TƯƠNG ƯNG BỘ KINH

Giảng giải

 

TK Giác Nguyên

giảng tại room Vietheravada, paltalk 

=============================

Tập 5. THIÊN ĐẠI PHẨM
 

(chú giải)  (Pali) (dịch Việt)

=============================

 

Tập 1 || Tập 2 || Tập 3  || Tập 4 || Tập 5

 

Tên bài kinh mp3 youtube Bài ghi chú Ngày giảng
Tương Ưng Đạo. Kinh một nửa. mp3 youtube note 01-06-2016
Bà-la-môn. Với mục đích ǵ. Một tỳ kheo khác. Kinh Phân tích. Râu lúa ḿ mp3 youtube note 07-06-2016
Nandiya. Trú. Hữu Học. Sanh khởi. mp3 youtube note 08-06-2016
Vườn gà. Phẩm tà tánh. Không phải chân nhân. Cái b́nh. Định. Thọ. Uttiya mp3 youtube note 09-06-2016
 Hướng Đông. Không phóng dật. Tầm cầu. Kiêu mạn. Hữu. Khổ. Khát ái. mp3 youtube note 13-06-2016
Bộc Lưu. Ách phược. Chấp thủ. Hệ phược. Tùy miên. Thiên vị. Dục công đức. Triền cái. Uẩn. Kiết sử. Tuyết Sơn. Thân mp3 youtube note 14-06-2016
Thân (tt). Trau giồi thất giác chi mp3 youtube note 15-06-2016
Thân (tt). Trau dồi thất giác chi. Giới. mp3 youtube note 22-06-2016
Ví dụ về y phục. Tỳ Kheo. Kuṇḍaliya mp3 youtube note 23-06-2016

Nghe toàn bộ các bài giảng Tương Ưng Kinh theo thứ tự (youtube)

Nghe toàn bộ các bài giảng Tương Ưng Kinh theo thứ tự (mp3)

 

HẾT

=============================

 

Tập 1 || Tập 2 || Tập 3  || Tập 4 || Tập 5

 

 

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

 

Home