TƯƠNG ƯNG BỘ KINH

Giảng giải

 

TK Giác Nguyên

giảng tại room Vietheravada, paltalk 

=============================

 

 

Tập 4. THIÊN SÁU XỨ

=============================

 

Tập 1 || Tập 2 || Tập 3  || Tập 4 || Tập 5

 

Tên bài kinh mp3 youtube Bài ghi chú Ngày giảng

CHƯƠNG MỘT. TƯƠNG ƯNG SÁU XỨ (chú giải)

PHẦN MỘT. NĂM MƯƠI KINH THỨ NHẤT

I. PHẨM VÔ THƯỜNG

       
Vô thường mp3 youtube note 20-10-2015
II. PHẨM SONG ĐÔI        
Song đôi mp3 youtube note 21-10-2015
III. PHẨM TẤT CẢ        
Tất cả. Đoạn tận. Bốc cháy. Mù ḷa. Thích hợp. mp3 youtube note 26-10-2015

IV. PHẨM SANH PHÁP -  V. PHẨM VÔ THƯỜNG

PHẦN HAI. NĂM MƯƠI KINH THỨ HAI

 I. PHẨM VÔ MINH

       
Sanh pháp. Vô thường. Thắng tri, Liễu tri. Vô minh. Kiết sử mp3 youtube note 27-10-2015
Lậu hoặc.  Liễu tri. Được chấm dứt. Bởi Migajàla mp3 youtube note 28-10-2015
II. PHẨM MIGAJÀLA        
 Migajàla. Samiddhi. Upasena. Upavàna. mp3 youtube note 02-11-2015
III.  PHẨM BỆNH        

Sáu xúc xứ. Bệnh. Ràdha. Vô minh. Tỷ kheo. Thế giới

mp3 youtube note 03-11-2015
IV. PHẨM CHANNA        
Thế giới. Channa. Trống không. Vắn tắt. Channa. Punna mp3 youtube note 09-11-2015

 Bàhiya, Ái Nhiễm, Cả Hai

mp3 youtube note 10-11-2015
V. PHẨM TỪ BỎ        
Lứa đôi (Cả hai). Thâu nhiếp mp3 youtube note 11-11-2015

Thối Đọa. Phóng dật. Nhiếp hộ. Thiền định. Không phải của các ông. Udaka

mp3 youtube note 16-11-2015

PHẦN BA. NĂM MƯƠI KINH THỨ BA

I. PHẨM AN ỔN KHỔ ÁCH

       

 Chấp thủ. Khổ. Thế giới. Thắng.

mp3 youtube note 17-11-2015
II.  PHẨM THẾ GIỚI DỤC CÔNG ĐỨC        
Kiết sử. Tuệ tri. Nghe trộm. Thế giới dục công đức (1) mp3 youtube note 18-11-2015
Thế giới dục công đức (2). Sakka. Pancasikha. Sariputa mp3 youtube note 23-11-2015
III. PHẨM GIA CHỦ        
Rahula. Kiết sử. Chấp thủ. Pindola. Vesali. Ghosita mp3 youtube note 24-11-2015
IV. PHẨM DEVADAHA        
Kaccana. Verahaccàni. Verahaccàni. Sát na. Thâu nhiếp. Không thâu nhiếp mp3 youtube note 25-11-2015
Devadaha.  Thâu nhiếp. Không thâu nhiếp. Các lậu. Nội căn do nhân mp3 youtube note 25-1-2016

V. MỚI VÀ CŨ

       
Nghiệp. Thích ứng. Đệ tử nội trú. Với mục đích ǵ. Có pháp môn nào mp3 youtube note 26-1-2016

PHẦN BỐN. NĂM MƯƠI KINH THỨ TƯ

I DUYỆT HỶ TIÊU TẬN

III PHẨM BIỂN

       

Căn. Thuyết pháp. Duyệt hỷ tiêu tận. Vườn xoài Jivaka. Kotthika. Tà kiến. Biển. Người câu cá.

mp3 youtube note 27-1-2016

IV PHẨM RẮN ĐỘC

       

Cây có nhựa. Kotthika. Udayi. Lửa cháy. Tay và chân. Rắn độc

mp3 youtube note 01-02-2016.

Con rùa. Khúc gỗ. Nhiễm lậu

mp3 youtube note 02-02-2016

Khổ pháp. Phải gọi là ǵ. Đờn tỳ bà. Sáu sinh vật. Bó lúa.

mp3 youtube note 03-02-2016

CHƯƠNG HAI. TƯƠNG ƯNG THỌ  (Aṭṭhakathā ) ( Việt) (Pali)

PHẦN MỘT

PHẨM CÓ KỆ

       

Thiền định. An Lạc. Đoạn tận. Vực thẳm. Cần phải quán kiến. Với mũi tên.  

mp3 youtube note 28-3-2016

Tật bệnh. Vô thường. Căn bản của xúc. Sống một ḿnh

mp3 youtube note 29-3-2016

PHẦN HAI

PHẨM SỐNG MỘT M̀NH

       

Sống một ḿnh. Hư không

mp3 youtube note 29-3-2016

Khách xá. Thuộc sở hữu. Tám lần. Năm vật dụng

mp3 youtube note 30-3-2016

PHẦN BA

PHẨM MỘT TRĂM LẺ TÁM PHÁP MÔN

       
Śvaka. 108. Vị tỷ kheo. Trí về quá khứ. Thanh tịnh không thanh tịnh không liên hệ đến vật chất. mp3 youtube note 04-4-2016

CHƯƠNG BA. TƯƠNG ƯNG  NỮ NHÂN   (Việt) (Aṭṭhakathā) (Pali)

       
Khả ư và không khả ư. Đặc thù. Ba sự việc. Phẫn nộ. Tật đố. Do xan tham mp3 youtube note 05-4-2016

CHƯƠNG BỐN: TƯƠNG ƯNG JAMBUKHÀDAKA (Aṭṭhakathā ) (Việt) (Pali)

       

CHƯƠNG NĂM: TƯƠNG ƯNG SÀMANDAKA (Aṭṭhakathā ) (Việt) (Pali)

       

CHƯƠNG SÁU: TƯƠNG ƯNG MOGGALÀNA (Aṭṭhakathā ) (Việt) (Pali)

       
Chương Mục Kiền Liên mp3 youtube note 06-4-2016

CHƯƠNG BẢY: TƯƠNG ƯNG TÂM (Pali) (chú giải) (Việt)

       

 Kiết sử. Isidattà (1). Mahaka. Kàmabhù. Godatta.

mp3 youtube note 11-4-2016

CHƯƠNG TÁM: TƯƠNG ƯNG THÔN TRƯỞNG (Aṭṭhakathā ) (Việt) (Pali)

       

Nigantha. Acela (Lơa thể). Thăm người bệnh. Tàn bạo (Canda). Yodhajivo. Ngựa

mp3 youtube note 13-4-2016

Người đất phương Tây hay người đă chết. Thuyết pháp. Vỏ ốc. Gia tộc. Manicùlam (châu báu trên đỉnh đầu). Bhadra. Ràsiya. Ràsiyasuttavannanà.

mp3 youtube note 19-4-2016

CHƯƠNG CHÍN: TƯƠNG ƯNG VÔ VI (Aṭṭhakathā ) (Việt) (Pali)

       
Pàtraliyasuttam. Asaṅkhatasaṃyuttaṃ. Chỉ và quán. Tầm. Không. Bốn niệm xứ. Bốn chánh cần.   mp3 youtube note 20-4-2016

Kāyagatāsatisuttam. Bốn oai nghi. Quán tứ đại. Quán tử thi.

mp3 youtube note 21-4-2016

Tứ như ư túc.

mp3 youtube note 09-5-2016

CHƯƠNG MƯỜI: TƯƠNG ƯNG KHÔNG THUYẾT (Aṭṭhakathā ) (Việt) (Pali)

       

Chỉ quán.

mp3 youtube note 30-5-2016

Sáu định. Bờ bên kia. Anuradha

mp3 youtube note 31-5-2016

Tương Ưng Đạo. Kinh một nửa.

mp3 youtube note 1-6-2016

Nghe toàn bộ các bài giảng Tương Ưng Kinh theo thứ tự (youtube)

Nghe toàn bộ các bài giảng Tương Ưng Kinh theo thứ tự (mp3)

=============================

 

Tập 1 || Tập 2 || Tập 3  || Tập 4 || Tập 5

 

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

 

Home