TƯƠNG ƯNG BỘ KINH

Giảng giải

 

TK Giác Nguyên

giảng tại room Vietheravada, paltalk 

=============================

 

Tập 2. THIÊN NHÂN DUYÊN

 

(chú giải)  (Pali) (dịch Việt)

=============================

 

Tập 1 || Tập 2 || Tập 3  || Tập 4 || Tập 5

 

Tên bài kinh mp3 youtube Bài ghi chú Ngày giảng

Tương ưng nhân duyên. Bát chánh đạo.

mp3 youtube note 25-10-2014

Tương ưng Nhân duyên

mp3 youtube note 28-10-2014

Tương ưng Nhân duyên (tt)

mp3 youtube note 30-10-2014

Thuyết pháp. Phân biệt. Con đường. Các loại đồ ăn.

mp3 youtube note 01-11-2014

Các loại đồ ăn (tt). Moliyaphagguna

mp3 youtube note 04-11-2014

Sa-môn, Bà-la-môn. Kaccanagottasutta. Tu sĩ lơa thể

mp3 youtube note 06-11-2014

Bậc hiền so sánh với kẻ ngu. Duyên

mp3 youtube note 08-11-2014

Duyên (tt)

mp3 youtube note 11-11-2014

Thập lực 

mp3 youtube note 13-11-2014

Thập lực (tt). Duyên 

mp3 youtube note 15-11-2014

Duyên (tt)

mp3 youtube note 18-11-2014

Ngoại Đạo, Bhumija, Upavana, Duyên, Tỳ Kheo, Sa-môn, Bà-la-môn

mp3

youtube

youtube

note 22-11-2014

Bhūtasuttaṃ (Sanh). Kàlara. Những căn bản của trí

mp3 youtube note 27-11-2014

Căn bản của trí

mp3 youtube note 29-11-2014

Do duyên vô minh. Không phải của ông. Tâm tư sở

mp3 youtube note 02-12-2014

Hận thù sợ hăi Dukkhasutta, Lokasutta, Natikasutta.

mp3 youtube note 04-12-2014

Một vị bàn môn. Thuận thế phái. Thánh đệ tử.

mp3 youtube note 09-12-2014

Thánh đệ tử. Kinh Tư Lường. Thủ

mp3 youtube note 11-12-2014

Thủ. Kiết sử. Đại thọ. Nidanasutta

mp3 youtube note 13-12-2014

Phàm phu (Hạng người ít nghe). Thịt đứa con

mp3 youtube note 16-12-2014

Thịt đứa con

mp3 youtube note 01-01-2015

Có tham. Thành ấp. Nội xúc (Xúc chạm)

mp3 youtube note 03-01-2015

Xúc chạm. (tt) Xúc chạm. (tt) Bó lau.  Kosambi. Nước thủy triều dâng.

mp3 youtube note 07-01-2015

Suśma. Sa-môn. Bà-la-môn. Đạo sư. Đầu ngón tay

mp3 youtube note 10-01-2015

Đầu ngón tay. Ví dụ núi

mp3 youtube note 13-01-2015

Giới sai biệt. Xúc sai biệt  

mp3 youtube note 16-01-2015

Giới sai biệt. Xúc sai biệt (tt)  

mp3 youtube note 17-01-2015

Không phải như vậy. Bảy pháp này. Có nhân. Căn nhà bằng gạch

mp3 youtube note 22-01-2015

Liệt ư chí. Năm Học Giới. Mười Tà Đạo. Mười Chi 

mp3 youtube note 24-01-2015

Năm Học Giới. Mười Tà Đạo. Mười Chi

mp3 youtube note 31-01-2015

Bốn đại.

mp3 youtube note 03-02-2015

Cỏ và Củi, Quả Đất, Nước Mắt, Sữa Mẹ, Núi Non, Hột Cải, Các Đệ Tử, Sông Hằng, Cây Gậy, Người… Vepulla

mp3 youtube note 05-02-2015

Tương Ưng Ca Diếp: Tri Túc.

mp3 youtube note 07-02-2015

Tương Ưng Ca Diếp (tt).

mp3 youtube note 10-02-2015

Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính. Tương Ưng Rahula. Tương Ưng Lakkhana. Tương Ưng Thí Dụ

mp3 youtube note 12-02-2015

Tương Ưng Thí Dụ.

mp3 youtube note 14-02-2015

Tương Ưng Tỳ kheo

mp3 youtube note 17-02-2015

Kinh Thiện Sanh. Bhaddhi  Bhaddiya

mp3 youtube note 19-02-2015
Tương Ưng Tỳ kheo (tt) mp3 youtube note 21-02-2015

Nghe toàn bộ các bài giảng Tương Ưng Kinh theo thứ tự (youtube)

Nghe toàn bộ các bài giảng Tương Ưng Kinh theo thứ tự (mp3)

 

=============================

 

Tập 1 || Tập 2 || Tập 3  || Tập 4 || Tập 5

 

 

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

 

Home