TƯƠNG ƯNG BỘ KINH

Giảng giải

 

TK Giác Nguyên

giảng tại room Vietheravada, paltalk 

=============================

Tập3. THIÊN UẨN
 

(chú giải)  (Pali) (dịch Việt)

=============================

 

Tập 1 || Tập 2 || Tập 3  || Tập 4 || Tập 5

 

Tên bài kinh mp3 youtube Bài ghi chú Ngày giảng

Kinh Thân Hữu. Nakulapità. Devadaha  

mp3 youtube note 25-02-2015

Hàliddikàni (1) và (2)

mp3 youtube note 01-03-2015

Thiền định. Tĩnh  mặc.

mp3 youtube note 03-03-2015

Chấp thủ và ưu năo. Ba thời. Vô thường. Vô ngă 

mp3 youtube note 05-03-2015

Vô Thường, Khổ, Vô Ngă; Cái Ǵ Là Vô Thường, Cái Ǵ Là Khổ, Cái Ǵ Là Vô Ngă; Có Nhân vô Thường, Có Nhân Khổ, Có Nhân Vô Ngă. Ananda

mp3 youtube note 07-03-2015

Ananda. Gánh nặng. Liễu tri. Thắng tri. Dục tham. Vị Ngọt

mp3 youtube note 10-03-2015
Không phải của các ngươi. Tỷ Kheo. Ananda. Tùy pháp. Tự làm ḥn đảo cho ḿnh mp3 youtube note 12-03-2015
Con đường. Vô thường. Quan kiến. mp3 youtube note 14-03-2015
Các uẩn. Sona. Hỷ được đoạn tận. Chủng tử. mp3 youtube note 17-03-2015
Lời cảm hứng. Thủ chuyển. mp3 youtube note 19-03-2015
Thủ chuyển (tt) mp3 youtube note 21-03-2015
 Bảy xứ. Chánh đẳng giác. Vô ngă tướng mp3 youtube note 24-03-2015
Mahāli. Lửa cháy. Ngôn lộ. Chấp trước. Suy tưởng. Hoan hỉ mp3 youtube note 26-03-2015
Tập khởi. Đáng được ăn. Người khất thực mp3 youtube note 28-03-2015
Các vị La-Hán. mp3 youtube note 04-04-2015
Đáng được ăn (tt). Pārileyya. mp3 youtube note 07-04-2015
Pārileyya (tt). Trăng rằm mp3 youtube note 09-04-2015
Trăng rằm mp3 youtube note 11-04-2015
Ananda. Tissa mp3 youtube note 04-06-2015
Yamaka. Anurādha mp3 youtube note 06-06-2015
Vakkali. Assaji mp3 youtube note 11-06-2015
Channa. Rahula mp3 youtube note 13-06-2015
Nadīsuttavaṇṇanā mp3 youtube note 20-06-2015
Bọt nước mp3 youtube note 09-09-2015
Bọt nước (tt). Dây buộc. Cái búa. Vô thường tánh   mp3 youtube note 14-09-2015
Biên Kinh mp3 youtube note 23-09-2015
Các Sa-môn. Dự Lưu. A-La-Hán. Dục được đoạn trừ. Vô minh mp3 youtube note 25-09-2015
Trói buộc. Giải thoát. Kiết sử. Vị giữ giới. Người đa văn. Kappa. Tập pháp. mp3 youtube note 28-09-2015
Vị ngọt. Than đỏ hực. Khổ. Vô thường. Vô ngă. Thiện Nam Tử Khổ. Phẩm Kiến: Nội. Cái này là của tôi. Ngă. Nếu không phải của tôi. mp3 youtube note 30-09-2015
 Tương Ưng Rādha. Māra. Chúng sinh. Sợi dây tái sinh. Sở biến tri. mp3 youtube note 07-10-2015
 Tương Ưng Kiến: Gió. Con Mắt. Năm Uẩn. mp3 youtube note 12-10-2015
 Tương Ưng Phiền Năo: Con Mắt. Tương Ưng Sariputta: Lư. Sùcimukhi. Tương Ưng Rồng: Chủng Loại mp3 youtube note 13-10-2015
 Rồng, Kim Xí Điểu, Càn Thát Bà, Thần Mây mp3 youtube note 14-10-2015
 Tương Ưng Vacchagota. Tương Ưng Thiền mp3 youtube note 19-10-2015
 Tương Ưng Thiền mp3 youtube note 20-10-2015

Nghe toàn bộ các bài giảng Tương Ưng Kinh theo thứ tự (youtube)

Nghe toàn bộ các bài giảng Tương Ưng Kinh theo thứ tự (mp3)

 

=============================

 

Tập 1 || Tập 2 || Tập 3  || Tập 4 || Tập 5

 

 

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

 

Home