sắc sở đắc sanh khởi.

6) Do duyn thanh giới...

7) Do duyn hương giới...

8) Do duyn vị giới...

9) Do duyn xc giới...

10) Do duyn php giới, php tưởng sanh khởi. Do duyn php tưởng, php tư duy sanh khởi. Do duyn php tư duy, php xc sanh khởi. Do duyn php xc, thọ do php xc sanh sanh khởi. Do duyn thọ do php xc sanh, php dục sanh khởi. Do duyn php dục, php nhiệt tnh sanh khởi. Do duyn php nhiệt tnh, php tầm cầu sanh khởi. Do duyn php tầm cầu, php sở đắc sanh khởi.

11) Như vậy, ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyn tưởng sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Do duyn tầm cầu sai biệt, sở đắc sai biệt sanh khởi.

10. Dutiyabāhiraphassanānattasuttaṃ

 

X. Xc (S.ii,147)

94. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātunānattaṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati saānānattaṃ, saānānattaṃ paṭicca uppajjati saṅkappanānattaṃ , phassa vedanā chanda pariḷāha pariyesanānānattaṃ paṭicca uppajjati lābhanānattaṃ; no lābhanānattaṃ paṭicca uppajjati pariyesanānānattaṃ, no pariyesanānānattaṃ paṭicca uppajjati pariḷāhanānattaṃ, no pariḷāhanānattaṃ paṭicca uppajjatipe chanda vedanā phassa saṅkappa saānānattaṃ , no saānānattaṃ paṭicca uppajjati dhātunānattaṃ. Katamaca, bhikkhave, dhātunānattaṃ? Rūpadhātupe dhammadhātu idaṃ vuccati, bhikkhave, dhātunānattaṃ.

 

Kathaca, bhikkhave, dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati saānānattaṃ, saānānattaṃ paṭicca uppajjati saṅkappanānattaṃ? Phassa vedanā chanda pariḷāha pariyesanā lābha no lābhanānattaṃ paṭicca uppajjati pariyesanānānattaṃ, no pariyesanānānattaṃ paṭicca uppajjati pariḷāha chanda vedanā phassa no saṅkappanānattaṃ paṭicca uppajjati saānānattaṃ, no saānānattaṃ paṭicca uppajjati dhātunānattaṃ?

 

Rūpadhātuṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati rūpasaāpe dhammadhātuṃ paṭicca uppajjati dhammasaā, dhammasaaṃ paṭicca uppajjatipe dhammapariyesanā, dhammapariyesanaṃ paṭicca uppajjati dhammalābho; no dhammalābhaṃ paṭicca uppajjati dhammapariyesanā, no dhammapariyesanaṃ paṭicca uppajjati dhammapariḷāho , no dhammapariḷāhaṃ paṭicca uppajjati dhammacchando, no dhammacchandaṃ paṭicca uppajjati dhammasamphassajā vedanā, no dhammasamphassajaṃ vedanaṃ paṭicca uppajjati dhammasamphasso, no dhammasamphassaṃ paṭicca uppajjati dhammasaṅkappo, no dhammasaṅkappaṃ paṭicca uppajjati dhammasaā, no dhammasaaṃ paṭicca uppajjati dhammadhātu.

 

Evaṃ kho, bhikkhave, dhātunānattaṃ paṭicca uppajjati saānānattaṃ, saānānattaṃ paṭicca uppajjatipe saṅkappa phassa vedanā chanda pariḷāha pariyesanā lābha no lābhanānattaṃ paṭicca uppajjati pariyesanānānattaṃ, no pariyesanānānattaṃ paṭicca uppajjati pariḷāhanānattaṃ, no pariḷāhanānattaṃ paṭicca uppajjati chandanānattaṃ, no chandanānattaṃ paṭicca uppajjati vedanānānattaṃ, no vedanānānattaṃ paṭicca uppajjati phassanānattaṃ, no phassanānattaṃ paṭicca uppajjati saṅkappanānattaṃ, no saṅkappanānattaṃ paṭicca uppajjati saānānattaṃ, no saānānattaṃ paṭicca uppajjati dhātunānattanti. Dasamaṃ.

 

Nānattavaggo paṭhamo.

 

Tassuddānaṃ

 

Dhātuphassaca no cetaṃ, vedanā apare duve;

 

Etaṃ ajjhattapacakaṃ, dhātusaaca no cetaṃ;

 

Phassassa apare duve, etaṃ bāhirapacakanti.

93-94. Navame uppajjati rūpasaāti vuttappakāre ārammaṇe uppajjati saā. Rūpasaṅkappoti tasmiṃyeva ārammaṇe tīhi cittehi sampayuttasaṅkappo. Rūpasamphassoti tadevārammaṇaṃ phusamāno phasso. Vedanāti tadeva ārammaṇaṃ anubhavamānā vedanā. Chandādayo vuttanayāva. Rūpalābhoti pariyesitvā laddhaṃ saha taṇhāya ārammaṇaṃ rūpalābhoti vuttaṃ. Ayaṃ tāva sabbasaṅgāhikanayo ekasmiṃ yevārammaṇe sabbadhammānaṃ uppattivasena vutto. Aparo āgantukārammaṇamissako hoti rūpasaā rūpasaṅkappo phasso vedanāti ime tāva cattāro dhammā dhuvaparibhoge nibaddhārammaṇe honti. Nibaddhārammaṇahi iṭṭhaṃ kantaṃ manāpaṃ piyaṃ yaṃkici viya upaṭṭhāti, āgantukārammaṇaṃ pana yaṃkici samānampi khobhetvā tiṭṭhati.

 

Tatridaṃ vatthu eko kira amaccaputto gāmiyehi parivārito gāmamajjhe ṭhatvā kammaṃ karoti. Tasmicassa samaye upāsikā nadiṃ gantvā nhatvā alaṅkatapaṭiyattā dhātigaṇaparivutā gehaṃ gacchati. So dūrato disvā āgantukamātugāmo bhavissatīti saaṃ uppādetvā gaccha, bhaṇe jānāhi, kā esāti purisaṃ pesesi. So gantvā taṃ disvā paccāgato, kā esāti puṭṭho yathāsabhāvaṃ ārocesi. Evaṃ āgantukārammaṇaṃ khobheti . Tasmiṃ uppanno chando rūpachando nāma, tadeva ārammaṇaṃ katvā uppanno pariḷāho rūpapariḷāho nāma, sahāye gaṇhitvā tassa pariyesanaṃ rūpapariyesanā nāma, pariyesitvā laddhaṃ saha taṇhāya ārammaṇaṃ rūpalābho nāma.

 

Uruvalliyavāsī cūḷatissatthero panāha kicāpi bhagavatā phassavedanā pāḷiyā majjhe gahitā, pāḷiṃ pana parivaṭṭetvā vuttappakāre ārammaṇe uppannā saā rūpasaā, tasmiṃyeva saṅkappo rūpasaṅkappo tasmiṃ chando rūpacchando, tasmiṃ pariḷāho rūpapariḷāho, tasmiṃ pariyesanā rūpapariyesanā, pariyesitvā laddhaṃ saha taṇhāya ārammaṇaṃ rūpalābho. Evaṃ laddhārammaṇe pana phusanaṃ phasso, anubhavanaṃ vedanā. Rūpasamphasso rūpasamphassajā vedanāti idaṃ dvayaṃ labbhatīti. Aparampi avibhūtavāraṃ nāma gaṇhanti. Ārammaṇahi sāṇipākārehi vā parikkhittaṃ tiṇapaṇṇādīhi vā paṭicchannaṃ hoti, taṃ upaḍḍhaṃ diṭṭhaṃ me ārammaṇaṃ, suṭṭhu naṃ passissāmīti olokayato tasmiṃ ārammaṇe uppannā saā rūpasaā nāma. Tasmiṃyeva uppannā saṅkappādayo rūpasaṅkappādayo nāmāti veditabbā. Etthāpi ca saāsaṅkappaphassavedanāchandā ekajavanavārepi nānājavanavārepi labbhanti, pariḷāhapariyesanālābhā nānājavanavāreyevāti. Dasamaṃ uttānamevāti. Navamadasamāni.

 

Nānattavaggo paṭhamo.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyn tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi... xc... thọ... dục... nhiệt tnh... Do duyn tầm cầu sai biệt, sở đắc sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn sở đắc sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn tầm cầu sai biệt, nhiệt tnh sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn nhiệt tnh sai biệt... dục... thọ... xc... tư duy... tưởng sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.

3) V ny cc Tỷ-kheo, thế no l giới sai biệt? Sắc giới... php giới; ny cc Tỷ-kheo, đy gọi l giới sai biệt.

4) V như thế no, ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyn tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi... xc... thọ... dục... nhiệt tnh... tầm cầu... sở đắc... Khng phải do duyn sở đắc sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn tầm cầu sai biệt, nhiệt tnh sai biệt sanh khởi... dục... thọ... xc... Khng phải do duyn tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.

5) Ny cc Tỷ-kheo, do duyn sắc giới, sắc tưởng sanh khởi... (như trn) ...

6) Do duyn thanh giới...

7) Do duyn hương giới...

8) Do duyn vị giới...

9) Do duyn xc giới...

10) Do duyn php giới, php tưởng sanh khởi. Do duyn php tưởng... php tầm cầu sanh khởi. Do duyn php tầm cầu, php sở đắc sanh khởi. Khng phải do duyn php sở đắc, php tầm cầu sanh khởi. Khng phải do duyn php tầm cầu, php nhiệt tnh sanh khởi. Khng phải do duyn php nhiệt tnh, php dục sanh khởi. Khng phải do duyn php dục, thọ do php xc sanh sanh khởi. Khng phải do duyn thọ do php xc sanh, php xc sanh khởi. Khng phải do duyn php xc, php tư duy sanh khởi. Khng phải do duyn php tư duy, php tưởng sanh khởi. Khng phải do duyn php tưởng, php giới sanh khởi.

Cũng vậy, ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyn tưởng sai biệt... tư duy... xc... thọ... dục... nhiệt tnh... tầm cầu... sở đắc... Khng phải do duyn sở đắc sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn tầm cầu sai biệt, nhiệt tnh sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn nhiệt tnh sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Khng phải do dục sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn thọ sai biệt, xc sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn xc sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Khng phải do duyn tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.

2. Dutiyavaggo

2. Dutiyavaggo

II. Phẩm Thứ Hai

1. Sattadhātusuttaṃ

1. Sattadhātusuttavaṇṇanā

I. Bảy (Php) Ny (Tạp 17.1, ại 2, 116c) (S.ii,149)

95. Sāvatthiyaṃ viharatipe sattimā , bhikkhave, dhātuyo. Katamā satta? Ābhādhātu, subhadhātu, ākāsānacāyatanadhātu, viāṇacāyatanadhātu, ākicaāyatanadhātu, nevasaānāsaāyatanadhātu, saāvedayitanirodhadhātu imā kho, bhikkhave, satta dhātuyoti.

 

Evaṃ vutte, aataro bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca yā cāyaṃ, bhante, ābhādhātu yā ca subhadhātu yā ca ākāsānacāyatanadhātu yā ca viāṇacāyatanadhātu yā ca ākicaāyatanadhātu yā ca nevasaānāsaāyatanadhātu yā ca saāvedayitanirodhadhātu imā nu kho, bhante, dhātuyo kiṃ paṭicca paāyantīti?

 

Yāyaṃ, bhikkhu, ābhādhātu ayaṃ dhātu andhakāraṃ paṭicca paāyati. Yāyaṃ, bhikkhu, subhadhātu ayaṃ dhātu asubhaṃ paṭicca paāyati. Yāyaṃ, bhikkhu, ākāsānacāyatanadhātu ayaṃ dhātu rūpaṃ paṭicca paāyati. Yāyaṃ, bhikkhu, viāṇacāyatanadhātu ayaṃ dhātu ākāsānacāyatanaṃ paṭicca paāyati. Yāyaṃ, bhikkhu, ākicaāyatanadhātu ayaṃ dhātu viāṇacāyatanaṃ paṭicca paāyati. Yāyaṃ, bhikkhu, nevasaānāsaāyatanadhātu ayaṃ dhātu ākicaāyatanaṃ paṭicca paāyati. Yāyaṃ, bhikkhu, saāvedayitanirodhadhātu ayaṃ dhātu nirodhaṃ paṭicca paāyatīti.

 

Yā cāyaṃ , bhante, ābhādhātu yā ca subhadhātu yā ca ākāsānacāyatanadhātu yā ca viāṇacāyatanadhātu yā ca ākicaāyatanadhātu yā ca nevasaānāsaāyatanadhātu yā ca saāvedayitanirodhadhātu imā nu kho, bhante, dhātuyo kathaṃ samāpatti pattabbāti?

 

Yā cāyaṃ, bhikkhu, ābhādhātu yā ca subhadhātu yā ca ākāsānacāyatanadhātu yā ca viāṇacāyatanadhātu yā ca ākicaāyatanadhātu imā dhātuyo saāsamāpatti pattabbā. Yāyaṃ, bhikkhu, nevasaānāsaāyatanadhātu ayaṃ dhātu saṅkhārāvasesasamāpatti pattabbā . Yāyaṃ, bhikkhu, saāvedayitanirodhadhātu ayaṃ dhātu nirodhasamāpatti pattabbāti. Paṭhamaṃ.

95. Dutiyavaggassa paṭhame ābhādhātūti ālokadhātu. Ālokassapi ālokakasiṇe parikammaṃ katvā uppannajjhānassāpīti sahārammaṇassa jhānassa etaṃ nāmaṃ. Subhadhātūti subhakasiṇe uppannajjhānavasena sahārammaṇajjhānameva . Ākāsānacāyatanameva ākāsānacāyatanadhātu. Saāvedayitanirodhova saāvedayitanirodhadhātu. Iti bhagavā anusandhikusalassa bhikkhuno tattha nisīditvā pahaṃ pucchitukāmassa okāsaṃ dento desanaṃ niṭṭhāpesi.

 

Andhakāraṃpaṭiccāti andhakāro hi ālokena paricchinno, ālokopi andhakārena. Andhakārena hi so pākaṭo hoti. Tasmā andhakāraṃ paṭicca paāyatīti āha. Asubhaṃ paṭiccāti etthāpi eseva nayo. Asubhahi subhena, subhaca asubhena paricchinnaṃ, asubhe sati subhaṃ paāyati, tasmā evamāha. Rūpaṃ paṭiccāti rūpāvacarasamāpattiṃ paṭicca. Rūpāvacarasamāpattiyā hi sati ākāsānacāyatanasamāpatti nāma hoti rūpasamatikkamo vā, tasmā evamāha. Viāṇacāyatanadhātuādīsupi eseva nayo. Nirodhaṃ paṭiccāti catunnaṃ khandhānaṃ paṭisaṅkhāappavattiṃ paṭicca. Khandhanirodhahi paṭicca nirodhasamāpatti nāma paāyati, na khandhapavattiṃ, tasmā evamāha. Ettha ca catunnaṃ khandhānaṃ nirodhova nirodhasamāpattīti veditabbo.

 

Kathaṃ samāpatti pattabbāti kathaṃ samāpattiyo kīdisā samāpattiyo nāma hutvā pattabbāti? Saāsamāpatti pattabbāti saāya atthibhāvena saāsamāpattiyo saāsamāpattiyo nāma hutvā pattabbā. Saṅkhārāvasesasamāpatti pattabbāti sukhumasaṅkhārānaṃ avasiṭṭhatāya saṅkhārāvasesasamāpatti nāma hutvā pattabbā. Nirodhasamāpatti pattabbāti nirodhova nirodhasamāpatti nirodhasamāpatti nāma hutvā pattabbāti attho. Paṭhamaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, c bảy giới ny.

Thế no l bảy? Quang giới, Tịnh giới, Khng v bin xứ giới, Thức v bin xứ giới, V sở hữu xứ giới, Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, Diệt thọ tưởng giới.

Ny cc Tỷ-kheo, c bảy giới ny.

3) Khi được ni vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tn:

-- Bạch Thế Tn, Quang giới ny với Tịnh giới, Khng v bin xứ giới, Thức v bin xứ giới, V sở hữu xứ giới, Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, v Diệt thọ tưởng giới. Bạch Thế Tn, những giới ny do duyn ci g được hiển lộ?

4) -- Ny cc Tỷ-kheo, Quang giới ny do duyn u m, giới ny được hiển lộ.

5) Ny cc Tỷ-kheo, Tịnh giới ny do duyn bất tịnh, giới ny được hiển lộ.

6) Ny cc Tỷ-kheo, Khng v bin xứ giới ny, do duyn sắc, giới ny được hiển lộ.

7) Ny cc Tỷ-kheo, Thức v bin xứ giới ny do duyn Khng v bin xứ giới ny được hiển lộ.

8) Ny cc Tỷ-kheo, V sở hữu xứ giới ny do duyn Thức v bin xứ giới ny được hiển lộ.

9) Ny cc Tỷ-kheo, Phi tưởng phi phi tưởng xứ ny do duyn V sở hữu xứ giới ny được hiển lộ.

10) Ny cc Tỷ-kheo, Diệt thọ tưởng giới ny do duyn diệt ny được hiển lộ.

11) -- Bạch Thế Tn, Quang giới ny với Tịnh giới, Khng v bin xứ giới, Thức v bin xứ giới, V sở hữu xứ giới, Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, với Diệt thọ tưởng giới; bạch Thế Tn, bảy giới ny Thiền chứng (Sampatti) như thế no?

12) -- Ny cc Tỷ-kheo, Quang giới ny với Tịnh giới, Khng v bin xứ giới, Thức v bin xứ giới, V sở hữu xứ giới, những giới ny lấy tưởng Thiền chứng (Sannsampatti) được chứng đắc.

13) Ny cc Tỷ-kheo, Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới ny lấy hnh hữu dư Thiền chứng được chứng đắc.

14) Ny cc Tỷ-kheo, Diệt thọ tưởng giới ny lấy diệt đẳng nhập được chứng đắc.

2. Sanidānasuttaṃ

2. Sanidānasuttavaṇṇanā

II. C Nhn (ại 2, 115c, an Tạp 2, ại 2,497c, ại 2, 504) (S.ii,151)

96. Sāvatthiyaṃ viharatipe sanidānaṃ, bhikkhave, uppajjati kāmavitakko, no anidānaṃ; sanidānaṃ uppajjati byāpādavitakko, no anidānaṃ; sanidānaṃ uppajjati vihiṃsāvitakko, no anidānaṃ.

 

Kathaca, bhikkhave, sanidānaṃ uppajjati kāmavitakko, no anidānaṃ; sanidānaṃ uppajjati byāpādavitakko, no anidānaṃ; sanidānaṃ uppajjati vihiṃsāvitakko, no anidānaṃ? Kāmadhātuṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati kāmasaā, kāmasaaṃ paṭicca uppajjati kāmasaṅkappo, kāmasaṅkappaṃ paṭicca uppajjati kāmacchando, kāmacchandaṃ paṭicca uppajjati kāmapariḷāho, kāmapariḷāhaṃ paṭicca uppajjati kāmapariyesanā. Kāmapariyesanaṃ, bhikkhave, pariyesamāno assutavā puthujjano tīhi ṭhānehi micchā paṭipajjati kāyena, vācāya, manasā.

 

Byāpādadhātuṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati byāpādasaā, byāpādasaaṃ paṭicca uppajjati byāpādasaṅkappope byāpādacchando byāpādapariḷāho byāpādapariyesanā byāpādapariyesanaṃ, bhikkhave, pariyesamāno assutavā puthujjano tīhi ṭhānehi micchā paṭipajjati kāyena, vācāya, manasā.

 

Vihiṃsādhātuṃ , bhikkhave, paṭicca uppajjati vihiṃsāsaā; vihiṃsāsaaṃ paṭicca uppajjati vihiṃsāsaṅkappope vihiṃsāchando vihiṃsāpariḷāho vihiṃsāpariyesanā vihiṃsāpariyesanaṃ, bhikkhave , pariyesamāno assutavā puthujjano tīhi ṭhānehi micchā paṭipajjati kāyena, vācāya, manasā.

 

Seyyathāpi, bhikkhave, puriso ādittaṃ tiṇukkaṃ sukkhe tiṇadāye nikkhipeyya; no ce hatthehi ca pādehi ca khippameva nibbāpeyya. Evahi, bhikkhave, ye tiṇakaṭṭhanissitā pāṇā te anayabyasanaṃ āpajjeyyuṃ. Evameva kho, bhikkhave, yo hi koci samaṇo vā brāhmaṇo vā uppannaṃ visamagataṃ saaṃ na khippameva pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gameti, so diṭṭhe ceva dhamme dukkhaṃ viharati savighātaṃ saupāyāsaṃ sapariḷāhaṃ; kāyassa ca bhedā paraṃ maraṇā duggati pāṭikaṅkhā.

 

Sanidānaṃ, bhikkhave, uppajjati nekkhammavitakko, no anidānaṃ; sanidānaṃ uppajjati abyāpādavitakko, no anidānaṃ; sanidānaṃ uppajjati avihiṃsāvitakko, no anidānaṃ.

 

Kathaca, bhikkhave, sanidānaṃ uppajjati nekkhammavitakko, no anidānaṃ; sanidānaṃ uppajjati abyāpādavitakko, no anidānaṃ; sanidānaṃ uppajjati avihiṃsāvitakko, no anidānaṃ? Nekkhammadhātuṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati nekkhammasaā, nekkhammasaaṃ paṭicca uppajjati nekkhammasaṅkappo, nekkhammasaṅkappaṃ paṭicca uppajjati nekkhammacchando, nekkhammacchandaṃ paṭicca uppajjati nekkhammapariḷāho, nekkhammapariḷāhaṃ paṭicca uppajjati nekkhammapariyesanā; nekkhammapariyesanaṃ, bhikkhave, pariyesamāno sutavā ariyasāvako tīhi ṭhānehi sammā paṭipajjati kāyena, vācāya, manasā.

 

Abyāpādadhātuṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati abyāpādasaā, abyāpādasaaṃ paṭicca uppajjati abyāpādasaṅkappope abyāpādacchando abyāpādapariḷāho abyāpādapariyesanā, abyāpādapariyesanaṃ, bhikkhave, pariyesamāno sutavā ariyasāvako tīhi ṭhānehi sammā paṭipajjati kāyena, vācāya, manasā.

 

Avihiṃsādhātuṃ , bhikkhave, paṭicca uppajjati avihiṃsāsaā , avihiṃsāsaaṃ paṭicca uppajjati avihiṃsāsaṅkappo, avihiṃsāsaṅkappaṃ paṭicca uppajjati avihiṃsāchando, avihiṃsāchandaṃ paṭicca uppajjati avihiṃsāpariḷāho, avihiṃsāpariḷāhaṃ paṭicca uppajjati avihiṃsāpariyesanā; avihiṃsāpariyesanaṃ, bhikkhave, pariyesamāno sutavā ariyasāvako tīhi ṭhānehi sammā paṭipajjati kāyena, vācāya, manasā.

 

Seyyathāpi, bhikkhave, puriso ādittaṃ tiṇukkaṃ sukkhe tiṇadāye nikkhipeyya; tamenaṃ hatthehi ca pādehi ca khippameva nibbāpeyya. Evahi, bhikkhave, ye tiṇakaṭṭhanissitā pāṇā te na anayabyasanaṃ āpajjeyyuṃ. Evameva kho, bhikkhave, yo hi koci samaṇo vā brāhmaṇo vā uppannaṃ visamagataṃ saaṃ khippameva pajahati vinodeti byantīkaroti anabhāvaṃ gameti, so diṭṭhe ceva dhamme sukhaṃ viharati avighātaṃ anupāyāsaṃ apariḷāhaṃ; kāyassa ca bhedā paraṃ maraṇā sugati pāṭikaṅkhāti. Dutiyaṃ.

96. Dutiye sanidānanti bhāvanapuṃsakametaṃ, sanidāno sapaccayo hutvā uppajjatīti attho. Kāmadhātuṃ, bhikkhave, paṭiccāti ettha kāmavitakkopi kāmadhātu kāmāvacaradhammāpi, visesato sabbākusalampi. Yathāha

 

Tattha katamā kāmadhātu? Kāmapaṭisaṃyutto takko vitakko saṅkappo appanā byappanā cetaso abhiniropanā micchāsaṅkappo, ayaṃ vuccati kāmadhātu. Heṭṭhato avīcinirayaṃ pariyantaṃ karitvā uparito paranimmitavasavattī deve antokaritvā yaṃ etasmiṃ antare etthāvacarā ettha pariyāpannā khandhadhātuāyatanā rūpā vedanā saā saṅkhārā viāṇaṃ, ayaṃ vuccati kāmadhātu. Sabbepi akusalā dhammā kāmadhātūti (vibha. 182).

 

Ettha sabbasaṅgāhikā asambhinnāti dve kathā honti. Kathaṃ? Kāmadhātuggahaṇena hi byāpādadhātuvihiṃsādhātuyo gahitā hontīti ayaṃ sabbasaṅgāhikā. Tāsaṃ pana dvinnaṃ dhātūnaṃ visuṃ āgatattā sesadhammā kāmadhātūti ayaṃ asambhinnakathā. Ayamidha gahetabbā imaṃ kāmadhātuṃ ārammaṇavasena vā sampayogavasena vā paṭicca kāmasaā nāma uppajjati. Kāmasaaṃpaṭiccāti kāmasaaṃ pana sampayogavasena vā upanissayavasena vā paṭicca kāmasaṅkappo nāma uppajjati. Iminā nayena sabbapadesu attho veditabbo. Tīhi ṭhānehīti tīhi kāraṇehi. Micchā paṭipajjatīti ayāthāvapaṭipadaṃ aniyyānikapaṭipadaṃ paṭipajjati.

 

Byāpādadhātuṃ, bhikkhaveti ettha byāpādavitakkopi byāpādadhātu byāpādopi. Yathāha

 

Tattha katamā byāpādadhātu? Byāpādapaṭisaṃyutto takko vitakkope ayaṃ vuccati byāpādadhātu. Dasasu āghātavatthūsu cittassa āghāto paṭivirodho kopo pakopope anattamanatā cittassa, ayaṃ vuccati byāpādadhātūti (vibha. 182).

 

Imaṃ byāpādadhātuṃ sahajātapaccayādivasena paṭicca byāpādasaā nāma uppajjati. Sesaṃ purimanayeneva veditabbaṃ.

 

Vihiṃsādhātuṃ, bhikkhaveti ettha vihiṃsāvitakkopi vihiṃsādhātu vihiṃsāpi. Yathāha

 

Tattha katamā vihiṃsādhātu? Vihiṃsāpaṭisaṃyutto takko vitakkope ayaṃ vuccati vihiṃsādhātu. Idhekacco pāṇinā vā leḍḍunā vā daṇḍena vā satthena vā rajjuyā vā aataraatarena vā satte viheṭheti. Yā evarūpā heṭhanā viheṭhanā hiṃsanā vihiṃsanā rosanā parūpaghāto, ayaṃ vuccati vihiṃsādhātūti (vibha. 182).

 

Imaṃ vihiṃsādhātuṃ sahajātapaccayādivasena paṭicca vihiṃsāsaā nāma uppajjati. Sesamidhāpi purimanayeneva veditabbaṃ.

 

Tiṇadāyeti tiṇagahane arae. Anayabyasananti avuḍḍhiṃ vināsaṃ. Evameva khoti ettha sukkhatiṇadāyo viya ārammaṇaṃ daṭṭhabbaṃ, tiṇukkā viya akusalasaā, tiṇakaṭṭhanissitā pāṇā viya ime sattā. Yathā sukkhatiṇadāye ṭhapitaṃ tiṇukkaṃ khippaṃ vāyamitvā anibbāpentassa te pāṇā anayabyasanaṃ pāpuṇanti. Evameva ye samaṇā vā brāhmaṇā vā uppannaṃ akusalasaaṃ vikkhambhanatadaṅgasamucchedappahānehi nappajahanti, te dukkhaṃ viharanti.

 

Visamagatanti rāgavisamādīni anugataṃ akusalasaaṃ. Na khippameva pajahatīti vikkhambhanādivasena sīghaṃ nappajahati. Na vinodetīti na nīharati. Na byantīkarotīti bhaṅgamattampi anavasesento na vigatantaṃ karoti. Na anabhāvaṃ gametīti na anuabhāvaṃ gameti. Evaṃ sabbapadesu na kāro āharitabbo. Pāṭikaṅkhāti pāṭikaṅkhitabbā icchitabbā.

 

Nekkhammadhātuṃ, bhikkhaveti ettha nekkhammavitakkopi nekkhammadhātu sabbepi kusalā dhammā. Yathāha

 

Tattha katamā nekkhammadhātu? Nekkhammapaṭisaṃyutto takko vitakkope sammāsaṅkappo, ayaṃ vuccati nekkhammadhātūti (vibha. 182).

 

Idhāpi duvidhā kathā. Nekkhammadhātuggahaṇena hi itarāpi dve dhātuyo gahaṇaṃ gacchanti kusaladhammapariyāpannattā, ayaṃ sabbasaṅgāhikā. Tā pana dhātuyo visuṃ dīpetabbāti tā ṭhapetvā sesā sabbakusalā nekkhammadhātūti ayaṃ asambhinnā. Imaṃ nekkhammadhātuṃ sahajātādipaccayavasena paṭicca nekkhammasaā nāma uppajjati. Saādīni paṭicca vitakkādayo yathānurūpaṃ.

 

Abyāpādadhātuṃ, bhikkhaveti ettha abyāpādavitakkopi abyāpādadhātu abyāpādopi. Yathāha

 

Tattha katamā abyāpādadhātu ? Abyāpādapaṭisaṃyutto takkope ayaṃ vuccati abyāpādadhātu. Yā sattesu metti mettāyanā mettāyitattaṃ mettācetovimutti, ayaṃ vuccati abyāpādadhātūti (vibha. 182).

 

Imaṃ abyāpādadhātuṃ paṭicca vuttanayeneva abyāpādasaā nāma uppajjati.

 

Avihiṃsādhātuṃ, bhikkhaveti etthāpi avihiṃsāvitakkopi avihiṃsādhātu karuṇāpi. Yathāha

 

Tattha katamā avihiṃsādhātu? Avihiṃsāpaṭisaṃyutto takkope ayaṃ vuccati avihiṃsādhātu. Yā sattesu karuṇā karuṇāyanā karuṇāyitattaṃ karuṇācetovimutti, ayaṃ vuccati avihiṃsādhātūti (vibha. 182).

 

Imaṃ avihiṃsādhātuṃ paṭicca vuttanayeneva avihiṃsāsaā nāma uppajjati. Sesaṃ sabbattha vuttānusāreneva veditabbaṃ. Dutiyaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, c nhn, dục tầm sanh khởi, khng phải khng nhn. C nhn, sn tầm sanh khởi, khng phải khng nhn. C nhn, hại tầm sanh khởi, khng phải khng nhn.

3) V như thế no, ny cc Tỷ-kheo, c nhn, dục tầm sanh khởi, khng phải khng nhn; c nhn, sn tầm sanh khởi, khng phải khng nhn; c nhn, hại tầm sanh khởi, khng phải khng nhn?

4) Ny cc Tỷ-kheo, do duyn dục giới, dục tưởng sanh khởi. Do duyn dục tưởng, dục tư duy sanh khởi. Do duyn dục tư duy, dục dục sanh khởi. Do duyn dục dục, dục nhiệt tnh sanh khởi. Do duyn dục nhiệt tnh, dục tầm cầu sanh khởi. Ny cc Tỷ-kheo, do tầm cầu dục tầm cầu, kẻ v văn phm phu thực hnh t hạnh theo ba xứ: thn, ngữ, .

5) Ny cc Tỷ-kheo, do duyn sn giới, sn tưởng sanh khởi. Do duyn sn tưởng, sn tư duy sanh khởi... sn dục... sn nhiệt tnh... sn tầm cầu sanh khởi. Ny cc Tỷ-kheo, do tầm cầu sn tầm cầu, kẻ v văn phm phu thực hnh t hạnh theo ba xứ: thn, ngữ, .

6) Ny cc Tỷ-kheo, do duyn hại giới, hại tưởng sanh khởi... hại tư duy... hại dục... hại nhiệt tnh... hại tầm cầu sanh khởi. Ny cc Tỷ-kheo, do tầm cầu hại tầm cầu, kẻ v văn phm phu thực hnh t hạnh theo ba xứ: thn, ngữ, .

7) V như, ny cc Tỷ-kheo, c người nm b đuốc bằng cỏ chy đỏ vo một rừng cỏ kh. Nếu người ấy khng dập tắt gấp với tay v chn; như vậy, ny cc Tỷ-kheo, cc sanh loại sống nương vo cỏ v củi sẽ gặp bất hạnh v tai họa.

8) Cũng vậy, ny cc Tỷ-kheo, vị Sa-mn hay B-la-mn no, đối với tưởng bất chnh khởi ln, khng gấp từ bỏ, nhiếp phục, chấm dứt, tiu diệt; vị ấy ngay trong hiện tại tr trong đau khổ, với phiền lao, với sầu no, với nhiệt no; v sau khi thn hoại mạng chung, phải sanh vo c th.

9) Ny cc Tỷ-kheo, c nhn, xuất ly tầm sanh khởi, khng phải khng nhn. C nhn, v sn tầm sanh khởi, khng phải khng nhn. C nhn, bất hại tầm sanh khởi, khng phải khng nhn.

10) V ny cc Tỷ-kheo, như thế no c nhn, xuất ly tầm sanh khởi, khng phải khng nhn; c nhn, v sn tầm sanh khởi, khng phải khng nhn; c nhn, bất hại tầm sanh khởi, khng phải khng nhn?

11) Ny cc Tỷ-kheo, do duyn xuất ly giới, xuất ly tưởng sanh khởi. Do duyn xuất ly tưởng, xuất ly tư duy sanh khởi. Do duyn xuất ly tư duy, xuất ly dục (chanda) sanh khởi. Do duyn xuất ly dục, xuất ly nhiệt tnh sanh khởi. Do duyn xuất ly nhiệt tnh, xuất ly tầm cầu sanh khởi. Ny cc Tỷ-kheo, do tầm cầu xuất ly tầm cầu, vị a văn Thnh đệ tử thực hnh chnh hạnh theo ba xứ: thn, ngữ, .

12) Ny cc Tỷ-kheo, do duyn v sn giới, v sn tưởng sanh khởi. Do duyn v sn tưởng, v sn tư duy sanh khởi... v sn dục... v sn nhiệt tnh... v sn tầm cầu sanh khởi. Ny cc Tỷ-kheo, do tầm cầu v sn tầm cầu, vị a văn Thnh đệ tử thực hnh chnh hạnh theo ba xứ: thn, ngữ, .

13) Ny cc Tỷ-kheo, do duyn bất hại giới, bất hại tưởng sanh khởi. Do duyn bất hại tưởng, bất hại tư duy sanh khởi. Do duyn bất hại tư duy, bất hại dục sanh khởi. Do duyn bất hại dục, bất hại nhiệt tnh sanh khởi. Do duyn bất hại nhiệt tnh, bất hại tầm cầu sanh khởi. Ny cc Tỷ-kheo, do duyn tầm cầu bất hại tầm cầu, vị a văn Thnh đệ tử thực hnh chnh hạnh theo ba xứ: thn, ngữ, .

14) V như, ny cc Tỷ-kheo, c người nm một b đuốc bằng cỏ chy đỏ vo một rừng cỏ kh. Người ấy với tay v chn gấp dập tắt b đuốc ấy. Như vậy, ny cc Tỷ-kheo, cc sanh loại sống nương vo cỏ v củi sẽ khng gặp bất hạnh v tai họa.

15) Cũng vậy, ny cc Tỷ-kheo, vị Sa-mn hay B-la-mn no đối với tưởng bất chnh khởi ln, gấp từ bỏ, nhiếp phục, chấm dứt, tiu diệt; vị ấy ngay trong hiện tại tr trong an lạc, khng c phiền lao, khng c sầu no, khng c nhiệt no; sau khi thn hoại mạng chung, được sanh vo thiện th.

3. Gijakāvasathasuttaṃ

3. Gijakāvasathasuttavaṇṇanā

III. Căn Nh Bằng Gạch (Tạp, ại 2, 117a) (S.ii,153)

97. Ekaṃ samayaṃ bhagavā ātike viharati gijakāvasathe. Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca

 

Dhātuṃ, bhikkhave, paṭicca uppajjati saā, uppajjati diṭṭhi, uppajjati vitakkoti. Evaṃ vutte, āyasmā kaccāno [saddho kaccāno (ka.)] bhagavantaṃ etadavoca yāyaṃ, bhante, diṭṭhi asammāsambuddhesu sammāsambuddhāti, ayaṃ nu kho, bhante, diṭṭhi kiṃ paṭicca paāyatīti?

 

Mahati kho esā, kaccāna, dhātu yadidaṃ avijjādhātu. Hīnaṃ , kaccāna, dhātuṃ paṭicca uppajjati hīnā saā, hīnā diṭṭhi, hīno vitakko, hīnā cetanā, hīnā patthanā, hīno paṇidhi, hīno puggalo, hīnā vācā; hīnaṃ ācikkhati deseti paapeti paṭṭhapeti vivarati vibhajati uttānīkaroti; hīnā tassa upapattīti vadāmi.

 

Majjhimaṃ , kaccāna, dhātuṃ paṭicca uppajjati majjhimā saā, majjhimā diṭṭhi, majjhimo vitakko, majjhimā cetanā, majjhimā patthanā, majjhimo paṇidhi, majjhimo puggalo, majjhimā vācā; majjhimaṃ ācikkhati deseti paapeti paṭṭhapeti vivarati vibhajati uttānīkaroti; majjhimā tassa upapattīti vadāmi.

 

Paṇītaṃ, kaccāna, dhātuṃ paṭicca uppajjati paṇītā saā, paṇītā diṭṭhi, paṇīto vitakko, paṇītā cetanā, paṇītā patthanā, paṇīto paṇidhi, paṇīto puggalo, paṇītā vācā; paṇītaṃ ācikkhati deseti paapeti paṭṭhapeti vivarati vibhajati uttānīkaroti; paṇītā tassa upapattīti vadāmīti. Tatiyaṃ.

97. Tatiye dhātuṃ, bhikkhaveti ito paṭṭhāya ajjhāsayaṃ dhātūti dīpeti. Uppajjati saāti ajjhāsayaṃ paṭicca saā uppajjati, diṭṭhi uppajjati, vitakko uppajjatīti. Idhāpi kaccāno pahaṃ pucchissatīti tassa okāsadānatthaṃ ettāvatāva desanaṃ niṭṭhāpesi. Asammāsambuddhesūti chasu satthāresu. Sammāsambuddhāti mayamasma sammāsambuddhāti. Kiṃ paṭicca paāyatīti kismiṃ sati hotīti? Satthārānaṃ uppannaṃ diṭṭhiṃ pucchati. Asammāsambuddhesu tesu sammāsambuddhā eteti evaṃ uppannaṃ titthiyasāvakānampi diṭṭhiṃ pucchatiyeva.

 

Idāni yasmā tesaṃ avijjādhātuṃ paṭicca sā diṭṭhi hoti, avijjādhātu ca nāma mahatī dhātu, tasmā mahatiṃ dhātuṃ paṭicca tassā uppattiṃ dīpento mahatī kho esātiādimāha. Hīnaṃ, kaccāna, dhātuṃ paṭiccāti hīnaṃ ajjhāsayaṃ paṭicca. Paṇidhīti cittaṭṭhapanaṃ. Sā panesā itthibhāvaṃ vā makkaṭāditiracchānabhāvaṃ vā patthentassa uppajjati. Hīnopuggaloti yassete hīnā dhammā uppajjanti, sabbo so puggalopi hīno nāma. Hīnā vācāti yā tassa vācā, sāpi hīnā. Hīnaṃ ācikkhatīti so ācikkhantopi hīnameva ācikkhati, desentopi hīnameva desetīti sabbapadāni yojetabbāni. Upapattīti dve upapattiyo paṭilābho ca nibbatti ca. Nibbatti hīnakulādivasena veditabbā, paṭilābho cittuppādakkhaṇe hīnattikavasena. Kathaṃ? Tassa hi pacasu nīcakulesu uppajjanato hīnā nibbatti, vessasuddakulesu uppajjanato majjhimā, khattiyabrāhmaṇakulesu uppajjanato paṇītā. Dvādasākusalacittuppādānaṃ pana paṭilābhato hīno paṭilābho, tebhūmakadhammānaṃ paṭilābhato majjhimo, navalokuttaradhammānaṃ paṭilābhato paṇīto. Imasmiṃ pana ṭhāne nibbattiyeva adhippetāti. Tatiyaṃ.

1) Một thời Thế Tn tr ở Natika, tại căn nh bằng gạch.

2) Tại đấy, Thế Tn gọi cc Tỷ-kheo: "Ny cc Tỷ-kheo"-- "Thưa vng bạch Thế Tn". Cc Tỷ-kheo ấy vng đp Thế Tn.

3) Thế Tn ni như sau:

-- Ny cc Tỷ-kheo, do duyn giới, tưởng sanh khởi, kiến sanh khởi, tầm sanh khởi.

4) Khi nghe ni vậy, Tn giả Saddha Kaccyana bạch Thế Tn:

-- Bạch Thế Tn, kiến ny giữa những vị khng Chnh ẳng Chnh Gic, c vị Chnh ẳng Chnh Gic. Bạch Thế Tn, kiến ny do duyn g được hiển lộ?

5) -- Lớn thay, ny Kaccyana, l giới ny, tức l v minh giới.

6) Ny Kaccyana, do duyn liệt (hna) giới, liệt tưởng, liệt kiến, liệt tầm, liệt tư (cetan), liệt hy vọng (patthan), liệt ước nguyện, liệt nhn (puggal), liệt ngữ sanh khởi. Liệt l điều vị ấy ni, vị ấy thuyết, vị ấy trnh by, vị ấy đề xướng, vị ấy hiển thị, vị ấy phn biệt, vị ấy tuyn thị. Ta ni rằng liệt l sự thọ sanh (uppatti) của vị ấy.

7) Ny Kaccyana, do duyn trung giới, trung tưởng, trung kiến, trung tầm, trung tư, trung hy vọng, trung ước nguyện, trung nhn, trung ngữ sanh khởi. Trung l điều vị ấy ni, vị ấy thuyết, vị ấy trnh by, vị ấy đề xướng, vị ấy hiển thị, vị ấy phn biệt, vị ấy tuyn thị. Ta ni rằng trung l sự thọ sanh của vị ấy.

8) Ny Kaccyana, do duyn thắng giới, thắng tưởng, thắng kiến, thắng tầm, thắng tư, thắng hy vọng, thắng ước nguyện, thắng nhn, thắng ngữ sanh khởi. Thắng l điều vị ấy ni, vị ấy thuyết, vị ấy trnh by, vị ấy đề xướng, vị ấy hiển thị, vị ấy phn biệt, vị ấy tuyn thị. Ta ni rằng thắng l sự thọ sanh của vị ấy.

4. Hīnādhimuttikasuttaṃ

4. Hīnādhimuttikasuttavaṇṇanā

IV. Liệt Ch (Tạp, ại 2, 115a) (S.ii,154)

98. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātusova [dhātuso (sī. pī.) ayaca paṭhamārambhavākyeyeva, na sabbattha. tīsu pana addhāsu ca upamāsaṃsandananigamanaṭṭhāne ca idaṃ pāṭhanānattaṃ natthi], bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Hīnādhimuttikā hīnādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; kalyāṇādhimuttikā kalyāṇādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti.

 

Atītampi kho [khosaddo sī. syā. kaṃ. pī. potthakesu natthi], bhikkhave, addhānaṃ dhātusova [īdisesu ṭhānesu pāṭhanānattaṃ natthi] sattā saṃsandiṃsu samiṃsu. Hīnādhimuttikā hīnādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandiṃsu samiṃsu; kalyāṇādhimuttikā kalyāṇādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandiṃsu samiṃsu.

 

Anāgatampi kho [khosaddo sī. syā. kaṃ. pī. potthakesu natthi], bhikkhave, addhānaṃ dhātusova [īdisesu ṭhānesu pāṭhanānattaṃ natthi] sattā saṃsandissanti samessanti. Hīnādhimuttikā hīnādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandissanti samessanti; kalyāṇādhimuttikā kalyāṇādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandissanti samessanti.

 

Etarahipi kho [khosaddo sī. syā. kaṃ. pī. potthakesu natthi], bhikkhave, paccuppannaṃ addhānaṃ dhātusova [īdisesu ṭhānesu pāṭhanānattaṃ natthi] sattā saṃsandanti samenti. Hīnādhimuttikā hīnādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; kalyāṇādhimuttikā kalyāṇādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samentīti. Catutthaṃ.

98. Catutthe saṃsandantīti ekato honti. Samentīti samāgacchanti, nirantarā honti. Hīnādhimuttikāti hīnajjhāsayā. Kalyāṇādhimuttikāti kalyāṇajjhāsayā. Catutthaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau. Chng sanh liệt ch cng ha hợp, cng đi với chng sanh liệt ch. Chng sanh thiện ch cng ha hợp, cng đi với chng sanh thiện ch.

3) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời qu khứ, cc chng sanh đ cng ha hợp, đ cng đi với nhau. Chng sanh liệt ch đ cng ha hợp, đ cng đi với chng sanh liệt ch. Chng sanh thiện ch đ cng ha hợp, cng đi với chng sanh thiện ch.

4) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời vị lai, cc chng sanh sẽ cng ha hợp, sẽ cng đi với nhau. Chng sanh liệt ch sẽ cng ha hợp, sẽ cng đi với chng sanh liệt ch. Chng sanh thiện ch sẽ cng ha hợp, cng đi với chng sanh thiện ch.

5) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới hiện tại, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau. Chng sanh liệt ch cng ha hợp, cng đi với chng sanh liệt ch. Chng sanh thiện ch cng ha hợp, cng đi với chng sanh thiện ch.

5. Caṅkamasuttaṃ

5. Caṅkamasuttavaṇṇanā

V. Nghiệp (Tạp, ại 2, 115a) (S.ii,155)

99. Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate. Tena kho pana samayena āyasmā sāriputto sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ bhagavato avidūre caṅkamati; āyasmāpi kho mahāmoggallāno sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ bhagavato avidūre caṅkamati; āyasmāpi kho mahākassapo sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ bhagavato avidūre caṅkamati; āyasmāpi kho anuruddho sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ bhagavato avidūre caṅkamati; āyasmāpi kho puṇṇo mantāniputto sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ bhagavato avidūre caṅkamati; āyasmāpi kho upāli sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ bhagavato avidūre caṅkamati; āyasmāpi kho ānando sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ bhagavato avidūre caṅkamati; devadattopi kho sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ bhagavato avidūre caṅkamati.

 

Atha kho bhagavā bhikkhū āmantesi passatha no tumhe, bhikkhave, sāriputtaṃ sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ caṅkamantanti? Evaṃ, bhante. Sabbe kho ete, bhikkhave, bhikkhū mahāpaā. Passatha no tumhe, bhikkhave, moggallānaṃ sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ caṅkamantanti? Evaṃ, bhante. Sabbe kho ete, bhikkhave, bhikkhū mahiddhikā. Passatha no tumhe, bhikkhave, kassapaṃ sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ caṅkamantanti? Evaṃ , bhante. Sabbe kho ete, bhikkhave, bhikkhū dhutavādā. Passatha no tumhe, bhikkhave, anuruddhaṃ sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ caṅkamantanti? Evaṃ, bhante. Sabbe kho ete, bhikkhave, bhikkhū dibbacakkhukā. Passatha no tumhe, bhikkhave, puṇṇaṃ mantāniputtaṃ sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ caṅkamantanti? Evaṃ, bhante. Sabbe kho ete, bhikkhave, bhikkhū dhammakathikā. Passatha no tumhe, bhikkhave, upāliṃ sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ caṅkamantanti? Evaṃ, bhante. Sabbe kho ete, bhikkhave, bhikkhū vinayadharā. Passatha no tumhe, bhikkhave, ānandaṃ sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ caṅkamantanti? Evaṃ, bhante. Sabbe kho ete, bhikkhave, bhikkhū bahussutā. Passatha no tumhe, bhikkhave, devadattaṃ sambahulehi bhikkhūhi saddhiṃ caṅkamantanti? Evaṃ, bhante. Sabbe kho ete, bhikkhave, bhikkhū pāpicchā.

 

Dhātusova, bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Hīnādhimuttikā hīnādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; kalyāṇādhimuttikā kalyāṇādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti. Atītampi kho, bhikkhave, addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandiṃsu samiṃsu. Hīnādhimuttikā hīnādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandiṃsu samiṃsu; kalyāṇādhimuttikā kalyāṇādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandiṃsu samiṃsu.

 

Anāgatampi kho, bhikkhave, addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandissanti samessanti. Hīnādhimuttikā hīnādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandissanti samessanti; kalyāṇādhimuttikā kalyāṇādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandissanti samessanti.

 

Etarahipi kho, bhikkhave, paccuppannaṃ addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandanti samenti. Hīnādhimuttikā hīnādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; kalyāṇādhimuttikā kalyāṇādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samentīti. Pacamaṃ.

99. Pacame passatha noti passatha nu. Sabbe kho eteti sāriputtatthero bhagavatā etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ mahāpaānaṃ yadidaṃ sāriputtoti (a. ni. 1.189) mahāpaesu etadagge ṭhapito. Iti naṃ khandhantaraṃ dhātvantaraṃ āyatanantaraṃ satipaṭṭhānabodhipakkhiyadhammantaraṃ tilakkhaṇāhataṃ gambhīraṃ pahaṃ pucchissāmāti mahāpaāva parivārenti. Sopi tesaṃ pathaviṃ pattharento viya sinerupādato vālikaṃ uddharanto viya cakkavāḷapabbataṃ bhindanto viya sineruṃ ukkhipanto viya ākāsaṃ vitthārento viya candimasūriye uṭṭhāpento viya ca pucchitapucchitaṃ katheti. Tena vuttaṃ sabbe kho ete, bhikkhave, bhikkhū mahāpaāti.

 

Mahāmoggallānopi bhagavatā etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ iddhimantānaṃ yadidaṃ mahāmoggallānoti iddhimantesu etadagge ṭhapito. Iti naṃ parikammaṃ ānisaṃsaṃ adhiṭṭhānaṃ vikubbanaṃ pucchissāmāti iddhimantova parivārenti. Sopi tesaṃ vuttanayeneva pucchitapucchitaṃ katheti. Tena vuttaṃ sabbe kho ete, bhikkhave, bhikkhū mahiddhikāti.

 

Mahākassapopi bhagavatā etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ dhutavādānaṃ yadidaṃ mahākassapoti dhutavādesu etadagge ṭhapito. Iti naṃ dhutaṅgaparihāraṃ ānisaṃsaṃ samodhānaṃ adhiṭṭhānaṃ bhedaṃ pucchissāmāti dhutavādāva parivārenti. Sopi tesaṃ tatheva pucchitapucchitaṃ byākaroti. Tena vuttaṃ sabbe kho ete, bhikkhave, bhikkhū dhutavādāti.

 

Anuruddhattheropi bhagavatā etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ dibbacakkhukānaṃ yadidaṃ anuruddhoti (a. ni. 1.192) dibbacakkhukesu etadagge ṭhapito. Iti naṃ dibbacakkhussa parikammaṃ ānisaṃsaṃ upakkilesaṃ pucchissāmāti dibbacakkhukāva parivārenti. Sopi tesaṃ tatheva pucchitapucchitaṃ katheti. Tena vuttaṃ sabbe kho ete, bhikkhave, bhikkhū dibbacakkhukāti.

 

Puṇṇattheropi bhagavatā etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ dhammakathikānaṃ yadidaṃ puṇṇo mantāṇiputtoti (a. ni. 1.196) dhammakathikesu etadagge ṭhapito. Iti naṃ dhammakathāya saṅkhepavitthāragambhīruttānavicitrakathādīsu taṃ taṃ ākāraṃ pucchissāmāti dhammakathikāva parivārenti. Sopi tesaṃ āvuso, dhammakathikena nāma ādito parisaṃ vaṇṇetuṃ vaṭṭati, majjhe suataṃ pakāsetuṃ, ante catusaccavasena kūṭaṃ gaṇhitunti evaṃ taṃ taṃ dhammakathānayaṃ ācikkhati. Tena vuttaṃ sabbe kho ete, bhikkhave, bhikkhū dhammakathikāti.

 

Upālittheropi bhagavatā etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ vinayadharānaṃ yadidaṃ upālīti (a. ni. 1.228) vinayadharesu etadagge ṭhapito. Iti naṃ garukalahukaṃ satekicchaatekicchaṃ āpattānāpattiṃ pucchissāmāti vinayadharāva parivārenti. Sopi tesaṃ pucchitapucchitaṃ tatheva katheti. Tena vuttaṃ sabbe kho ete, bhikkhave, bhikkhū vinayadharāti.

 

Ānandattheropi bhagavatā etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ bahussutānaṃ yadidaṃ ānandoti (a. ni. 1.223) bahussutesu etadagge ṭhapito. Iti naṃ dasavidhaṃ byajanabuddhiṃ aṭṭhuppattiṃ anusandhiṃ pubbāparaṃ pucchissāmāti bahussutāva parivārenti. Sopi tesaṃ idaṃ evaṃ vattabbaṃ, idaṃ evaṃ gahetabbanti sabbaṃ katheti. Tena vuttaṃ sabbe kho ete, bhikkhave, bhikkhū bahussutāti.

 

Devadatto pana pāpiccho icchāpakato, tena naṃ kulasaṅgaṇhanaparihāraṃ nānappakārakaṃ kohaataṃ pucchissāmāti pāpicchāva parivārenti. Sopi tesaṃ taṃ taṃ niyāmaṃ ācikkhati. Tena vuttaṃ sabbe kho ete, bhikkhave, bhikkhū pāpicchāti.

 

Kasmā panete avidūre caṅkamiṃsūti. Devadatto satthari paduṭṭhacitto anatthampi kātuṃ upakkameyyāti ārakkhaggahaṇatthaṃ. Atha devadatto kasmā caṅkamīti? Akārako ayaṃ, yadi kārako bhaveyya, na idha āgaccheyyāti attano katadosapaṭicchādanatthaṃ. Kiṃ pana devadatto bhagavato anatthaṃ kātuṃ samattho, bhagavato vā ārakkhakiccaṃ atthīti? Natthi. Tena vuttaṃ aṭṭhānametaṃ, ānanda, anavakāso, yaṃ tathāgato parūpakkamena parinibbāyeyyāti (cūḷava. 341). Bhikkhū pana satthari gāravena āgatā. Teneva bhagavā evaṃ vatvā vissajjehi, ānanda, bhikkhusaṅghanti vissajjāpesi. Pacamaṃ.

1) Một thời Thế Tn tr ở Rjagaha (Vương X), tại ni Gijjakta (Linh Thứu) .

2) Lc bấy giờ, Tn giả Sriputta cng với một số đng Tỷ-kheo đang đi kinh hnh, khng xa Thế Tn bao nhiu.

3) Tn giả Mahmoggallna cng với một số đng Tỷ-kheo đang đi kinh hnh, khng xa Thế Tn bao nhiu.

4) Tn giả Mah Kassapa cng với... khng xa Thế Tn bao nhiu.

5) Tn giả Anuruddha cng với... khng xa Thế Tn bao nhiu.

6) Tn giả Punna Mantniputta cng với... bao nhiu.

7) Tn giả Upli cng với... bao nhiu.

8) Tn giả Ananda cng với... bao nhiu.

9) Tn giả Devadatta cng với một số đng Tỷ-kheo đang đi kinh hnh, khng xa Thế Tn bao nhiu.

10) Rồi Thế Tn gọi cc Tỷ-kheo:

-- Ny cc Tỷ-kheo, cc ng c thấy Sriputta cng với một số đng Tỷ-kheo đang đi kinh hnh?

-- Thưa c, bạch Thế Tn.

-- Ny cc Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy l bậc đại tr tuệ.

11) Ny cc Tỷ-kheo, cc ng c thấy Moggallna cng với một số đng Tỷ-kheo đang đi kinh hnh?

-- Thưa c, bạch Thế Tn

-- Ny cc Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy l bậc đại thần thng.

12) Ny cc Tỷ-kheo, cc ng c thấy Kassapa cng với một số đng Tỷ-kheo đang đi kinh hnh?

-- Thưa c, bạch Thế Tn.

-- Ny cc Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy chủ trương hạnh đầu đ.

13) Ny cc Tỷ-kheo, cc ng c thấy Anuruddha cng với một số đng Tỷ-kheo đang đi kinh hnh?

-- Thưa c, bạch Thế Tn.

-- Ny cc Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy l bậc c thin nhn.

14) Ny cc Tỷ-kheo, cc ng c thấy Punna Mantniputta cng với một số đng Tỷ-kheo đang đi kinh hnh?

-- Thưa c, bạch Thế Tn.

-- Ny cc Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy l bậc thuyết php.

15) Ny cc Tỷ-kheo, cc ng c thấy Upli cng với một số đng Tỷ-kheo đang đi kinh hnh?

-- Thưa c, bạch Thế Tn.

-- Ny cc Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy l bậc tr luật.

16) Ny cc Tỷ-kheo, cc ng c thấy Ananda cng với một số đng Tỷ-kheo đang đi kinh hnh?

-- Thưa c, bạch Thế Tn.

-- Ny cc Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy l bậc đa văn.

17) Ny cc Tỷ-kheo, cc ng c thấy Devadatta cng với một số đng Tỷ-kheo đang đi kinh hnh?

-- Thưa c, bạch Thế Tn.

-- Ny cc Tỷ-kheo, tất cả vị Tỷ-kheo ấy l c dục.

18) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau. Chng sanh liệt ch cng ha hợp, cng đi với chng sanh liệt ch. Chng sanh thiện ch cng ha hợp, cng đi với chng sanh thiện ch.

19) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời qu khứ, cc chng sanh đ cng ha hợp, đ cng đi với nhau. Chng sanh liệt ch đ cng ha hợp, cng đi với chng sanh liệt ch. Chng sanh thiện ch đ cng ha hợp, cng đi với chng sanh thiện ch.

20) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời vị lai, cc chng sanh sẽ cng ha hợp, sẽ cng đi với nhau. Chng sanh liệt ch sẽ cng ha hợp, cng đi với chng sanh liệt ch. Chng sanh thiện ch sẽ cng ha hợp, cng đi với chng sanh thiện ch.

21) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới hiện tại, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau. Chng sanh liệt ch cng ha hợp, cng đi với chng sanh liệt ch. Chng sanh thiện ch cng ha hợp, cng đi với chng sanh thiện ch.

6. Sagāthāsuttaṃ

6. Sagāthāsuttavaṇṇanā

VI. Kinh Với Cc Bi Kệ (Tạp, ại 2,115a) (S.ii,157)

100. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātusova, bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Hīnādhimuttikā hīnādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti. Atītampi kho, bhikkhave, addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandiṃsu samiṃsu. Hīnādhimuttikā hīnādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandiṃsu samiṃsu.

 

Anāgatampi kho, bhikkhave, addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandissanti samessanti. Hīnādhimuttikā hīnādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandissanti samessanti.

 

Etarahipi kho, bhikkhave, paccuppannaṃ addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandanti samenti. Hīnādhimuttikā hīnādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti.

 

Seyyathāpi, bhikkhave, gūtho gūthena saṃsandati sameti; muttaṃ muttena saṃsandati sameti; kheḷo kheḷena saṃsandati sameti; pubbo pubbena saṃsandati sameti; lohitaṃ lohitena saṃsandati sameti ; evameva kho, bhikkhave, dhātusova [sabbatthapi evameva dissati] sattā saṃsandanti samenti. Hīnādhimuttikā hīnādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti. Atītampi kho addhānaṃpe anāgatampi kho addhānaṃpe etarahipi kho paccuppannaṃ addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandanti samenti. Hīnādhimuttikā hīnādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti.

 

Dhātusova bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Kalyāṇādhimuttikā kalyāṇādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti. Atītampi kho, bhikkhave, addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandiṃsu samiṃsu. Kalyāṇādhimuttikā kalyāṇādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandiṃsu samiṃsu.

 

Anāgatampi kho, bhikkhave, addhānaṃpe etarahipi kho, bhikkhave, paccuppannaṃ addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandanti samenti. Kalyāṇādhimuttikā kalyāṇādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti.

 

Seyyathāpi, bhikkhave, khīraṃ khīrena saṃsandati sameti; telaṃ telena saṃsandati sameti; sappi sappinā saṃsandati sameti; madhu madhunā saṃsandati sameti; phāṇitaṃ phāṇitena saṃsandati sameti; evameva kho, bhikkhave, dhātusova sattā saṃsandanti samenti. Kalyāṇādhimuttikā kalyāṇādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti. Atītampi kho addhānaṃ anāgatampi kho addhānaṃ etarahipi kho paccuppannaṃ addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandanti samenti. Kalyāṇādhimuttikā kalyāṇādhimuttikehi saddhiṃ saṃsandanti samentīti.

 

Idamavoca bhagavā. Idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā

 

Saṃsaggā vanatho jāto, asaṃsaggena chijjati;

 

Parittaṃ dārumāruyha, yathā sīde mahaṇṇave.

 

Evaṃ kusītamāgamma, sādhujīvipi sīdati;

 

Tasmā taṃ parivajjeyya, kusītaṃ hīnavīriyaṃ.

 

Pavivittehi ariyehi, pahitattehi jhāyīhi [jhāyihi (sī.), jhāyibhi (syā. kaṃ.)];

 

Niccaṃ āraddhavīriyehi, paṇḍitehi sahāvaseti.

100. Chaṭṭhe gūtho gūthena saṃsandati sametīti samuddantare janapadantare cakkavāḷantare ṭhitopi vaṇṇenapi gandhenapi rasenapi nānattaṃ anupagacchanto saṃsandati sameti, ekasadisova hoti nirantaro. Sesesupi eseva nayo. Ayaṃ pana aniṭṭhaupamā hīnajjhāsayānaṃ hīnaajjhāsayassa sarikkhabhāvadassanatthaṃ āhaṭā, khīrādivisiṭṭhopamā kalyāṇajjhāsayānaṃ ajjhāsayassa sarikkhabhāvadassanatthaṃ.

 

Saṃsaggāti dassanasavanasaṃsaggādivatthukena taṇhāsnehena. Vanatho jātoti kilesavanaṃ jātaṃ . Asaṃsaggena chijjatīti ekato ṭhānanisajjādīni akarontassa asaṃsaggena adassanena chijjati. Sādhujīvīti parisuddhajīvitaṃ jīvamāno. Sahāvaseti sahavāsaṃ vaseyya. Chaṭṭhaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

I

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau. Chng sanh liệt ch cng ha hợp, cng đi với chng sanh liệt ch.

3) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời qu khứ, cc chng sanh đ cng ha hợp, cng đi với nhau. Chng sanh liệt ch đ cng ha hợp, cng đi với chng sanh liệt ch.

4) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời vị lai, cc chng sanh sẽ cng ha hợp, sẽ cng đi với nhau. Chng sanh liệt ch sẽ cng ha hợp, sẽ cng đi với chng sanh liệt ch.

5) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời hiện tại, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau. Chng sanh liệt ch cng ha hợp, cng đi với chng sanh liệt ch.

6) V như, ny cc Tỷ-kheo, phẩn cng ha hợp, cng đi với phẩn; nước tiểu cng ha hợp, cng đi với nước tiểu; nước miếng cng ha hợp, cng đi với nước miếng; mủ cng ha hợp, cng đi với mủ; mu cng ha hợp, cng đi với mu. Cũng vậy, ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp với nhau, cng đi với nhau. Cc chng sanh liệt ch cng ha hợp, cng đi với chng sanh liệt ch.

7) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời qu khứ...

8) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời vị lai...

9) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời hiện tại, cc chng sanh cng ha hợp với nhau, cng đi với nhau. Cc chng sanh liệt ch cng ha hợp, cng đi với chng sanh liệt ch.

II

10) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau. Chng sanh thiện ch cng ha hợp, cng đi với chng sanh thiện ch.

11) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời qu khứ, cc chng sanh đ cng ha hợp, đ cng đi với nhau. Chng sanh thiện ch đ cng ha hợp, đ cng đi với chng sanh thiện ch.

12) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời vị lai...

13) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời hiện tại, chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau. Chng sanh thiện ch cng ha hợp, cng đi với chng sanh thiện ch.

14) V như, ny cc Tỷ-kheo, sữa cng ha hợp, cng đi với sữa; dầu cng ha hợp, cng đi với dầu; thục t cng ha hợp, cng đi với thục t; mật ong cng ha hợp, cng đi với mật ong; mật ma cng ha hợp, cng đi với mật ma. Cũng vậy, ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau. Chng sanh thiện ch cng ha hợp, cng đi với chng sanh thiện ch.

15) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời qu khứ...

16) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời vị lai...

17) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời hiện tại, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau. Chng sanh thiện ch cng ha hợp, cng đi với chng sanh thiện ch.

18) Thế Tn thuyết như vậy. Thiện Thệ thuyết như vậy xong, bậc ạo Sư lại ni thm:

Lin lạc, dục tnh sanh,
Lin lạc, khng được đoạn,
Như leo tấm vn nhỏ,
Bị chm giữa sng lớn.
Cũng vậy, đến kẻ nhc,
Kẻ sống thiện cũng chm.

Do vậy, hy trnh xa
Kẻ nhc, khng tinh tấn,
Hy cọng tr bậc Hiền,
Bậc Thnh sống viễn ly,
Thường sing năng tinh tấn,
Tinh cần tu Thiền tịnh.

7. Assaddhasaṃsandanasuttaṃ

7. Assaddhasaṃsandanasuttavaṇṇanā

VII. Bất Tn (S.ii,159)

101. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātusova, bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Assaddhā assaddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; ahirikā ahirikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; anottappino anottappīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; appassutā appassutehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; kusītā kusītehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; muṭṭhassatino muṭṭhassatīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti.

 

Atītampi kho, bhikkhave, addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandiṃsu samiṃsu. Assaddhā assaddhehi saddhiṃ saṃsandiṃsu samiṃsu; ahirikā ahirikehi saddhiṃ saṃsandiṃsu samiṃsu; anottappino anottappīhi saddhiṃ saṃsandiṃsu samiṃsu; appassutā appassutehi saddhiṃ saṃsandiṃsu samiṃsu; kusītā kusītehi saddhiṃ saṃsandiṃsu samiṃsu; muṭṭhassatino muṭṭhassatīhi saddhiṃ saṃsandiṃsu samiṃsu; duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandiṃsu samiṃsu.

 

Anāgatampi kho, bhikkhave, addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandissanti samessanti. Assaddhā assaddhehi saddhiṃ saṃsandissanti samessanti; ahirikā ahirikehi saddhiṃ saṃsandissanti samessanti; anottappino anottappīhi saddhiṃpe appassutā appassutehi saddhiṃpe kusītā kusītehi saddhiṃpe muṭṭhassatino muṭṭhassatīhi saddhiṃpe duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandissanti samessanti.

 

Etarahipi kho, bhikkhave, paccuppannaṃ addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandanti samenti. Assaddhā assaddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; ahirikā ahirikehi saddhiṃpe anottappino anottappīhi saddhiṃpe appassutā appassutehi saddhiṃpe kusītā kusītehi saddhiṃpe muṭṭhassatino muṭṭhassatīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti.

 

Dhātusova, bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Saddhā saddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; hirimanā hirimanehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; ottappino ottappīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; bahussutā bahussutehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; āraddhavīriyā āraddhavīriyehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; upaṭṭhitassatino upaṭṭhitassatīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samenti. Atītampi kho, bhikkhave, addhānaṃpe anāgatampi kho, bhikkhavepe etarahipi kho, bhikkhave, paccuppannaṃ addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandanti samenti. Saddhā saddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentīti. Sattamaṃ.

101. Sattame assaddhā assaddhehītiādīsu buddhe vā dhamme vā saṅghe vā saddhāvirahitā nirojā nirasā puggalā samuddassa orimatīre ṭhitā pārimatīrepi ṭhitehi assaddhehi saddhiṃ tāya assaddhatāya ekasadisā nirantarā honti. Tathā ahirikā bhinnamariyādā alajjipuggalā ahirikehi, anottappino pāpakiriyāya abhāyamānā anottappīhi, appassutā sutavirahitā appassutehi, kusītā ālasiyapuggalā kusītehi, muṭṭhassatino bhattanikkhittakākamaṃsanikkhittasiṅgālasadisā muṭṭhassatīhi, duppaā khandhādiparicchedikāya paāya abhāvena nippaā tādiseheva duppaehi, saddhāsampannā cetiyavandanādikiccapasutā saddhehi, hirimanā lajjipuggalā hirimanehi, ottappino pāpabhīrukā ottappīhi, bahussutā sutadharā āgamadharā tantipālakā vaṃsānurakkhakā bahussutehi, āraddhavīriyā paripuṇṇaparakkamā āraddhavīriyehi, upaṭṭhitassatī sabbakiccapariggāhikāya satiyā samannāgatā upaṭṭhitassatīhi, paavanto mahāpaehi vajirūpamaāṇehi paavantehi saddhiṃ dūre ṭhitāpi tāya paāsampattiyā saṃsandanti samenti. Sattamaṃ.

 

1) ... Tr ở Svatthi.

I

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau.

3) Kẻ bất tn cng ha hợp, cng đi với kẻ bất tn. Kẻ khng biết thẹn cng ha hợp, cng đi với kẻ khng biết thẹn. Kẻ khng biết sợ cng ha hợp, cng đi với kẻ khng biết sợ. Kẻ t nghe cng ha hợp, cng đi với kẻ t nghe. Kẻ biếng nhc cng ha hợp, cng đi với kẻ biếng nhc. Kẻ thất niệm cng ha hợp, cng đi với kẻ thất niệm. Kẻ c tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tuệ.

4) Kẻ tn cng ha hợp, cng đi với kẻ tn. Kẻ biết thẹn cng ha hợp, cng đi với kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ cng ha hợp, cng đi với kẻ biết sợ. Kẻ nghe nhiều cng ha hợp, cng đi với kẻ nghe nhiều. Kẻ tinh cần cng ha hợp, cng đi với kẻ tinh cần. Kẻ tr niệm cng ha hợp, cng đi với kẻ tr niệm. Kẻ tr tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ tr tuệ.

5) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời qu khứ, cc chng sanh đ cng ha hợp, đ cng đi với nhau.

6) Kẻ bất tn đ cng ha hợp, đ cng đi với kẻ bất tn. Kẻ khng biết thẹn đ cng ha hợp, đ cng đi với kẻ khng biết thẹn. Kẻ khng biết sợ... với kẻ khng biết sợ. Kẻ t nghe... với kẻ t nghe. Kẻ biếng nhc... với kẻ biếng nhc. Kẻ thất niệm... với kẻ thất niệm. Kẻ c tuệ đ cng ha hợp, đ cng đi với kẻ c tuệ.

Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời vị lai, cc chng sanh sẽ cng ha hợp, sẽ cng đi với nhau. Kẻ bất tn sẽ cng ha hợp, sẽ cng đi với kẻ bất tn. Kẻ khng biết thẹn... với kẻ khng biết thẹn. Kẻ khng biết sợ... với kẻ khng biết sợ. Kẻ t nghe... với kẻ t nghe. Kẻ biếng nhc... với kẻ biếng nhc. Kẻ thất niệm... với kẻ thất niệm. Kẻ c tuệ sẽ cng ha hợp, sẽ cng đi với kẻ c tuệ.

7) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời hiện tại, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau.

Kẻ bất tn cng ha hợp, cng đi với kẻ bất tn. Kẻ khng biết thẹn... với kẻ khng biết thẹn. Kẻ khng biết sợ... với kẻ khng biết sợ. Kẻ t nghe... với kẻ t nghe. Kẻ biếng nhc... với kẻ biếng nhc. Kẻ thất niệm... với kẻ thất niệm. Kẻ c tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tuệ.

II

8) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau.

Kẻ tn cng ha hợp, cng đi với kẻ tn. Kẻ biết thẹn cng ha hợp, cng đi với kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ cng ha hợp, cng đi với kẻ biết sợ. Kẻ nghe nhiều cng ha hợp, cng đi với kẻ nghe nhiều. Kẻ tinh cần cng ha hợp, cng đi với kẻ tinh cần. Kẻ tr niệm cng ha hợp, cng đi với kẻ tr niệm. Kẻ c tr tuệ, cng ha hợp, cng đi với kẻ c tr tuệ.

9) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời qu khứ...

10) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời vị lai...

11) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời hiện tại, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau.

Kẻ tn cng ha hợp, cng đi với kẻ tn... Kẻ c tr tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tr tuệ.

8. Assaddhamūlakasuttaṃ

8-12. Assaddhamūlakasuttādivaṇṇanā

VIII. Năm Kinh Về Căn Bản Bất Tn (S.ii,160)

102. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātusova, bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Assaddhā assaddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; ahirikā ahirikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; saddhā saddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; hirimanā hirimanehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samenti. Atītampi kho, bhikkhave, addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandiṃsu samiṃsupe anāgatampi kho, bhikkhave, addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandissanti samessantipe.

 

Etarahipi kho, bhikkhave, paccuppannaṃ addhānaṃ dhātusova sattā saṃsandanti samenti. Assaddhā assaddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; ahirikā ahirikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti, duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; saddhā saddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; hirimanā hirimanehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentīti. (1)

 

Dhātusova, bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Assaddhā assaddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; anottappino anottappīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti ; saddhā saddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; ottappino ottappīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentipe paṭhamavāro viya vitthāretabbo. (2)

 

Dhātusova , bhikkhavepe assaddhā assaddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; appassutā appassutehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; saddhā saddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; bahussutā bahussutehi saddhiṃ saṃsandanti samenti, paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentipe . (3)

 

Dhātusova, bhikkhavepe assaddhā assaddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; kusītā kusītehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; saddhā saddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; āraddhavīriyā āraddhavīriyehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentipe. (4)

 

Dhātusova , bhikkhavepe assaddhā assaddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; muṭṭhassatino muṭṭhassatīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; saddhā saddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; upaṭṭhitassatino upaṭṭhitassatīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentītipe. Aṭṭhamaṃ. (5)

102-106. Aṭṭhamādīni teyeva assaddhādidhamme tikavasena katvā desitāni. Tattha aṭṭhame assaddhādimūlakā kaṇhapakkhasukkapakkhavasena paca tikā vuttā, navame ahirikamūlakā cattāro. Dasame anottappamūlakā tayo, ekādasame appassutamūlakā dve, dvādasame kusītamūlako eko tiko vuttoti sabbepi pacasu suttantesu pannarasa tikā honti. Pannarasa cete suttantātipi vadanti. Ayaṃ tikapeyyālo nāma. Aṭṭhamādīni.

1) ... Tr tại Svatthi.

I

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau.

Kẻ bất tn cng ha hợp, cng đi với kẻ bất tn. Kẻ khng biết thẹn... với kẻ khng biết thẹn. Kẻ c tuệ.. với kẻ c tuệ. Kẻ tn cng ha hợp, cng đi với kẻ tn. Kẻ biết thẹn... với kẻ biết thẹn. Kẻ c tr tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tr tuệ.

3) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời qu khứ, cc chng sanh đ cng ha hợp, đ cng đi với nhau...

4) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời vị lai, cc chng sanh sẽ cng ha hợp, sẽ cng đi với nhau...

5) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới thời hiện tại, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau...

Kẻ bất tn... với kẻ bất tn. Kẻ khng biết thẹn... với kẻ khng biết thẹn. Kẻ c tuệ.. với kẻ c tuệ...Kẻ c tn... với kẻ c tn. Kẻ biết thẹn... với kẻ biết thẹn. Kẻ c tr tuệ... với kẻ c tr tuệ.

II

6) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau. Như vậy, cần phải hiểu rộng.

Kẻ bất tn cng ha hợp, cng đi với kẻ bất tn. Kẻ khng biết sợ... với kẻ khng biết sợ. Kẻ c tuệ... với kẻ c tuệ. Kẻ c tn... với kẻ c tn. Kẻ biết sợ... với kẻ biết sợ. Kẻ c tr tuệ... với kẻ c tr tuệ.

7) ... thời qu khứ...

8) ... thời vị lai...

9) ... thời hiện tại...

III

10) Kẻ bất tn cng ha hợp, cng đi với kẻ bất tn. Kẻ t nghe... với kẻ t nghe. Kẻ c tuệ... với kẻ c tuệ. Kẻ c tn... với kẻ c tn. Kẻ nghe nhiều... với kẻ nghe nhiều. Kẻ c tr tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tr tuệ.

11) ... thời qu khứ...

12) ... thời vị lai...

13) ... thời hiện tại...

IV

14) Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới...

Kẻ bất tn cng ha hợp, cng đi với kẻ bất tn. Kẻ biếng nhc... với kẻ biếng nhc. Kẻ c tuệ... với kẻ c tuệ. Kẻ c tn... với kẻ c tn. Kẻ tinh cần. .. với kẻ tinh cần. Kẻ c tr tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tr tuệ.

15) ... thời qu khứ...

16) ... thời vị lai...

17) ... thời hiện tại...

V

18) Kẻ bất tn cng ha hợp, cng đi với kẻ bất tn. Kẻ thất niệm... với kẻ thất niệm. Kẻ c tuệ... với kẻ c tuệ. Kẻ c tn... với kẻ c tn. Kẻ tr niệm... với kẻ tr niệm. Kẻ c tr tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tr tuệ.

19) ... thời qu khứ...

20) ... thời vị lai...

21) ... thời hiện tại...

9. Ahirikamūlakasuttaṃ

8-12. Assaddhamūlakasuttādivaṇṇanā

IX. Bốn Kinh Về Căn Bản Khng Biết Thẹn (S.ii,162)

103. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātusovape ahirikā ahirikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti, anottappino anottappīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti , duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; hirimanā hirimanehi saddhiṃ sasandanti samenti, ottappino ottappīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti, paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentipe . (1)

 

Ahirikā ahirikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti, appassutā appassutehi saddhiṃ saṃsandanti samenti, duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; hirimanā hirimanehi saddhiṃ saṃsandanti samenti, bahussutā bahussutehi saddhiṃ saṃsandanti samenti, paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentipe. (2)

 

Ahirikā ahirikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti, kusītā kusītehi saddhiṃ saṃsandanti samenti, duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; hirimanā hirimanehi saddhiṃ saṃsandanti samenti, āraddhavīriyā āraddhavīriyehi saddhiṃ saṃsandanti samenti, paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentipe. (3)

 

Ahirikā ahirikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti, muṭṭhassatino muṭṭhassatīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti, duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; hirimanā hirimanehi saddhiṃ saṃsandanti samenti, upaṭṭhitassatino upaṭṭhitassatīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti, paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentītipe. Navamaṃ. (4)

102-106. Aṭṭhamādīni teyeva assaddhādidhamme tikavasena katvā desitāni. Tattha aṭṭhame assaddhādimūlakā kaṇhapakkhasukkapakkhavasena paca tikā vuttā, navame ahirikamūlakā cattāro. Dasame anottappamūlakā tayo, ekādasame appassutamūlakā dve, dvādasame kusītamūlako eko tiko vuttoti sabbepi pacasu suttantesu pannarasa tikā honti. Pannarasa cete suttantātipi vadanti. Ayaṃ tikapeyyālo nāma. Aṭṭhamādīni.

1) ... Tr ở Stthi.

I

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, ty theo giới...

Kẻ khng biết thẹn cng ha hợp, cng đi với kẻ khng biết thẹn, Kẻ khng biết sợ... với kẻ khng biết sợ. Kẻ c tuệ... với kẻ c tuệ. Kẻ biết thẹn... với kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ... với kẻ biết sợ. Kẻ c tr tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tr tuệ... thời qu khứ... thời vị lai... thời hiện tại.

II

3) Kẻ khng biết thẹn cng ha hợp, cng đi với kẻ khng biết thẹn. Kẻ t nghe... với kẻ t nghe. Kẻ c tuệ... với kẻ c tuệ. Kẻ biết thẹn. .. với kẻ biết thẹn. Kẻ nghe nhiều... với kẻ nghe nhiều. Kẻ c tr tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tr tuệ.

III

4) Kẻ khng biết thẹn cng ha hợp, cng đi với kẻ khng biết thẹn. Kẻ biếng nhc... với kẻ biếng nhc. Kẻ c tuệ... với kẻ c tuệ. Kẻ biết thẹn... với kẻ biết thẹn. Kẻ tinh cần... với kẻ tinh cần. Kẻ tr tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tr tuệ.

IV

5) Kẻ khng biết thẹn cng ha hợp, cng đi với kẻ khng biết thẹn. Kẻ thất niệm... với kẻ thất niệm. Kẻ c tuệ... với kẻ c tuệ. Kẻ biết thẹn. .. với kẻ biết thẹn. Kẻ tr niệm... với kẻ tr niệm. Kẻ c tr tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tr tuệ.

6-8) ... thời qu khứ... thời vị lai... thời hiện tại.

10. Anottappamūlakasuttaṃ

8-12. Assaddhamūlakasuttādivaṇṇanā

X. Ba Kinh Về Căn Bản Khng Biết Sợ (S.ii,163)

104. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātusova , bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Anottappino anottappīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; appassutā appassutehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; ottappino ottappīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; bahussutā bahussutehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentipe. (1)

 

Anottappino anottappīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; kusītā kusītehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; ottappino ottappīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; āraddhavīriyā āraddhavīriyehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentipe. (2)

 

Anottappino anottappīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; muṭṭhassatino muṭṭhassatīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; ottappino ottappīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; upaṭṭhitassatino upaṭṭhitassatīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentītipe. Dasamaṃ. (3)

102-106. Aṭṭhamādīni teyeva assaddhādidhamme tikavasena katvā desitāni. Tattha aṭṭhame assaddhādimūlakā kaṇhapakkhasukkapakkhavasena paca tikā vuttā, navame ahirikamūlakā cattāro. Dasame anottappamūlakā tayo, ekādasame appassutamūlakā dve, dvādasame kusītamūlako eko tiko vuttoti sabbepi pacasu suttantesu pannarasa tikā honti. Pannarasa cete suttantātipi vadanti. Ayaṃ tikapeyyālo nāma. Aṭṭhamādīni.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau.

Kẻ khng biết sợ cng ha hợp, cng đi với kẻ khng biết sợ. Kẻ t nghe... với kẻ t nghe. Kẻ c tuệ... với kẻ c tuệ. Kẻ biết sợ... với kẻ biết sợ. Kẻ nghe nhiều... với kẻ nghe nhiều. Kẻ c tr tuệ cng ha hợp, cng với kẻ c tr tuệ.

3-5) ... thời qu khứ... thời vị lai... thời hiện tại.

6) Kẻ khng biết sợ cng ha hợp, cng đi với kẻ khng biết sợ. Kẻ biếng nhc... với kẻ biếng nhc. Kẻ c tuệ... với kẻ c tuệ. Kẻ biết sợ... với kẻ biết sợ. Kẻ tinh cần... với kẻ tinh cần. Kẻ c tr tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tr tuệ.

7-9) ... thời qu khứ... thời vị lai... thời hiện tại.

10) Kẻ khng biết sợ cng ha hợp, cng đi với kẻ khng biết sợ. Kẻ thất niệm... với kẻ thất niệm. Kẻ c tuệ... với kẻ c tuệ. Kẻ biết sợ... với kẻ biết sợ. Kẻ tr niệm... với kẻ tr niệm. Kẻ c tr tuệ... với kẻ c tr tuệ.

11-13) ... thời qu khứ... thời vị lai... thời hiện tại.

11. Appassutamūlakasuttaṃ

8-12. Assaddhamūlakasuttādivaṇṇanā

XI. Hai Kinh Về t Nghe (Tạp 16.50 Thiếu văn đẳng. ại 2,115c) (S.ii,164)

105. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātusova, bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Appassutā appassutehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; kusītā kusītehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; bahussutā bahussutehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; āraddhavīriyā āraddhavīriyehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentipe. (1)

 

Appassutā appassutehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; muṭṭhassatino muṭṭhassatīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; bahussutā bahussutehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; upaṭṭhitassatino upaṭṭhitassatīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentītipe. Ekādasamaṃ. (2)

102-106. Aṭṭhamādīni teyeva assaddhādidhamme tikavasena katvā desitāni. Tattha aṭṭhame assaddhādimūlakā kaṇhapakkhasukkapakkhavasena paca tikā vuttā, navame ahirikamūlakā cattāro. Dasame anottappamūlakā tayo, ekādasame appassutamūlakā dve, dvādasame kusītamūlako eko tiko vuttoti sabbepi pacasu suttantesu pannarasa tikā honti. Pannarasa cete suttantātipi vadanti. Ayaṃ tikapeyyālo nāma. Aṭṭhamādīni.

1) Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau.

Kẻ t nghe cng ha hợp, cng đi với kẻ t nghe. Kẻ biếng nhc... với kẻ biếng nhc. Kẻ c tuệ... với kẻ c tuệ. Kẻ nghe nhiều... với kẻ nghe nhiều. Kẻ tinh cần... với kẻ tinh cần. Kẻ c tr tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tr tuệ.

3-5) ... thời qu khứ... thời vị lai... thời hiện tại.

6) Kẻ t nghe cng ha hợp, cng đi với kẻ t nghe. Kẻ thất niệm... với kẻ thất niệm. Kẻ c tuệ... với kẻ c tuệ. Kẻ nghe nhiều. .. với kẻ nghe nhiều. Kẻ tr niệm... với kẻ tr niệm.... Kẻ c tr tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tr tuệ.

7-9) ... thời qu khứ... thời vị lai... thời hiện tại.

12. Kusītamūlakasuttaṃ

8-12. Assaddhamūlakasuttādivaṇṇanā

XII. Biếng Nhc (S.ii,165)

106. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātusova, bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Kusītā kusītehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; muṭṭhassatino muṭṭhassatīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; āraddhavīriyā āraddhavīriyehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; upaṭṭhitassatino upaṭṭhitassatīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentītipe. Dvādasamaṃ.

 

Dutiyo vaggo.

 

Tassuddānaṃ

 

Sattimā sanidānaca, gijakāvasathena ca;

 

Hīnādhimutti caṅkamaṃ, sagāthā assaddhasattamaṃ.

 

Assaddhamūlakā paca, cattāro ahirikamūlakā;

 

Anottappamūlakā tīṇi, duve appassutena ca.

 

Kusītaṃ ekakaṃ vuttaṃ, suttantā tīṇi pacakā;

 

Bāvīsati vuttā suttā, dutiyo vaggo pavuccatīti.

102-106. Aṭṭhamādīni teyeva assaddhādidhamme tikavasena katvā desitāni. Tattha aṭṭhame assaddhādimūlakā kaṇhapakkhasukkapakkhavasena paca tikā vuttā, navame ahirikamūlakā cattāro. Dasame anottappamūlakā tayo, ekādasame appassutamūlakā dve, dvādasame kusītamūlako eko tiko vuttoti sabbepi pacasu suttantesu pannarasa tikā honti. Pannarasa cete suttantātipi vadanti. Ayaṃ tikapeyyālo nāma. Aṭṭhamādīni.

 

Dutiyo vaggo.

1) ... Tr ở Svatthi.

 

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau.

 

Kẻ biếng nhc cng ha hợp, cng đi với kẻ biếng nhc. Kẻ thất niệm. .. với kẻ thất niệm. Kẻ c tuệ... với kẻ c tuệ. Kẻ tinh cần... với kẻ tinh cần. Kẻ tr niệm... với kẻ tr niệm. Kẻ c tr tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tr tuệ.

 

3-5) ... thời qu khứ... thời vị lai... thời hiện tại.

3. Kammapathavaggo

3. Kammapathavaggo

III. Phẩm Nghiệp ạoThứ Ba

1. Asamāhitasuttaṃ

1-2. Asamāhitasuttādivaṇṇanā

I. Khng Tịch Tịnh (S.ii,166)

107. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātusova, bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Assaddhā assaddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; ahirikā ahirikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; anottappino anottappīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; asamāhitā asamāhitehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti.

 

Saddhā saddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; hirimanā hirimanehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; ottappino ottappīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; samāhitā samāhitehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentīti. Paṭhamaṃ.

107-108. Ito paresu paṭhamaṃ assaddhādipacakavasena vuttaṃ, tathā dutiyaṃ. Paṭhame pana asamāhitapadaṃ catutthaṃ, dutiye dussīlapadaṃ. Evaṃ vuccamāne bujjhanakapuggalānaṃ ajjhāsayena hi etāni vuttāni. Ettha asamāhitāti upacārappanāsamādhirahitā. Dussīlāti nissīlā. Paṭhamadutiyāni.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau.

3) Kẻ bất tn cng ha hợp, cng đi với kẻ bất tn. Kẻ khng biết thẹn. .. với kẻ khng biết thẹn. Kẻ khng biết sợ... với kẻ khng biết sợ. Kẻ khng tịch tịnh... với kẻ khng tịch tịnh. Kẻ c tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tuệ.

4) Kẻ c tn cng ha hợp, cng đi với kẻ c tn. Kẻ biết thẹn. .. với kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ... với kẻ biết sợ. Kẻ tịch tịnh. .. với kẻ tịch tịnh. Kẻ c tr tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tr tuệ.

2. Dussīlasuttaṃ

1-2. Asamāhitasuttādivaṇṇanā

II. c Giới (S.ii,166)

108. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātusova, bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Assaddhā assaddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; ahirikā ahirikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; anottappino anottappīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; dussīlā dussīlehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; duppaā duppaehi saddhiṃ saṃsandanti samenti.

 

Saddhā saddhehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; hirimanā hirimanehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; ottappino ottappīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; sīlavanto sīlavantehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; paavanto paavantehi saddhiṃ saṃsandanti samentīti. Dutiyaṃ.

107-108. Ito paresu paṭhamaṃ assaddhādipacakavasena vuttaṃ, tathā dutiyaṃ. Paṭhame pana asamāhitapadaṃ catutthaṃ, dutiye dussīlapadaṃ. Evaṃ vuccamāne bujjhanakapuggalānaṃ ajjhāsayena hi etāni vuttāni. Ettha asamāhitāti upacārappanāsamādhirahitā. Dussīlāti nissīlā. Paṭhamadutiyāni.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau.

3) Kẻ bất tn cng ha hợp, cng đi với kẻ bất tn. Kẻ khng biết thẹn. .. với kẻ khng biết thẹn. Kẻ khng biết sợ... với kẻ khng biết sợ. Kẻ c giới... với kẻ c giới. Kẻ c tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tuệ.

4) Kẻ c tn cng ha hợp, cng đi với kẻ c tn. Kẻ biết thẹn. .. với kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ... với kẻ biết sợ. Kẻ tr giới... với kẻ tr giới. Kẻ c tr tuệ cng ha hợp, cng đi với kẻ c tr tuệ.

3. Pacasikkhāpadasuttaṃ

3-5. Pacasikkhāpadasuttādivaṇṇanā

III. Năm Học Php (S.ii,167)

109. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātusova, bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Pāṇātipātino pāṇātipātīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; adinnādāyino adinnādāyīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; kāmesumicchācārino kāmesumicchācārīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; musāvādino musāvādīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; surāmerayamajjappamādaṭṭhāyino surāmerayamajjappamādaṭṭhāyīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti.

 

Pāṇātipātā paṭiviratā pāṇātipātā paṭiviratehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; adinnādānā paṭiviratā adinnādānā paṭiviratehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; kāmesumicchācārā paṭiviratā kāmesumicchācārā paṭiviratehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; musāvādā paṭiviratā musāvādā paṭiviratehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; surāmerayamajjappamādaṭṭhānā paṭiviratā surāmerayamajjappamādaṭṭhānā paṭiviratehi saddhiṃ saṃsandanti samentīti. Tatiyaṃ.

109-111. Tatiyaṃ pacakammapathavasena bujjhanakānaṃ ajjhāsayavasena vuttaṃ, catutthaṃ sattakammapathavasena, pacamaṃ dasakammapathavasena. Tattha tatiye surāmerayamajjappamādaṭṭhāyinoti surāmerayasaṅkhātaṃ majjaṃ yāya pamādacetanāya pivanti, sā surāmerayamajjappamādoti vuccati, tasmiṃ tiṭṭhantīti surāmerayamajjappamādaṭṭhāyino. Ayaṃ tāvettha asādhāraṇapadassa attho.

 

Pacame pāṇaṃ atipātentīti pāṇātipātino, pāṇaghātikāti attho. Adinnaṃ ādiyantīti adinnādāyino, parassahārinoti attho. Vatthukāmesu kilesakāmena micchā carantīti kāmesumicchācārino. Musā vadantīti musāvādino, paresaṃ atthabhajakaṃ tucchaṃ alikaṃ vācaṃ bhāsitāroti attho. Pisuṇā vācā etesanti pisuṇavācā. Mammacchedikā pharusā vācā etesanti pharusavācā. Samphaṃ niratthakaṃ vacanaṃ palapantīti samphappalāpino. Abhijjhāyantīti abhijjhāluno, parabhaṇḍe lubbhanasīlāti attho. Byāpannaṃ pūtibhūtaṃ cittametesanti byāpannacittā. Micchā pāpikā viugarahitā etesaṃ diṭṭhīti micchādiṭṭhikā, kammapathapariyāpannāya natthi dinnantiādivatthukāya micchattapariyāpannāya aniyyānikadiṭṭhiyā samannāgatāti attho. Sammā sobhanā viupasatthā etesaṃ diṭṭhīti sammādiṭṭhikā, kammapathapariyāpannāya atthi dinnantiādikāya kammassakatadiṭṭhiyā sammattapariyāpannāya maggadiṭṭhiyā ca samannāgatāti attho. Idaṃ tāvettha anuttānānaṃ padānaṃ padavaṇṇanāmattaṃ.

 

Yo pana tesaṃ pāṇātipāto adinnādānaṃ kāmesumicchācāro musāvādo pisuṇavācā pharusavācā samphappalāpo abhijjhā byāpādo micchādiṭṭhīti kaṇhapakkhe dasavidho attho hoti. Tattha pāṇassa atipāto pāṇātipāto, pāṇavadho pāṇaghātoti vuttaṃ hoti. Pāṇoti cettha vohārato satto, paramatthato jīvitindriyaṃ. Tasmiṃ pana pāṇe pāṇasaino jīvitindriyupacchedakaupakkamasamuṭṭhāpikā kāyavacīdvārānaṃ aataradvārappavattā vadhakacetanā pāṇātipāto. So guṇavirahitesu tiracchānagatādīsu pāṇesu khuddake pāṇe appasāvajjo, mahāsarīre mahāsāvajjo. Kasmā? Payogamahantatāya , payogasamattepi vatthumahantatāya. Guṇavantesu manussādīsu appaguṇe appasāvajjo, mahāguṇe mahāsāvajjo. Sarīraguṇānaṃ pana samabhāve sati kilesānaṃ upakkamānaca mudutāya appasāvajjo, tibbatāya mahāsāvajjoti veditabbo.

 

Tassa paca sambhārā honti pāṇo, pāṇasaitā, vadhakacittaṃ, upakkamo, tena maraṇanti. Cha payogā sāhatthiko, āṇattiko, nissaggiyo, thāvaro, vijjāmayo, iddhimayoti. Imasmiṃ panatthe vitthāriyamāne atippapaco hoti, tasmā taṃ na vitthārayāma, aaca evarūpaṃ. Atthikehi pana samantapāsādikaṃ vinayaṭṭhakathaṃ (pārā. aṭṭha. 172) oloketvā gahetabbo.

 

Adinnassa ādānaṃ adinnādānaṃ, parassaharaṇaṃ theyyaṃ corikāti vuttaṃ hoti. Tattha adinnanti parapariggahitaṃ, yattha paro yathākāmakāritaṃ āpajjanto adaṇḍāraho anupavajjo hoti. Tasmiṃ pana parapariggahite parapariggahitasaino tadādāyakaupakkamasamuṭṭhāpikā theyyacetanā adinnādānaṃ. Taṃ hīne parasantake appasāvajjaṃ, paṇīte mahāsāvajjaṃ. Kasmā? Vatthupaṇītatāya. Vatthusamatte sati guṇādhikānaṃ santake vatthusmiṃ mahāsāvajjaṃ, taṃ taṃ guṇādhikaṃ upādāya tato tato hīnaguṇassa santake vatthusmiṃ appasāvajjaṃ.

 

Tassa paca sambhārā honti parapariggahitaṃ, parapariggahitasaitā, theyyacittaṃ, upakkamo, tena haraṇanti. Cha payogā sāhatthikādayova. Te ca kho yathānurūpaṃ theyyāvahāro, pasayhāvahāro, paṭicchannāvahāro, parikappāvahāro, kusāvahāroti imesaṃ avahārānaṃ vasena pavattāti ayamettha saṅkhepo, vitthāro pana samantapāsādikāyaṃ (pārā. aṭṭha. 92) vutto.

 

Kāmesumicchācāroti ettha pana kāmesūti methunasamācāresu. Micchācāroti ekantanindito lāmakācāro. Lakkhaṇato pana asaddhammādhippāyena kāyadvārappavattā agamanīyaṭṭhānavītikkamacetanā kāmesumicchācāro. Tattha agamanīyaṭṭhānaṃ nāma purisānaṃ tāva māturakkhitā piturakkhitā mātāpiturakkhitā bhāturakkhitā bhaginirakkhitā ātirakkhitā gottarakkhitā dhammarakkhitā sārakkhā saparidaṇḍāti māturakkhitādayo dasa, dhanakkītā chandavāsinī bhogavāsinī paṭavāsinī odapattakinī obhatacumbaṭā dāsī ca bhariyā ca kammakārī ca bhariyā ca dhajāhaṭā muhuttikāti etā dhanakkītādayo dasāti vīsati itthiyo. Itthīsu pana dvinnaṃ sārakkhasaparidaṇḍānaṃ, dasannaca dhanakkītādīnanti dvādasannaṃ itthīnaṃ ae purisā. Idaṃ agamanīyaṭṭhānaṃ nāma. So panesa micchācāro sīlādiguṇarahite agamanīyaṭṭhāne appasāvajjo, sīlādiguṇasampanne mahāsāvajjo. Tassa cattāro sambhārā agamanīyavatthu, tasmiṃ sevanacittaṃ, sevanappayogo, maggenamaggapaṭipattiadhivāsananti. Eko payogo sāhatthiko eva.

 

Musāti visaṃvādanapurekkhārassa atthabhajanako vacīpayogo kāyappayogo vā, visaṃvādanādhippāyena panassa paravisaṃvādanakāyavacīpayogasamuṭṭhāpikā cetanā, musāvādo. Aparo nayo musāti abhūtaṃ atacchaṃ vatthu. Vādoti tassa bhūtato tacchato viāpanaṃ. Lakkhaṇato pana atathaṃ vatthuṃ tathato paraṃ viāpetukāmassa tathāviattisamuṭṭhāpikā cetanā musāvādo. So yamatthaṃ bhajati, tassa appatāya appasāvajjo, mahantatāya mahāsāvajjo. Api ca gahaṭṭhānaṃ attano santakaṃ adātukāmatāya natthītiādinayappavatto appasāvajjo, sakkhinā hutvā atthabhajanatthaṃ vutto mahāsāvajjo. Pabbajitānaṃ appakampi telaṃ vā sappiṃ vā labhitvā hasādhippāyena ajja gāme telaṃ nadī mae sandatīti pūraṇakathānayena pavatto appasāvajjo, adiṭṭhaṃyeva pana diṭṭhantiādinā nayena vadantānaṃ mahāsāvajjo. Tassa cattāro sambhārā honti atathaṃ vatthu, visaṃvādanacittaṃ, tajjo vāyāmo, parassa tadatthavijānananti. Eko payogo sāhatthikova. So kāyena vā kāyapaṭibaddhena vā vācāya vā paravisaṃvādakakiriyākaraṇe daṭṭhabbo. Tāya ce kiriyāya paro tamatthaṃ jānāti, ayaṃ kiriyāsamuṭṭhāpikacetanākkhaṇeyeva musāvādakammunā bajjhati.

 

Pisuṇavācātiādīsu yāya vācāya, yassa taṃ vācaṃ bhāsati, tassa hadaye attano piyabhāvaṃ, parassa ca suabhāvaṃ karoti, sā pisuṇavācā. Yāya pana attānampi parampi pharusaṃ karoti, yā vācā sayampi pharusā, neva kaṇṇasukhā na hadayaṅgamā, ayaṃ pharusavācā. Yena pana samphaṃ palapati niratthakaṃ, so samphappalāpo. Tesaṃ mūlabhūtā cetanāpi pisuṇavācādināmameva labhati. Sā eva ca idha adhippetāti.

 

Tattha saṃkiliṭṭhacittassa paresaṃ vā bhedāya, attano piyakamyatāya vā kāyavacīpayogasamuṭṭhāpikā cetanā pisuṇavācā. Sā yassa bhedaṃ karoti, tassa appaguṇatāya appasāvajjā, mahāguṇatāya mahāsāvajjā. Tassā cattāro sambhārā bhinditabbo paro, iti ime nānā bhavissanti, vinā bhavissantīti bhedapurekkhāratā, iti ahaṃ piyo bhavissāmi vissāsikoti piyakamyatā vā, tajjo vāyāmo, tassa tadatthavijānananti.

 

Parassa mammacchedakakāyavacīpayogasamuṭṭhāpikā ekantapharusacetanā pharusavācā. Tassā āvibhāvatthamidaṃ vatthu eko kira dārako mātu vacanaṃ anādiyitvā araaṃ gacchati. Mātā taṃ nivattetuṃ asakkontī, caṇḍā taṃ mahiṃsī anubandhatūti akkosi. Athassa tatheva arae mahiṃsī uṭṭhāsi. Dārako, yaṃ mama mātā mukhena kathesi, taṃ mā hotu, yaṃ cittena cintesi, taṃ hotūti saccakiriyaṃ akāsi. Mahiṃsī tattheva baddhā viya aṭṭhāsi. Evaṃ mammacchedakopi payogo cittasaṇhatāya pharusavācā na hoti. Mātāpitaro hi kadāci puttake evaṃ vadanti corā vo khaṇḍākhaṇḍikaṃ karontūti, uppalapattampi ca nesaṃ upari patantaṃ na icchanti. Ācariyupajjhāyā ca kadāci nissitake evaṃ vadanti kiṃ ime ahirikā anottappino caranti, niddhamatha neti. Atha ca nesaṃ āgamādhigamasampattiṃ icchanti. Yathā ca cittasaṇhatāya pharusavācā na hoti, evaṃ vacanasaṇhatāya apharusavācāpi na hoti. Na hi mārāpetukāmassa imaṃ sukhaṃ sayāpethāti vacanaṃ apharusavācā hoti. Cittapharusatāya panesā pharusavācāva. Sā yaṃ sandhāya pavattitā, tassa appaguṇatāya appasāvajjā, mahāguṇatāya mahāsāvajjā. Tassā tayo sambhārā akkositabbo paro, kupitacittaṃ, akkosanāti.

 

Anatthaviāpikā kāyavacīpayogasamuṭṭhāpikā akusalacetanā samphappalāpo. So āsevanamandatāya appasāvajjo, āsevanamahantatāya mahāsāvajjo. Tassa dve sambhārā bhāratayuddha-sītāharaṇādi-niratthakakathā-purekkhāratā, tathārūpīkathākathanacāti.

 

Abhijjhāyatīti abhijjhā. Parabhaṇḍābhimukhī hutvā tanninnatāya pavattatīti attho. Sā aho vatidaṃ mamassāti evaṃ parabhaṇḍābhijjhāyanalakkhaṇā adinnādānaṃ viya appasāvajjā mahāsāvajjā ca. Tassā dve sambhārā parabhaṇḍaṃ attano pariṇāmanaca. Parabhaṇḍavatthuke hi lobhe uppannepi na tāva kammapathabhedo hoti, yāva na aho vatidaṃ mamassāti attano pariṇāmetīti.

 

Hitasukhaṃ byāpādayatīti, byāpādo. So paravināsāya manopadosalakkhaṇo. Pharusavācā viya appasāvajjo mahāsāvajjo ca. Tassa dve sambhārā parasatto ca, tassa ca vināsacintā. Parasattavatthuke hi kodhe uppannepi na tāva kammapathabhedo hoti, yāva na aho vatāyaṃ ucchijjeyya vinasseyyāti tassa vināsaṃ cinteti.

 

Yathābhuccagahaṇābhāvena micchā passatīti micchādiṭṭhi. Sā natthi dinnantiādinā nayena viparītadassanalakkhaṇā samphappalāpo viya appasāvajjā mahāsāvajjā ca. Api ca aniyatā appasāvajjā, niyatā mahāsāvajjā. Tassā dve sambhārā vatthuno ca gahitākāraviparītatā yathā ca naṃ gaṇhāti, tathābhāvena tassā upaṭṭhānanti.

 

Imesaṃ pana dasannaṃ akusalakammapathānaṃ dhammato koṭṭhāsato ārammaṇato vedanāto mūlatoti pacahākārehi vinicchayo veditabbo. Tattha dhammatoti etesu hi paṭipāṭiyā satta cetanādhammāva honti, abhijjhādayo tisso cetanāsampayuttā. Koṭṭhāsatoti paṭipāṭiyā satta, micchādiṭṭhi cāti ime aṭṭha kammapathā eva honti, no mūlāni, abhijjhābyāpādā kammapathā ceva mūlāni ca. Abhijjhā hi mūlaṃ patvā lobho akusalamūlaṃ hoti, byāpādo doso akusalamūlaṃ.

 

Ārammaṇatoti pāṇātipāto jīvitindriyārammaṇato saṅkhārārammaṇo hoti, adinnādānaṃ sattārammaṇaṃ vā saṅkhārārammaṇaṃ vā, micchācāro phoṭṭhabbavasena saṅkhārārammaṇova, sattārammaṇotipi eke. Musāvādo sattārammaṇo vā saṅkhārārammaṇo vā, tathā pisuṇavācā. Pharusavācā sattārammaṇāva. Samphappalāpo diṭṭhasutamutaviātavasena sattārammaṇo vā saṅkhārārammaṇo vā, tathā abhijjhā. Byāpādo sattārammaṇova. Micchādiṭṭhi tebhūmakadhammavasena saṅkhārārammaṇā.

 

Vedanātoti pāṇātipāto dukkhavedano hoti. Kicāpi hi rājāno coraṃ disvā hasamānāpi gacchatha naṃ ghātethāti vadanti, sanniṭṭhāpakacetanā pana nesaṃ dukkhasampayuttāva hoti. Adinnādānaṃ tivedanaṃ, micchācāro sukhamajjhattavasena dvivedano, sanniṭṭhāpakacitte pana majjhattavedano na hoti. Musāvādo tivedano, tathā pisuṇavācā pharusavācā dukkhavedanā, samphappalāpo tivedano, abhijjhā sukhamajjhattavasena dvivedanā, tathā micchādiṭṭhi. Byāpādo dukkhavedano.

 

Mūlatoti pāṇātipāto dosamohavasena dvimūlako hoti, adinnādānaṃ dosamohavasena vā lobhamohavasena vā, micchācāro lobhamohavasena. Musāvādo dosamohavasena vā lobhamohavasena vā, tathā pisuṇavācā samphappalāpo ca. Pharusavācā dosamohavasena, abhijjhā mohavasena ekamūlā, tathā byāpādo. Micchādiṭṭhi lobhamohavasena dvimūlāti.

 

Pāṇātipātā paṭiviratātiādīsu pāṇātipātādayo vuttatthā eva. Yāya pana viratiyā ete paṭiviratā nāma honti, sā bhedato tividhā hoti sampattavirati samādānavirati samucchedaviratīti. Tattha asamādinnasikkhāpadānaṃ attano jātivayabāhusaccādīni paccavekkhitvā ayuttaṃ amhākaṃ evarūpaṃ kātunti sampattaṃ vatthuṃ avītikkamantānaṃ uppajjamānā virati sampattaviratīti veditabbā sīhaḷadīpe cakkanaupāsakassa viya. Tassa kira daharakāleyeva mātu rogo uppajji. Vejjena ca allasasakamaṃsaṃ laddhuṃ vaṭṭatīti vuttaṃ. Tato cakkanassa bhātā gaccha tāta khettaṃ āhiṇḍāhīti cakkanaṃ pesesi. So tattha gato. Tasmica samaye eko saso taruṇasassaṃ khādituṃ āgato hoti. So taṃ disvā vegena dhāvanto valliyā baddho kiri kirīti saddamakāsi . Cakkano tena saddena gantvā taṃ gahetvā cintesi mātu bhesajjaṃ karomīti. Puna cintesi na metaṃ patirūpaṃ, yvāhaṃ mātu jīvitakāraṇā paraṃ jīvitā voropeyyanti. Atha naṃ gaccha arae sasehi saddhiṃ tiṇodakaṃ paribhujāti muci. Bhātarā ca kiṃ tāta saso laddhoti? Pucchito taṃ pavattiṃ ācikkhi. Tato naṃ bhātā paribhāsi. So mātu santikaṃ gantvā, yatohaṃ jāto , nābhijānāmi sacicca pāṇaṃ jīvitā voropetāti saccaṃ vatvā aṭṭhāsi, tāvadeva cassa mātā arogā ahosi.

 

Samādinnasikkhāpadānaṃ pana sikkhāpadasamādāne ca tatuttari ca attano jīvitaṃ pariccajitvā vatthuṃ avītikkamantānaṃ uppajjamānā virati samādānaviratīti veditabbā, uttaravaḍḍhamānapabbatavāsīupāsakassa viya. So kira ambariyavihāravāsīpiṅgalabuddharakkhitattherassa santike sikkhāpadāni gahetvā khettaṃ kasati. Athassa goṇo naṭṭho, so taṃ gavesanto uttaravaḍḍhamānapabbataṃ āruhi, tatra naṃ mahāsappo aggahesi. So cintesi imāya tikhiṇāya vāsiyā sīsaṃ chindāmīti. Puna cintesi na metaṃ patirūpaṃ, yvāhaṃ bhāvanīyassa garuno santike sikkhāpadaṃ gahetvā bhindeyyanti. Evaṃ yāvatatiyaṃ cintetvā jīvitaṃ pariccajāmi, na sikkhāpadanti aṃse ṭhapitaṃ tikhiṇadaṇḍavāsiṃ arae chaḍḍesi. Tāvadeva mahāvāḷo naṃ mucitvā agamāsīti.

 

Ariyamaggasampayuttā pana virati samucchedaviratīti veditabbā, yassā uppattito pabhuti pāṇaṃ ghātessāmīti ariyapuggalānaṃ cittampi na uppajjatīti.

 

Yathā ca akusalānaṃ, evaṃ imesampi kusalakammapathānaṃ dhammato koṭṭhāsato ārammaṇato vedanāto mūlatoti pacahākārehi vinicchayo veditabbo. Tattha dhammatoti etesu hi paṭipāṭiyā satta cetanāpi vaṭṭanti viratiyopi, ante tayo cetanāsampayuttāva.

 

Koṭṭhāsatoti paṭipāṭiyā satta kammapathā eva, na mūlāni, ante tayo kammapathā ceva mūlāni ca. Anabhijjhā hi mūlaṃ patvā alobho kusalamūlaṃ hoti, abyāpādo adoso kusalamūlaṃ, sammādiṭṭhi amoho kusalamūlaṃ.

 

Ārammaṇatoti pāṇātipātādīnaṃ. Ārammaṇāneva etesaṃ ārammaṇāni. Vītikkamitabbavatthutoyeva hi virati nāma hoti. Yathā pana nibbānārammaṇo ariyamaggo kilese pajahati, evaṃ jīvitindriyādiārammaṇāpete kammapathā pāṇātipātādīni dussīlyāni pajahantīti veditabbā.

 

Vedanātoti sabbe sukhavedanā vā honti majjhattavedanā vā. Kusalaṃ patvā hi dukkhavedanā nāma natthi.

 

Mūlatoti paṭipāṭiyā satta āṇasampayuttacittena viramantassa alobhaadosaamohavasena timūlā honti, āṇavippayuttacittena viramantassa dvimūlā. Anabhijjhā āṇasampayuttacittena viramantassa dvimūlā hoti, āṇavippayuttacittena ekamūlā. Alobho pana attanāva attano mūlaṃ na hoti. Abyāpādepi eseva nayo. Sammādiṭṭhi alobhaadosavasena dvimūlāvāti. Tatiyādīni.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau.

3) Kẻ st sanh cng ha hợp, cng đi với kẻ st sanh. Kẻ lấy vật khng cho. .. với kẻ lấy vật khng cho. Kẻ t hạnh trong cc dục.. . với kẻ t hạnh trong cc dục. Kẻ ni lo... với kẻ ni lo. Kẻ đắm say rượu men, rượu nấu cng ha hợp, cng đi với kẻ đắm say rượu men, rượu nấu.

4) Kẻ từ bỏ st sanh cng ha hợp, cng đi với kẻ từ bỏ st sanh. Kẻ từ bỏ lấy vật khng cho... với kẻ từ bỏ lấy vật khng cho. Kẻ khng t hạnh trong cc dục... với kẻ khng t hạnh trong cc dục. Kẻ khng ni lo... với kẻ khng ni lo. Kẻ khng đắm say rượu men, rượu nấu cng ha hợp, cng đi với kẻ khng đắm say rượu men, rượu nấu.

4. Sattakammapathasuttaṃ

IV. Bảy Nghiệp ạo (S.ii,167)

110. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātusova, bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Pāṇātipātino pāṇātipātīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; adinnādāyino adinnādāyīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; kāmesumicchācārino kāmesumicchācārīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; musāvādino musāvādīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; pisuṇavācā pisuṇavācehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; pharusavācā pharusavācehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; samphappalāpino samphappalāpīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti.

 

Pāṇātipātā paṭiviratāpe adinnādānā paṭiviratā kāmesumicchācārā paṭiviratā musāvādā paṭiviratā pisuṇāya vācāya paṭiviratā pisuṇāya vācāya paṭiviratehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; pharusāya vācāya paṭiviratā pharusāya vācāya paṭiviratehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; samphappalāpā paṭiviratā samphappalāpā paṭiviratehi saddhiṃ saṃsandanti samentīti. Catutthaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau.

3) Kẻ st sanh cng ha hợp, cng đi với kẻ st sanh. Kẻ lấy vật khng cho... với kẻ lấy vật khng cho. Kẻ t hạnh trong cc dục... với kẻ t hạnh trong cc dục. Kẻ ni lo... với kẻ ni lo. Kẻ ni hai lưỡi...với kẻ ni hai lưỡi. Kẻ c ngữ... với kẻ c ngữ. Kẻ ni lời ph phiếm cng ha hợp, cng đi với kẻ ni lời ph phiếm.

4) Kẻ từ bỏ st sanh cng ha hợp, cng đi với kẻ từ bỏ st sanh. Kẻ từ bỏ lấy vật khng cho. .. với kẻ từ bỏ lấy vật khng cho. Kẻ từ bỏ t hạnh trong cc dục... với kẻ từ bỏ t hạnh trong cc dục. Kẻ từ bỏ ni lo... với kẻ từ bỏ ni lo. Kẻ từ bỏ ni lời hai lưỡi... với kẻ từ bỏ ni lời hai lưỡi. Kẻ từ bỏ c ngữ... với kẻ từ bỏ c ngữ. Kẻ từ bỏ ni lời ph phiếm cng ha hợp, cng đi với kẻ từ bỏ ni lời ph phiếm.

5. Dasakammapathasuttaṃ

V. Mười Nghiệp ạo (S.ii,167)

111. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātusova , bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Pāṇātipātino pāṇātipātīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; adinnādāyinope kāmesumicchācārino musāvādino pisuṇavācā pharusavācā samphappalāpino samphappalāpīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; abhijjhāluno abhijjhālūhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; byāpannacittā byāpannacittehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; micchādiṭṭhikā micchādiṭṭhikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti.

 

Pāṇātipātā paṭiviratā pāṇātipātā paṭiviratehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; adinnādānā paṭiviratāpe kāmesumicchācārā paṭiviratā musāvādā paṭiviratā pisuṇāya vācāya pharusāya vācāya samphappalāpā paṭiviratā samphappalāpā paṭiviratehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; anabhijjhāluno anabhijjhālūhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; abyāpannacittā abyāpannacittehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; sammādiṭṭhikā sammādiṭṭhikehi saddhiṃ saṃsandanti samentīti. Pacamaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau.

3) Kẻ st sanh cng ha hợp, cng đi với kẻ st sanh. Kẻ lấy vật khng cho. .. với kẻ lấy vật khng cho. Kẻ t hạnh trong cc dục... với kẻ t hạnh trong cc dục. Kẻ ni lo... với kẻ ni lo. Kẻ ni hai lưỡi... với kẻ ni hai lưỡi. Kẻ c ngữ... với kẻ c ngữ. Kẻ ni lời ph phiếm... cng đi với kẻ ni lời ph phiếm. Kẻ c tham tm... với kẻ c tham tm. Kẻ c sn tm... với kẻ c sn tm. Kẻ c t kiến cng ha hợp, cng đi với kẻ c t kiến.

4) Kẻ từ bỏ st sanh cng ha hợp, cng đi với kẻ từ bỏ st sanh. Kẻ từ bỏ lấy vật khng cho... với kẻ từ bỏ lấy vật khng cho. Kẻ từ bỏ t hạnh trong cc dục... với kẻ từ bỏ t hạnh trong cc dục. Kẻ từ bỏ ni lo... với kẻ từ bỏ ni lo. Kẻ từ bỏ ni lời hai lưỡi... với kẻ từ bỏ ni lời hai lưỡi. Kẻ từ bỏ c ngữ... với kẻ từ bỏ c ngữ. Kẻ từ bỏ ni lời ph phiếm... với kẻ từ bỏ ni lời ph phiếm. Kẻ từ bỏ tham tm... với kẻ từ bỏ tham tm. Kẻ từ bỏ sn tm... với kẻ từ bỏ sn tm. Kẻ chnh kiến cng ha hợp, cng đi với kẻ chnh kiến.

6. Aṭṭhaṅgikasuttaṃ

6. Aṭṭhaṅgikasuttavaṇṇanā

VI. Tm Chi (S.ii,,168)

112. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātusova, bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Micchādiṭṭhikā micchādiṭṭhikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; micchāsaṅkappāpe micchāvācā micchākammantā micchāājīvā micchāvāyāmā micchāsatino micchāsamādhino micchāsamādhīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti. Sammādiṭṭhikā sammādiṭṭhikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; sammāsaṅkappāpe sammāvācā sammākammantā sammāājīvā sammāvāyāmā sammāsatino sammāsamādhino sammāsamādhīhi saddhiṃ saṃsandanti samentīti. Chaṭṭhaṃ.

112. Chaṭṭhaṃ aṭṭhamaggaṅgavasena bujjhanakānaṃ ajjhāsayavasena vuttaṃ. Chaṭṭhaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau.

3) Kẻ t kiến cng ha hợp, cng đi với kẻ t kiến. Kẻ t tư duy... Kẻ t ngữ... Kẻ t nghiệp... Kẻ t mạng... Kẻ t tinh tấn... Kẻ t niệm... Kẻ t định cng ha hợp, cng đi với kẻ t định.

4) Kẻ chnh kiến cng ha hợp, cng đi với kẻ chnh kiến. Kẻ chnh tư duy... Kẻ chnh ngữ... Kẻ chnh nghiệp... Kẻ chnh mạng... Kẻ chnh tinh tấn... Kẻ chnh niệm... Kẻ chnh định cng ha hợp, cng đi với kẻ chnh định.

7. Dasaṅgasuttaṃ

7. Dasaṅgasuttavaṇṇanā

VII. Mười Chi (S.ii,168)

113. Sāvatthiyaṃ viharatipe dhātusova, bhikkhave, sattā saṃsandanti samenti. Micchādiṭṭhikā micchādiṭṭhikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; micchāsaṅkappāpe micchāvācā micchākammantā micchāājīvā micchāvāyāmā micchāsatino micchāsamādhino micchāsamādhīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; micchāāṇino micchāāṇīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; micchāvimuttino micchāvimuttīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti.

 

Sammādiṭṭhikā sammādiṭṭhikehi saddhiṃ saṃsandanti samenti; sammāsaṅkappāpe sammāvācā sammākammantā sammāājīvā sammāvāyāmā sammāsatino sammāsamādhino sammāāṇino sammāāṇīhi saddhiṃ saṃsandanti samenti; sammāvimuttino sammāvimuttīhi saddhiṃ saṃsandanti samentīti. Sattamaṃ.

 

Sattannaṃ suttantānaṃ uddānaṃ

 

Asamāhitaṃ dussīlaṃ, paca sikkhāpadāni ca;

 

Satta kammapathā vuttā, dasakammapathena ca;

 

Chaṭṭhaṃ aṭṭhaṅgiko vutto, dasaṅgena ca sattamaṃ.

 

Kammapathavaggo tatiyo.

113. Sattamaṃ dasamicchattasammattavasena. Tattha micchāāṇinoti micchāpaccavekkhaṇena samannāgatāti attho. Micchāvimuttinoti aniyyānikavimuttino kusalavimuttīti gahetvā ṭhitā. Sammāāṇinoti sammāpaccavekkhaṇā. Sammāvimuttinoti niyyānikāya phalavimuttiyā samannāgatāti. Sattamaṃ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kammapathavaggo tatiyo.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, ty thuộc theo giới, cc chng sanh cng ha hợp, cng đi với nhau.

3) Kẻ t kiến cng ha hợp, cng đi với kẻ t kiến. Kẻ t tư duy... Kẻ t ngữ... Kẻ t nghiệp... Kẻ t mạng... Kẻ t tinh tấn... Kẻ t niệm... Kẻ t định... Kẻ t tr... Kẻ t giải thot cng ha hợp, cng đi với kẻ t giải thot.

4) Kẻ chnh kiến cng ha hợp, cng đi với kẻ chnh kiến. Kẻ chnh tư duy... Kẻ chnh ngữ... Kẻ chnh nghiệp... Kẻ chnh mạng... Kẻ chnh tinh tấn... Kẻ chnh niệm... Kẻ chnh định... Kẻ chnh tr... Kẻ chnh giải thot cng ha hợp, cng đi với kẻ chnh giải thot.

 

4. Catutthavaggo

4. Catutthavaggo

IV. Phẩm Thứ Tư

1. Catudhātusuttaṃ

1. Catudhātusuttavaṇṇanā

I. Bốn (S.ii,169)

114. Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāmepe catasso imā, bhikkhave, dhātuyo. Katamā catasso? Pathavīdhātu, āpodhātu, tejodhātu, vāyodhātu imā kho, bhikkhave, catasso dhātuyoti. Paṭhamaṃ.

114. Catutthavaggassa paṭhame pathavīdhātūti patiṭṭhādhātu. Āpodhātūti ābandhanadhātu. Tejodhātūti paripācanadhātu. Vāyodhātūti vitthambhanadhātu. Ayamettha saṅkhepo, vitthārato pana vīsatikoṭṭhāsādivasena etā kathetabbā. Paṭhamaṃ.

1) Một thời Thế Tn tr ở Svatthi, Jetavana, tại vườn ng Anthapindika.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, c bốn giới ny.

Thế no l bốn? ịa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. Ny cc Tỷ-kheo, đy l bốn giới ny.

2. Pubbesambodhasuttaṃ

2. Pubbesambodhasuttavaṇṇanā

II. Trước (S.ii,169)

115. Sāvatthiyaṃ viharatipe pubbeva me, bhikkhave, sambodhā anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato etadahosi ko nu kho pathavīdhātuyā assādo, ko ādīnavo, kiṃ nissaraṇaṃ; ko āpodhātuyā assādo, ko ādīnavo, kiṃ nissaraṇaṃ; ko tejodhātuyā assādo, ko ādīnavo, kiṃ nissaraṇaṃ; ko vāyodhātuyā assādo, ko ādīnavo, kiṃ nissaraṇanti?

 

Tassa mayhaṃ, bhikkhave, etadahosi yaṃ kho pathavīdhātuṃ paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ, ayaṃ pathavīdhātuyā assādo; yaṃ [yā (sī.)] pathavīdhātu aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā, ayaṃ pathavīdhātuyā ādīnavo; yo pathavīdhātuyā chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ, idaṃ pathavīdhātuyā nissaraṇaṃ. Yaṃ āpodhātuṃ paṭiccape yaṃ tejodhātuṃ paṭiccape yaṃ vāyodhātuṃ paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ, ayaṃ vāyodhātuyā assādo; yaṃ vāyodhātu aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā, ayaṃ vāyodhātuyā ādīnavo; yo vāyodhātuyā chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ, idaṃ vāyodhātuyā nissaraṇaṃ.

 

Yāvakīvacāhaṃ , bhikkhave, imāsaṃ catunnaṃ dhātūnaṃ evaṃ assādaca assādato ādīnavaca ādīnavato nissaraṇaca nissaraṇato yathābhūtaṃ na abbhaāsiṃ, neva tāvāhaṃ, bhikkhave, sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddhoti [abhisambuddho (sī. syā. kaṃ.)] paccaāsiṃ.

 

Yato ca khvāhaṃ, bhikkhave, imāsaṃ catunnaṃ dhātūnaṃ evaṃ assādaca assādato ādīnavaca ādīnavato nissaraṇaca nissaraṇato yathābhūtaṃ abbhaāsiṃ, athāhaṃ, bhikkhave, sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddhoti paccaāsiṃ. āṇaca pana me dassanaṃ udapādi akuppā me vimutti [cetovimutti (sī. pī. ka.)], ayamantimā jāti, natthi dāni punabbhavoti. Dutiyaṃ.

115. Dutiye ayaṃ pathavīdhātuyā assādoti ayaṃ pathavīdhātunissayo assādo. Svāyaṃ kāyaṃ abbhunnāmetvā udaraṃ pasāretvā, idha me aṅgulaṃ pavesituṃ vāyamathāti vā hatthaṃ pasāretvā, imaṃ nāmetuṃ vāyamathāti vā vadati, evaṃ pavattānaṃ vasena veditabbo. Aniccātiādīsu hutvā abhāvākārena aniccā, paṭipīḷanākārena dukkhā, sabhāvavigamākārena vipariṇāmadhammā. Ayaṃ pathavīdhātuyā ādīnavoti yena ākārena sā aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā, ayamākāro pathavīdhātuyā ādīnavoti attho. Chandarāgavinayo chandarāgappahānanti nibbānaṃ āgamma pathavīdhātuyā chandarāgo vinīyati ceva pahīyati ca, tasmā nibbānamassā nissaraṇaṃ.

 

Ayaṃ āpodhātuyā assādoti ayaṃ āpodhātunissayo assādo. Svāyaṃ aaṃ āpodhātuyā upaddutaṃ disvā, kiṃ ayaṃ nipannakālato paṭṭhāya passāvaṭṭhānābhimukho nikkhamati ceva pavisati ca, appamattakampissa kammaṃ karontassa sedatintaṃ vatthaṃ pīḷetabbatākāraṃ pāpuṇāti, anumodanamattampi kathentassa tālavaṇṭaṃ gaṇhitabbaṃ hoti, mayaṃ pana sāyaṃ nipannā pātova uṭṭhahāma, māsapuṇṇaghaṭo viya no sarīraṃ, mahākammaṃ karontānaṃ sedamattampi no na uppajjati, asanisaddena viya dhammaṃ kathentānaṃ sarīre usumākāramattampi no natthīti evaṃ pavattānaṃ vasena veditabbo.

 

Ayaṃtejodhātuyā assādoti ayaṃ tejodhātunissayo assādo. Svāyaṃ sītagahaṇike disvā, kiṃ ime kicideva yāgubhattakhajjamattaṃ ajjhoharitvā thaddhakucchino nisīditvā sabbarattiṃ aṅgārakaṭāhaṃ pariyesanti, phusitamattesupi sarīre patitesu aṅgārakaṭāhaṃ ottharitvā pārupitvāva nipajjanti? Mayaṃ pana atithaddhampi maṃsaṃ vā pūvaṃ vā khādāma, kucchipūraṃ bhattaṃ bhujāma, tāvadeva no sabbaṃ pheṇapiṇḍo viya vilīyati, sattāhavaddalikāya vattamānāya sarīre sītānudahanamattampi no natthīti evaṃ pavattānaṃ vasena veditabbo.

 

Ayaṃvāyodhātuyā assādoti ayaṃ vāyodhātunissayo assādo. Svāyaṃ ae vātabhīruke disvā, imesaṃ appamattakampi kammaṃ karontānaṃ anumodanamattampi kathentānaṃ sarīraṃ vāto vijjhati, gāvutamattampi addhānaṃ gatānaṃ hatthapādā sīdanti, piṭṭhi rujjati, kucchivātasīsavātakaṇṇavātādīhi niccupaddutā telaphāṇitādīni vātabhesajjāneva karontā atināmenti, amhākaṃ pana mahākammaṃ karontānampi tiyāmarattiṃ dhammaṃ kathentānampi ekadivaseneva dasa yojanāni gacchantānampi hatthapādasaṃsīdanamattaṃ vā piṭṭhirujjanamattaṃ vā na hotīti, evaṃ pavattānaṃ vasena veditabbo. Evaṃ pavattā hi etā dhātuyo assādenti nāma.

 

Abbhaāsinti abhivisiṭṭhena āṇena aāsiṃ. Anuttaraṃ sammāsambodhinti uttaravirahitaṃ sabbaseṭṭhaṃ sammā sāmaca bodhiṃ, atha vā pasatthaṃ sundaraca bodhiṃ. Bodhīti rukkhopi maggopi sabbautaāṇampi nibbānampi. Bodhirukkhamūle paṭhamābhisambuddhoti (mahāva. 1; udā. 1) ca antarā ca bodhiṃ antarā ca gayanti (mahāva. 11; ma.ni. 1.285) ca āgataṭṭhānesu hi rukkho bodhīti vuccati. Bodhi vuccati catūsu maggesu āṇanti (cūḷani. khaggavisāṇasuttaniddesa 121) āgataṭṭhāne maggo. Pappoti bodhiṃ varabhūrimedhasoti (dī. ni. 3.217) āgataṭṭhāne sabbautaāṇaṃ. Patvāna bodhiṃ amataṃ asaṅkhatanti āgataṭṭhāne nibbānaṃ. Idha pana bhagavato arahattamaggo adhippeto.

 

Sāvakānaṃ arahattamaggo anuttarā bodhi hoti, na hotīti? Na hoti. Kasmā? Asabbaguṇadāyakattā. Tesahi kassaci arahattamaggo arahattaphalameva deti, kassaci tisso vijjā, kassaci cha abhiā, kassaci catasso paṭisambhidā, kassaci sāvakapāramīāṇaṃ. Paccekabuddhānampi paccekabodhiāṇameva deti. Buddhānaṃ pana sabbaguṇasampattiṃ deti abhiseko viya rao sabbalokissariyabhāvaṃ. Tasmā aassa kassacipi anuttarā bodhi na hoti.

 

Abhisambuddhoti paccaāsinti abhisambuddho ahaṃ patto paṭivijjhitvā ṭhitoti evaṃ paṭijāniṃ. āṇaca pana me dassanaṃ udapādīti adhigataguṇadassanasamatthaṃ paccavekkhaṇaāṇaca me udapādi. Akuppā me vimuttīti ayaṃ mayhaṃ arahattaphalavimutti akuppāti evaṃ āṇaṃ udapādi. Tattha dvīhākārehi akuppatā veditabbā kāraṇato ca ārammaṇato ca. Sā hi catūhi maggehi samucchinnakilesānaṃ puna anivattanatāya kāraṇatopi akuppā, akuppadhammaṃ nibbānaṃ ārammaṇaṃ katvā pavattatāya ārammaṇatopi akuppā. Antimāti pacchimā. Natthi dāni punabbhavoti idāni puna ao bhavo nāma natthīti.

 

Imasmiṃ sutte cattāri saccāni kathitāni. Kathaṃ? Catūsu hi dhātūsu assādo samudayasaccaṃ, ādīnavo dukkhasaccaṃ, nissaraṇaṃ nirodhasaccaṃ, nirodhappajānano maggo maggasaccaṃ. Vitthāravasenapi kathetuṃ vaṭṭatiyeva. Ettha hi yaṃ pathavīdhātuṃ paṭicca uppajjati sukhaṃ somanassaṃ, ayaṃ pathavīdhātuyā assādoti pahānapaṭivedho samudayasaccaṃ. Yā pathavīdhātu aniccā dukkhā vipariṇāmadhammā, ayaṃ pathavīdhātuyā, ādīnavoti pariāpaṭivedho dukkhasaccaṃ. Yo pathavīdhātuyā chandarāgavinayo chandarāgappahānaṃ, idaṃ pathavīdhātuyā nissaraṇanti sacchikiriyāpaṭivedho nirodhasaccaṃ. Yā imesu tīsu ṭhānesu diṭṭhi saṅkappo vācā kammanto ājīvo vāyāmo sati samādhi, ayaṃ bhāvanāpaṭivedho maggasaccanti. Dutiyaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, trước khi Ta gic ngộ, chưa thnh Chnh ẳng Gic, khi Ta cn l Bồ-tt, Ta suy nghĩ như sau:

3) "Ci g l vị ngọt, ci g l nguy hiểm, ci g l sự xuất ly của địa giới? Ci g l vị ngọt, ci g l nguy hiểm, ci g l sự xuất ly của thủy giới? Ci g l vị ngọt, ci g l nguy hiểm, ci g l sự xuất ly của hỏa giới? Ci g l vị ngọt, ci g l nguy hiểm, ci g l sự xuất ly của phong giới?"

4) Ny cc Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau:

5) "Lạc g, hỷ g khởi ln do duyn địa giới, đ l vị ngọt của địa giới. Ci g v thường, khổ, biến hoại của địa giới, đ l nguy hiểm của địa giới. Sự nhiếp phục dục v tham (chandarga), sự đoạn tận dục v tham l sự xuất ly của địa giới".

6) "Lạc g, hỷ g khởi ln do duyn thủy giới...".

7) "Lạc g, hỷ g khởi ln do duyn hỏa giới...".

8) "Lạc g, hỷ g khởi ln do duyn phong giới, đ l vị ngọt của phong giới. Ci g v thường, khổ, biến hoại của phong giới, đ l nguy hiểm của phong giới. Sự nhiếp phục dục v tham, sự đoạn tận dục v tham l sự xuất ly của phong giới".

9) Ny cc Tỷ-kheo, cho đến khi no đối với bốn giới ny Ta chưa như thực thắng tri (abbhannsim) như vậy vị ngọt l vị ngọt, như vậy nguy hiểm l nguy hiểm, như vậy xuất ly l xuất ly; thời cho đến khi ấy, ny cc Tỷ-kheo, Ta chưa được chứng ngộ, chưa chứng tri v thượng Chnh ẳng Gic, đối với Thin giới, Ma giới, Phạm thin giới v đối với chng Sa-mn v B-la-mn, với chư Thin v loi Người.

10) Ny cc Tỷ-kheo, cho đến khi no đối với bốn giới ny, Ta như thật thắng tri như vậy vị ngọt l vị ngọt, như vậy nguy hiểm l nguy hiểm, như vậy xuất ly l xuất ly; thời ny cc Tỷ-kheo, Ta đ chứng ngộ, đ chứng tri v thượng Chnh ẳng Gic đối với Thin giới, Ma giới, Phạm thin giới v đối với chng Sa-mn, B-la-mn, với chư Thin v loi Người.

11) Tri v kiến đ khởi ln ở nơi Ta: "Bất động l tm giải thot của Ta. ời sống ny l tối hậu, nay khng cn ti sanh nữa".

3. Acariṃsuttaṃ

3. Acariṃsuttavaṇṇanā

III. Ta i (S.ii,171)

116. Sāvatthiyaṃ viharatipe pathavīdhātuyāhaṃ, bhikkhave, assādapariyesanaṃ acariṃ, yo pathavīdhātuyā assādo tadajjhagamaṃ, yāvatā pathavīdhātuyā assādo paāya me so sudiṭṭho. Pathavīdhātuyāhaṃ, bhikkhave, ādīnavapariyesanaṃ acariṃ, yo pathavīdhātuyā ādīnavo tadajjhagamaṃ , yāvatā pathavīdhātuyā ādīnavo paāya me so sudiṭṭho. Pathavīdhātuyāhaṃ, bhikkhave, nissaraṇapariyesanaṃ acariṃ, yaṃ pathavīdhātuyā nissaraṇaṃ tadajjhagamaṃ, yāvatā pathavīdhātuyā nissaraṇaṃ paāya me taṃ sudiṭṭhaṃ.

 

Āpodhātuyāhaṃ, bhikkhavepe tejodhātuyāhaṃ, bhikkhave vāyodhātuyāhaṃ, bhikkhave, assādapariyesanaṃ acariṃ, yo vāyodhātuyā assādo tadajjhagamaṃ, yāvatā vāyodhātuyā assādo paāya me so sudiṭṭho. Vāyodhātuyāhaṃ, bhikkhave, ādīnavapariyesanaṃ acariṃ, yo vāyodhātuyā ādīnavo tadajjhagamaṃ, yāvatā vāyodhātuyā ādīnavo paāya me so sudiṭṭho. Vāyodhātuyāhaṃ, bhikkhave, nissaraṇapariyesanaṃ acariṃ, yaṃ vāyodhātuyā nissaraṇaṃ tadajjhagamaṃ, yāvatā vāyodhātuyā nissaraṇaṃ paāya me taṃ sudiṭṭhaṃ.

 

Yāvakīvacāhaṃ, bhikkhave, imāsaṃ catunnaṃ dhātūnaṃ assādaca assādato ādīnavaca ādīnavato nissaraṇaca nissaraṇato yathābhūtaṃ na abbhaāsiṃ, neva tāvāhaṃ, bhikkhave, sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddhoti paccaāsiṃ.

 

Yato ca khvāhaṃ, bhikkhave, imāsaṃ catunnaṃ dhātūnaṃ assādaca assādato ādīnavaca ādīnavato nissaraṇaca nissaraṇato yathābhūtaṃ abbhaāsiṃ, athāhaṃ, bhikkhave, sadevake loke samārake sabrahmake sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya anuttaraṃ sammāsambodhiṃ abhisambuddhoti paccaāsiṃ. āṇaca pana me dassanaṃ udapādi akuppā me vimutti, ayamantimā jāti, natthi dāni punabbhavoti. Tatiyaṃ.

116. Tatiye acarinti āṇacārena acariṃ, anubhavanacārenāti attho. Yāvatāti yattako. Tatiyaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, Ta đ đi tm vị ngọt của địa giới. Ta đ tm được vị ngọt của địa giới. Với tr tuệ, Ta đ kho thấy vị ngọt ấy.

3) Ny cc Tỷ-kheo, Ta đ đi tm nguy hiểm của địa giới. Ta đ tm được nguy hiểm của địa giới. Với tr tuệ, Ta đ kho thấy nguy hiểm ấy.

4) Ny cc Tỷ-kheo, Ta đ đi tm sự xuất ly của địa giới. Ta đ tm được sự xuất ly của địa giới. Với tr tuệ, Ta đ kho thấy sự xuất ly ấy.

5-7) Ny cc Tỷ-kheo, Ta đ đi tm vị ngọt của thủy giới...

8-10) Ny cc Tỷ-kheo, Ta đ đi tm vị ngọt của hỏa giới...

11) Ny cc Tỷ-kheo, Ta đ đi tm vị ngọt của phong giới. Ta đ tm được vị ngọt của phong giới. Với tr tuệ, Ta đ kho thấy vị ngọt ấy.

12) Ny cc Tỷ-kheo, Ta đ đi tm nguy hiểm của phong giới. Ta đ tm sự được nguy hiểm của phong giới. Với tr tuệ, Ta đ kho thấy nguy hiểm ấy.

13) Ny cc Tỷ-kheo, Ta đ đi tm sự xuất ly của phong giới. Ta đ tm được sự xuất ly của phong giới. Với tr tuệ, Ta đ kho thấy sự xuất ly ấy.

14) Ny cc Tỷ-kheo, cho đến khi no đối với bốn giới ny, Ta chưa như thật thắng tri, như vậy vị ngọt l vị ngọt, như vậy nguy hiểm l nguy hiểm, như vậy xuất ly l xuất ly; thời ny cc Tỷ-kheo, Ta chưa được chứng ngộ, chưa được chứng tri v thượng Chnh ẳng Gic đối với Thin giới, Ma giới, Phạm thin giới, v đối với chng Sa-mn, B-la-mn với chư Thin v loi Người.

15) V ny cc Tỷ-kheo, cho đến khi no đối với bốn giới ny, Ta đ như thật thắng tri như vậy vị ngọt l vị ngọt, như vậy nguy hiểm l nguy hiểm, như vậy xuất ly l xuất ly; thời ny cc Tỷ-kheo, Ta đ chứng ngộ, đ chứng tri v thượng Chnh ẳng Gic đối với Thin giới, Ma giới, Phạm thin giới, v đối với chng Sa-mn, B-la- mn với chư Thin v loi Người.

16) Tri v kiến đ khởi ln nơi Ta: "Bất động l tm giải thot của Ta. ời sống ny l tối hậu, nay khng cn ti sanh nữa".

4. Nocedaṃsuttaṃ

4. Nocedaṃsuttavaṇṇanā

IV. Nếu Khng C Ci Ny (S.ii,177)

117. Sāvatthiyaṃ viharatipe no cedaṃ, bhikkhave, pathavīdhātuyā assādo abhavissa, nayidaṃ sattā pathavīdhātuyā sārajjeyyuṃ . Yasmā ca kho, bhikkhave, atthi pathavīdhātuyā assādo, tasmā sattā pathavīdhātuyā sārajjanti. No cedaṃ, bhikkhave, pathavīdhātuyā ādīnavo abhavissa, nayidaṃ sattā pathavīdhātuyā nibbindeyyuṃ. Yasmā ca kho, bhikkhave, atthi pathavīdhātuyā ādīnavo, tasmā sattā pathavīdhātuyā nibbindanti. No cedaṃ, bhikkhave, pathavīdhātuyā nissaraṇaṃ abhavissa, nayidaṃ sattā pathavīdhātuyā nissareyyuṃ. Yasmā ca kho, bhikkhave, atthi pathavīdhātuyā nissaraṇaṃ, tasmā sattā pathavīdhātuyā nissaranti.

 

No cedaṃ, bhikkhave, āpodhātuyā assādo abhavissape no cedaṃ, bhikkhave, tejodhātuyāpe no cedaṃ, bhikkhave, vāyodhātuyā assādo abhavissa, nayidaṃ sattā vāyodhātuyā sārajjeyyuṃ. Yasmā ca kho, bhikkhave, atthi vāyodhātuyā assādo, tasmā sattā vāyodhātuyā sārajjanti. No cedaṃ, bhikkhave, vāyodhātuyā ādīnavo abhavissa, nayidaṃ sattā vāyodhātuyā nibbindeyyuṃ. Yasmā ca kho, bhikkhave, atthi vāyodhātuyā ādīnavo, tasmā sattā vāyodhātuyā nibbindanti. No cedaṃ, bhikkhave, vāyodhātuyā nissaraṇaṃ abhavissa, nayidaṃ sattā vāyodhātuyā nissareyyuṃ. Yasmā ca kho, bhikkhave, atthi vāyodhātuyā nissaraṇaṃ, tasmā sattā vāyodhātuyā nissaranti.

 

Yāvakīvacime, bhikkhave, sattā imāsaṃ catunnaṃ dhātūnaṃ assādaca assādato ādīnavaca ādīnavato nissaraṇaca nissaraṇato yathābhūtaṃ na abbhaaṃsu, neva tāvime bhikkhave, sattā sadevakā lokā samārakā sabrahmakā sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya nissaṭā visaṃyuttā vippamuttā vimariyādikatena cetasā vihariṃsu.

 

Yato ca kho, bhikkhave, sattā imāsaṃ catunnaṃ dhātūnaṃ assādaca assādato ādīnavaca ādīnavato nissaraṇaca nissaraṇato yathābhūtaṃ abbhaaṃsu, atha, bhikkhave, sattā sadevakā lokā samārakā sabrahmakā sassamaṇabrāhmaṇiyā pajāya sadevamanussāya nissaṭā visaṃyuttā vippamuttā vimariyādikatena cetasā viharantīti. Catutthaṃ.

117. Catutthe nissaṭātiādīni ādito vuttapaṭisedhena yojetvā na nissaṭā, na visaṃyuttā, na vippamuttā, na vimariyādikatena cetasā vihariṃsūti evaṃ veditabbāni. Dutiyanaye vimariyādikatenāti nimmariyādikatena. Tattha duvidhā mariyādā kilesamariyādā vaṭṭamariyādāti. Tattha ca yassa upaḍḍhā kilesā pahīnā, upaḍḍhā appahīnā, vaṭṭaṃ vā pana upaḍḍhaṃ pahīnaṃ, upaḍḍhaṃ appahīnaṃ, tassa cittaṃ pahīnakilese vā vaṭṭaṃ vā sandhāya vimariyādikataṃ, appahīnakilese vā vaṭṭaṃ vā sandhāya na vimariyādikataṃ. Idha pana ubhayassāpi pahīnattā vimariyādikatena cetasāti vuttaṃ, mariyādaṃ akatvā ṭhitena atikkantamariyādena cetasāti attho. Iti tīsupi imesu suttesu catusaccameva kathitaṃ. Catutthaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, nếu khng c vị ngọt của địa giới, thời chng sanh c thể khng tham đắm địa giới. V v rằng, ny cc Tỷ-kheo, c vị ngọt của địa giới, do vậy chng sanh tham đắm địa giới.

3) Ny cc Tỷ-kheo, nếu khng c nguy hiểm của địa giới, thời chng sanh c thể khng nhm chn địa giới. V v rằng, ny cc Tỷ-kheo, c nguy hiểm của địa giới, do vậy chng sanh nhm chn địa giới.

4) Ny cc Tỷ-kheo, nếu khng c sự xuất ly địa giới thời, chng sanh c thể khng xuất ly địa giới. V v rằng, ny cc Tỷ-kheo, c sự xuất ly của địa giới, do vậy chng sanh xuất ly địa giới.

5-7) Ny cc Tỷ-kheo, nếu khng c vị ngọt của thủy giới...

8-10) Ny cc Tỷ-kheo, nếu khng c vị ngọt của hỏa giới...

11) Ny cc Tỷ-kheo, nếu khng c vị ngọt của phong giới, thời chng sanh c thể khng tham đắm phong giới. V v rằng, ny cc Tỷ-kheo, c vị ngọt của phong giới, do vậy chng sanh tham đắm phong giới.

12) Ny cc Tỷ-kheo, nếu khng c nguy hiểm của phong giới, thời chng sanh c thể khng nhm chn phong giới. V v rằng, ny cc Tỷ-kheo, c nguy hiểm của phong giới, do vậy chng sanh nhm chn phong giới.

13) V ny cc Tỷ-kheo, nếu khng c sự xuất ly của phong giới, thời chng sanh c thể khng xuất ly phong giới. V v rằng, ny cc Tỷ-kheo, c sự xuất ly phong giới, do vậy chng sanh xuất ly phong giới.

14) Ny cc Tỷ-kheo, cho đến khi no cc chng sanh đối với bốn giới ny chưa như thật thắng tri như vậy vị ngọt l vị ngọt, như vậy nguy hiểm l nguy hiểm, như vậy xuất ly l xuất ly; thời ny cc Tỷ-kheo, cc chng sanh ny khng sống với tm viễn ly, khng tương quan, khng lin hệ, với những chướng ngại được từ bỏ đối với Thin giới, Ma giới, Phạm thin giới, cng cc chng Sa-mn, B-la-mn, với chư Thin v loi Người.

15) V ny cc Tỷ-kheo, cho đến khi no cc chng sanh đối với bốn giới ny đ như thật thắng tri như vậy vị ngọt l vị ngọt, như vậy nguy hiểm l nguy hiểm, như vậy xuất ly l xuất ly; thời ny cc Tỷ-kheo, cc chng sanh ny sống với tm viễn ly, khng tương quan, khng lin hệ với những chướng ngại được từ bỏ đối với Thin giới, Ma giới, Phạm thin giới, cng cc chng Sa-mn, B-la-mn, với chư Thin v loi Người.

5. Ekantadukkhasuttaṃ

5. Ekantadukkhasuttavaṇṇanā

V. Khổ (S.ii,173)

118. Sāvatthiyaṃ viharatipe pathavīdhātu ce [ca (sī. syā. kaṃ.)] hidaṃ, bhikkhave, ekantadukkhā abhavissa dukkhānupatitā dukkhāvakkantā anavakkantā sukhena, nayidaṃ sattā pathavīdhātuyā sārajjeyyuṃ. Yasmā ca kho, bhikkhave, pathavīdhātu sukhā sukhānupatitā sukhāvakkantā anavakkantā dukkhena, tasmā sattā pathavīdhātuyā sārajjanti.

 

Āpodhātu ce hidaṃ, bhikkhavepe tejodhātu ce hidaṃ, bhikkhave vāyodhātu ce hidaṃ, bhikkhave, ekantadukkhā abhavissa dukkhānupatitā dukkhāvakkantā anavakkantā sukhena, nayidaṃ sattā vāyodhātuyā sārajjeyyuṃ. Yasmā ca kho, bhikkhave, vāyodhātu sukhā sukhānupatitā sukhāvakkantā anavakkantā dukkhena, tasmā sattā vāyodhātuyā sārajjanti.

 

Pathavīdhātu ce hidaṃ, bhikkhave, ekantasukhā abhavissa sukhānupatitā sukhāvakkantā anavakkantā dukkhena, nayidaṃ sattā pathavīdhātuyā nibbindeyyuṃ. Yasmā ca kho, bhikkhave, pathavīdhātu dukkhā dukkhānupatitā dukkhāvakkantā anavakkantā sukhena, tasmā sattā pathavīdhātuyā nibbindanti.

 

Āpodhātu ce hidaṃ, bhikkhavepe tejodhātu ce hidaṃ, bhikkhave vāyodhātu ce hidaṃ, bhikkhave, ekantasukhā abhavissa sukhānupatitā sukhāvakkantā anavakkantā dukkhena, nayidaṃ sattā vāyodhātuyā nibbindeyyuṃ. Yasmā ca kho, bhikkhave, vāyodhātu dukkhā dukkhānupatitā dukkhāvakkantā anavakkantā sukhena, tasmā sattā vāyodhātuyā nibbindantīti. Pacamaṃ.

118. Pacame ekantadukkhāti atikkamitvā ṭhitassa tattakāro viya ekanteneva dukkhā. Dukkhānupatitāti dukkhena anupatitā. Dukkhāvakkantāti dukkhena okkantā otiṇṇā. Sukhāti sukhavedanāya paccayabhūtā. Evaṃ sabbattha attho veditabbo. Imasmiṃ sutte dukkhalakkhaṇaṃ kathitaṃ. Pacamaṃ.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, nếu địa giới thuần khổ, đầy những khổ, chm đắm trong khổ, khng chm đắm trong lạc; thời cc chng sanh c thể khng tham đắm địa giới. V v rằng, ny cc Tỷ-kheo, địa giới l lạc, đầy những lạc, chm đắm trong lạc, khng chm đắm trong khổ, do vậy chng sanh tham đắm địa giới.

3) Ny cc Tỷ-kheo, nếu thủy giới...

4) Ny cc Tỷ-kheo, nếu hỏa giới...

5) Ny cc Tỷ-kheo, nếu phong giới thuần khổ, đầy những khổ, chm đắm trong khổ, khng chm đắm trong lạc, thời chng sanh c thể khng c tham đắm phong giới. V v rằng, ny cc Tỷ-kheo, phong giới l lạc, đầy những lạc, chm đắm trong lạc, khng chm đắm trong khổ; do vậy cc chng sanh tham đắm phong giới.

6) Ny cc Tỷ-kheo, nếu địa giới thuần lạc, đầy những lạc, chm đắm trong lạc, khng chm đắm trong khổ; thời cc chng sanh c thể khng nhm chn địa giới. V v rằng, ny cc Tỷ-kheo, địa giới l khổ, đầy những khổ, chm đắm trong khổ, khng chm đắm trong lạc; do vậy cc chng sanh nhm chn địa giới.

7) Ny cc Tỷ-kheo, nếu thủy giới...

8) Ny cc Tỷ-kheo, nếu hỏa giới...

9) Ny cc Tỷ- kheo, nếu phong giới thuần lạc, đầy những lạc, chm đắm trong lạc, khng chm đắm trong khổ; thời cc chng sanh khng nhm chn phong giới. V v rằng, ny cc Tỷ-kheo, phong giới l khổ, đầy những khổ, chm đắm trong khổ, khng chm đắm trong lạc; do vậy cc chng sanh nhm chn phong giới.

6. Abhinandasuttaṃ

6-10. Abhinandasuttādivaṇṇanā

VI. Hoan Hỷ (S.ii,174)

119. Sāvatthiyaṃ viharatipe yo, bhikkhave, pathavīdhātuṃ abhinandati, dukkhaṃ so abhinandati. Yo dukkhaṃ abhinandati, aparimutto so dukkhasmāti vadāmi. Yo āpodhātuṃ abhinandatipe yo tejodhātuṃ yo vāyodhātuṃ abhinandati, dukkhaṃ so abhinandati. Yo dukkhaṃ abhinandati, aparimutto so dukkhasmāti vadāmi.

 

Yo ca kho, bhikkhave, pathavīdhātuṃ nābhinandati, dukkhaṃ so nābhinandati. Yo dukkhaṃ nābhinandati, parimutto so dukkhasmāti vadāmi. Yo āpodhātuṃpe yo tejodhātuṃ yo vāyodhātuṃ nābhinandati, dukkhaṃ so nābhinandati. Yo dukkhaṃ nābhinandati, parimutto so dukkhasmāti vadāmīti. Chaṭṭhaṃ.

119-123. Chaṭṭhasattamesu vivaṭṭaṃ, avasāne tīsu catusaccamevāti. Chaṭṭhādīni.

I

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, ai hoan hỷ địa giới, người ấy hoan hỷ khổ. Ai hoan hỷ khổ, Ta ni rằng người ấy khng giải thot khỏi khổ.

3) Ny cc Tỷ-kheo, ai hoan hỷ thủy giới...

4) Ny cc Tỷ-kheo, ai hoan hỷ hỏa giới...

5) Ny cc Tỷ-kheo, ai hoan hỷ phong giới, người ấy hoan hỷ khổ. Ai hoan hỷ khổ, Ta ni rằng người ấy khng giải thot khỏi khổ.

II

6) Ny cc Tỷ-kheo, ai khng hoan hỷ địa giới, người ấy khng hoan hỷ khổ. Ai khng hoan hỷ khổ, Ta ni rằng người ấy khng giải thot khỏi khổ.

7) Ny cc Tỷ-kheo, ai khng hoan hỷ thủy giới...

8) Ny cc Tỷ-kheo, ai khng hoan hỷ hỏa giới...

9) Ny cc Tỷ-kheo, ai khng hoan hỷ phong giới, người ấy khng hoan hỷ khổ. Ai khng hoan hỷ khổ, Ta ni rằng người ấy khng giải thot khổ.

7. Uppādasuttaṃ

6-10. Abhinandasuttādivaṇṇanā

VII. Sanh Khởi (S.ii,175)

120. Sāvatthiyaṃ viharatipe yo, bhikkhave, pathavīdhātuyā uppādo ṭhiti abhinibbatti pātubhāvo, dukkhasseso uppādo rogānaṃ ṭhiti jarāmaraṇassa pātubhāvo. Yo āpodhātuyāpe yo tejodhātuyā yo vāyodhātuyā uppādo ṭhiti abhinibbatti pātubhāvo, dukkhasseso uppādo rogānaṃ ṭhiti jarāmaraṇassa pātubhāvo.

 

Yo ca kho, bhikkhave, pathavīdhātuyā nirodho vūpasamo atthaṅgamo, dukkhasseso nirodho rogānaṃ vūpasamo jarāmaraṇassa atthaṅgamo. Yo āpodhātuyāpe yo tejodhātuyā yo vāyodhātuyā nirodho vūpasamo atthaṅgamo, dukkhasseso nirodho rogānaṃ vūpasamo jarāmaraṇassa atthaṅgamoti. Sattamaṃ.

119-123. Chaṭṭhasattamesu vivaṭṭaṃ, avasāne tīsu catusaccamevāti. Chaṭṭhādīni.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) Ny cc Tỷ-kheo, sự sanh khởi, sự an tr, sự ti sanh, sự ti hiện hữu của địa giới l sự sanh khởi của khổ, sự an tr của tham, sự ti hiện hữu của gi chết.

3) Ny cc Tỷ-kheo... của thủy giới...

4) Ny cc Tỷ-kheo... của hỏa giới...

5) Ny cc Tỷ-kheo, sự sanh khởi, sự an tr, sự ti sanh, sự ti hiện hữu của phong giới l sự sanh khởi của khổ, sự an tr của tham, sự ti hiện hữu của gi chết.

6) Ny cc Tỷ-kheo, sự đoạn diệt, tịnh chỉ, tiu diệt của địa giới l sự đoạn diệt của khổ, sự tịnh chỉ của tham, sự tiu diệt của gi chết.

7) Ny cc Tỷ-kheo... của thủy giới...

8) Ny cc Tỷ-kheo. .. của hỏa giới...

9) Ny cc Tỷ-kheo, sự đoạn diệt, tịnh chỉ, tiu diệt của phong giới l sự đoạn diệt của khổ, sự tịnh chỉ của tham, sự tiu diệt của gi chết.

8. Samaṇabrāhmaṇasuttaṃ

6-10. Abhinandasuttādivaṇṇanā

VIII. Sa Mn, B La Mn (S.ii,175)

121. Sāvatthiyaṃ viharatipe catasso imā, bhikkhave, dhātuyo. Katamā catasso? Pathavīdhātu, āpodhātu, tejodhātu, vāyodhātu. Ye hi keci, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā imāsaṃ catunnaṃ dhātūnaṃ assādaca ādīnavaca nissaraṇaca yathābhūtaṃ nappajānanti, na me te, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu vā samaṇasammatā brāhmaṇesu vā brāhmaṇasammatā; na ca pana te āyasmanto sāmaatthaṃ vā brahmaatthaṃ vā diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiā sacchikatvā upasampajja viharanti.

 

Ye ca kho keci, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā imāsaṃ catunnaṃ dhātūnaṃ assādaca ādīnavaca nissaraṇaca yathābhūtaṃ pajānanti , te ca kho me, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu ceva samaṇasammatā brāhmaṇesu ca brāhmaṇasammatā; te ca panāyasmanto sāmaatthaca brahmaatthaca diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiā sacchikatvā upasampajja viharantīti. Aṭṭhamaṃ.

119-123. Chaṭṭhasattamesu vivaṭṭaṃ, avasāne tīsu catusaccamevāti. Chaṭṭhādīni.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, c bốn giới ny. Thế no l bốn? ịa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới.

3) Ny cc Tỷ-kheo, cc vị Sa-mn hay B-la-mn no đối với bốn giới ny khng như thật qun tri (pajnati) vị ngọt, nguy hiểm v sự xuất ly, ny cc Tỷ-kheo, đối với Ta, những vị Sa-mn hay B-la-mn ấy, giữa những Sa-mn, khng được chấp nhận l Sa-mn, hay giữa những B-la-mn khng được chấp nhận l B-la-mn. V cc vị Tn giả ấy ngay trong hiện tại cũng khng với thắng tr chứng ngộ, chứng đạt v an tr mục đch Sa-mn hạnh hay mục đch B-la-mn hạnh.

4) Ny cc Tỷ-kheo, cc vị Sa-mn hay B-la-mn no đối với bốn giới ny như thật qun tri vị ngọt, nguy hiểm v sự xuất ly, ny cc Tỷ-kheo, đối với Ta, những vị Sa-mn hay B-la-mn ấy, giữa những Sa-mn, được chấp nhận l Sa-mn, hay giữa những B-la-mn, được chấp nhận l B-la-mn. V cc vị Tn giả ấy ngay trong hiện tại với thắng tr chứng ngộ, chứng đạt v an tr mục đch Sa-mn hạnh hay mục đch B-la-mn hạnh.

9. Dutiyasamaṇabrāhmaṇasuttaṃ

6-10. Abhinandasuttādivaṇṇanā

IX. Sa Mn, B La Mn (S.ii,176)

122. Sāvatthiyaṃ viharatipe catasso imā, bhikkhave, dhātuyo. Katamā catasso? Pathavīdhātu, āpodhātu, tejodhātu, vāyodhātu. Ye hi keci, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā imāsaṃ catunnaṃ dhātūnaṃ samudayaca atthaṅgamaca assādaca ādīnavaca nissaraṇaca yathābhūtaṃ nappajānantipe pajānantipe sayaṃ abhiā sacchikatvā upasampajja viharantīti. Navamaṃ.

119-123. Chaṭṭhasattamesu vivaṭṭaṃ, avasāne tīsu catusaccamevāti. Chaṭṭhādīni.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, c bốn giới ny. Thế no l bốn? ịa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới.

3) Ny cc Tỷ-kheo, những vị Sa-mn hay B-la-mn no, đối với bốn giới ny, khng như thật qun tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly, ny cc Tỷ-kheo, những vị Sa-mn hay B-la-mn ấy... mục đch của Ba-la-mn hạnh.

4) Ny cc Tỷ-kheo, những vị Sa-mn hay B-la-mn no, đối với bốn giới ny, như thật qun tri... mục đch của Ba-la-mn hạnh.

10. Tatiyasamaṇabrāhmaṇasuttaṃ

6-10. Abhinandasuttādivaṇṇanā

X. Sa Mn, B La Mn (S.ii,176)

123. Sāvatthiyaṃ viharatipe ye hi keci, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā pathavīdhātuṃ nappajānanti, pathavīdhātusamudayaṃ nappajānanti, pathavīdhātunirodhaṃ nappajānanti, pathavīdhātunirodhagāminiṃ paṭipadaṃ nappajānantipe āpodhātuṃ nappajānanti tejodhātuṃ nappajānanti vāyodhātuṃ nappajānanti, vāyodhātusamudayaṃ nappajānanti, vāyodhātunirodhaṃ nappajānanti, vāyodhātunirodhagāminiṃ paṭipadaṃ nappajānanti, na me te, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu vā samaṇasammatā brāhmaṇesu vā brāhmaṇasammatā; na ca pana te āyasmanto sāmaatthaṃ vā brahmaatthaṃ vā diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiā sacchikatvā upasampajja viharanti.

 

Ye ca kho keci, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā pathavīdhātuṃ pajānanti, pathavīdhātusamudayaṃ pajānanti, pathavīdhātunirodhaṃ pajānanti, pathavīdhātunirodhagāminiṃ paṭipadaṃ pajānanti ye ca kho keci, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vāpe āpodhātuṃ pajānanti tejodhātuṃ pajānanti vāyodhātuṃ pajānanti, vāyodhātusamudayaṃ pajānanti, vāyodhātunirodhaṃ pajānanti, vāyodhātunirodhagāminiṃ paṭipadaṃ pajānanti, te ca kho me, bhikkhave, samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu ceva samaṇasammatā brāhmaṇesu ca brāhmaṇasammatā; te ca panāyasmanto sāmaatthaca brahmaatthaca diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiā sacchikatvā upasampajja viharantīti. Dasamaṃ.

 

Catuttho vaggo.

 

Tassuddānaṃ

 

Catasso pubbe acariṃ, nocedaca dukkhena ca;

 

Abhinandaca uppādo, tayo samaṇabrāhmaṇāti.

 

Dhātusaṃyuttaṃ samattaṃ.

119-123. Chaṭṭhasattamesu vivaṭṭaṃ, avasāne tīsu catusaccamevāti. Chaṭṭhādīni.

 

Catuttho vaggo.

Dhātusaṃyuttavaṇṇanā niṭṭhitā.

1) ... Tr ở Svatthi.

2) -- Ny cc Tỷ-kheo, những vị Sa-mn hay B-la-mn no khng qun tri địa giới tập khởi, khng qun tri địa giới đoạn diệt, khng qun tri con đường đưa đến địa giới đoạn diệt...

3) Ny cc Tỷ-kheo... khng qun tri thủy giới...

4) Ny cc Tỷ-kheo... khng qun tri hỏa giới...

5) Ny cc Tỷ-kheo, những vị Sa-mn hay B-la-mn no khng qun tri phong giới, khng qun tri phong giới tập khởi, khng qun tri phong giới đoạn diệt, khng qun tri con đường đưa đến phong giới đoạn diệt, ny cc Tỷ-kheo, đối với Ta, những vị Sa-mn hay B-la-mn ấy, giữa những vị Sa-mn, khng được chấp nhận l Sa-mn, giữa những vị B-la-mn, khng được chấp nhận l B-la-mn. V những vị Tn giả ấy ngay trong hiện tại khng thể tự mnh với thắng tr chứng ngộ, chứng đạt v an tr mục đch Sa-mn hạnh hay mục đch B-la-mn hạnh.

6) Ny cc Tỷ-kheo, những vị Sa-mn hay B-la-mn no qun tri địa giới, qun tri địa giới tập khởi, qun tri địa giới đoạn diệt, qun tri con đường đưa đến địa giới đoạn diệt...

7) ... qun tri thủy giới...

8) ... qun tri hỏa giới...

9) Ny cc Tỷ-kheo, những vị Sa-mn hay B-la-mn no qun tri phong giới, qun tri phong giới tập khởi, qun tri phong giới đoạn diệt, qun tri con đường đưa đến phong giới đoạn diệt, ny cc Tỷ-kheo, đối với Ta, những vị Sa-mn hay B-la-mn ấy, giữa cc vị Sa-mn, được chấp nhận l Sa-mn, giữa cc vị B-la-mn, được chấp nhận l B-la-mn. V những bậc Tn giả ấy ngay trong hiện tại tự mnh với thắng tr chứng ngộ, chứng đạt v an tr mục đch Sa-mn hạnh hay mục đch B-la-mn hạnh.

 

  

Mục Lục Tương Ưng Bộ Kinh PaliViệt

 


 

Samyutta Nikāya

 

Samyutta Nikāya (aṭṭhakathā)

 

Kinh Tương Ưng

 KINH ĐIỂN 
Home

 

Phn đoạn song ngữ: VT Do

Updated 10-5-2019