SAMYUTTA NIKAYA TƯƠNG ƯNG BỘ KINH

 

Mục Lục Tổng Quát 

Tập I - Thiên Có Kệ

[01] Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên

[Sagāthāvaggapāḷi] 1. Devatāsaṃyuttaṃ
[02] Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử

2. Devaputtasaṃyuttaṃ
[03] Chương Ba: Tương Ưng Kosala

3. Kosalasaṃyuttaṃ
[04] Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma

4.Mārasaṃyuttaṃ
[05] Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni

5. Bhikkhunīsaṃyuttaṃ
[06] Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên

6. Brahmasaṃyuttaṃ
[07] Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn

7. Brāhmaṇasaṃyuttaṃ
[08] Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lăo Vangisa

8. Vaṅgīsasaṃyuttaṃ
[09] Chương Chín: Tương Ưng Rừng

9. Vanasaṃyuttaṃ
[10] Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa .
10. Yakkhasaṃyuttaṃ
[11] Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka

11. Sakkasaṃyuttaṃ

Tập II - Thiên Nhân Duyên

[12] Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên [a, b, c] 1. Nidānasaṃyuttaṃ
[13] Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến

2. Abhisamayasaṃyuttaṃ
[14] Chương Ba: Tương Ưng Giới

3. Dhātusaṃyuttaṃ

[15] Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ

4. Anamataggasaṃyuttaṃ
[16] Chương Năm: Tương Ưng Kassapa

5. Kassapasaṃyuttaṃ
[17] Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Đắc Cung Kính

6. Lābhasakkārasaṃyuttaṃ
[18] Chương Bảy: Tương Ưng Rahula

7. Rāhulasaṃyuttaṃ
[19] Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana

8. Lakkhaṇasaṃyuttaṃ
[20] Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ

9. Opammasaṃyuttaṃ
[21] Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo

10. Bhikkhusaṃyuttaṃ  

Tập III - Thiên Uẩn

[22] Chương Một: Tương Ưng Uẩn [a, b, c, d, e, f, g]

1. Khandhasaṃyuttaṃ
[23] Chương Hai: Tương Ưng Radha
[24] Chương Ba: Tương Ưng Kiến
[25] Chương Bốn: Tương Ưng Nhập
[26] Chương Năm: Tương Ưng Sanh
[27] Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Năo
[28] Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta
[29] Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng
[30] Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Điểu
[31] Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà
[32] Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây
[33] Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota
[34] Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền

Tập IV - Thiên Sáu Xứ

[35] Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ [a, b, c, d, e, f, g]
[36] Chương Hai: Tương Ưng Thọ
[37] Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân
[38] Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka
[39] Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka
[40] Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna
[41] Chương Bẩy: Tương Ưng Tâm
[42] Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng
[43] Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi
[44] Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết

Tập V - Thiên Đại Phẩm

[45] Chương Một: Tương Ưng Đạo [a, b]
[46] Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi [a, b]
[47] Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ [a, b]
[48] Chương Bốn: Tương Ưng Căn [a, b]
[49] Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần
[50] Chương Sáu: Tương Ưng Lực
[51] Chương Bảy: Tương Ưng Như Ư Túc
[52] Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha
[53] Chương Chín: Tương Ưng Thiền
[54] Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra
[55] Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu [a,b]
[56] Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật [a, b]

 

Nguồn: B́nh Anson