TRUNG BỘ KINH

Giảng tại Chùa Siêu Lư.

 

 

Giảng Sư Tên bài kinh

Pali-Sớ Giải-Việt

MP3 YOUTUBE
TT Giác Giới (1) Kinh Pháp môn căn bản

001. Mūlapariyāyasutta

mp3 youtube
ĐĐ T Nguyen (2) Kinh Tất cả lậu hoặc

002. Sabbāsavasutta

mp3  
ĐĐ Pháp Tân (3) Kinh Thừa tự Pháp

003.Dhammadāyādasutta

mp3  
TT Pháp Đăng (4) Kinh Sợ hăi và khiếp đảm 004. Bhayabheravasutta mp3  
ĐĐ Pháp Tín (5) Kinh Không uế nhiễm

005. Anaṅgaṇasuttaṃ

mp3  
Cô T. Liễu (6) Kinh Ước nguyện

006. Ākaṅkheyyasutta

mp3  
TT Pháp Đăng (7) Kinh Ví dụ tấm vải

007. Vatthasutta

mp3  
ĐĐ. P Thịnh (8) Kinh Đoạn giảm

008. Sallekhasutta

mp3  
ĐĐ Tinh Tuệ (9) Kinh Chánh tri kiến

009. Sammādiṭṭhisutta

mp3  
ĐĐ Tinh Tuệ (10) Kinh Niệm xứ 010.Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ mp3  
ĐĐ Định Phúc (11) Tiểu kinh Sư tử hống 011. Cūḷasīhanādasutta mp3  
ĐĐ Tuệ Quyền (12) Đại kinh Sư tử hống 012. Mahāsīhanādasutta mp3  
ĐĐ Từ Minh (13) Đại kinh Khổ uẩn   mp3  
ĐĐ Pháp Tín (14) Tiểu kinh Khổ uẩn   mp3  
TT Giác Giới (15) Kinh Tư lượng   mp3  
ĐĐ Tinh Tuệ (16) Kinh Tâm hoang vu   mp3  
ĐĐ Định Phúc (17) Kinh Khu rừng   mp3  
ĐĐ Minh Mẫn (18) Kinh Mật hoàn   mp3  
ĐĐ Pháp Tân (19) Kinh Song tầm   mp3  
ĐĐ Tuệ Dũng (20) Kinh An trú tầm   mp3  
ĐĐ Tuệ Dũng (21) Kinh Ví dụ cái cưa   mp3  
ĐĐ Pháp Tân (22) Kinh Ví dụ con rắn   mp3  
TT Giác Giới (23) Kinh G̣ mối   mp3  
ĐĐ Chánh Kiến

(24) Kinh Trạm xe

  mp3  
ĐĐ Minh Mẫn

(25) Kinh Bẫy mồi

  mp3  
ĐĐ Pháp Đăng

(26) Kinh Thánh cầu

  mp3  
ĐĐ Định Phúc

(27) Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi

  mp3  
ĐĐ Pháp Tân

(28) Đại kinh Ví dụ dấu chân voi

  mp3  
ĐĐ P. Thịnh

(29) Đại kinh Ví dụ lơi cây

  mp3  
ĐĐ Pháp Đăng

(30) Tiểu kinh Ví dụ lơi cây

  mp3  
ĐĐ Pháp Tín

(31) Tiểu kinh Khu rừng sừng ḅ

  mp3  
ĐĐ Tinh Tuệ

(32) Đại kinh Khu rừng sừng ḅ

  mp3  
TT Giác Giới

(33) Đại kinh Người chăn ḅ

  mp3  
ĐĐ Minh Mẫn

(34) Tiểu kinh Người chăn ḅ

  mp3  
ĐĐ Pháp Tân

(35) Tiểu kinh Saccaka

  mp3  
ĐĐ P B́nh

(36) Đại kinh Saccaka

  mp3  
ĐĐ Tinh Tuệ

(37) Tiểu kinh Đoạn tận ái

  mp3  
ĐĐ Minh Mẫn

(38) Đại kinh Đoạn tận ái

  mp3  
ĐĐ Pháp Tân

(39) Đại kinh Xóm ngựa

  mp3  
ĐĐ Pháp Đăng

(40) Tiểu kinh Xóm ngựa

  mp3  
ĐĐ Pháp Tín

(41) Kinh Saleyyaka

  mp3  
ĐĐ Tinh Tuệ

(42) Kinh Veranjaka

  mp3  
ĐĐ Pháp Nhiên

(43) Đại kinh Phương quảng

  mp3  
TT Giác Giới

(44) Tiểu kinh Phương quảng

  mp3  
ĐĐ Tuệ Tàm

(45) Tiểu kinh Pháp hành

  mp3  
ĐĐ Tuệ Dũng

(46) Đại kinh Pháp hành

  mp3  
ĐĐ Tuệ Tàm

(47) Kinh Tư sát

  mp3  
ĐĐ Minh Mẫn

(48) Kinh Kosampiya

  mp3  
ĐĐ P. Thịnh

(49) Kinh Phạm thiên cầu thỉnh

  mp3  
ĐĐ Pháp Đăng

(50) Kinh Hàng ma

  mp3  
ĐĐ Tuệ Dũng

(51) Kinh Kandaraka

  mp3  
ĐĐ Pháp Tân

(52) Kinh Bát thành

  mp3  
ĐĐ Minh Mẫn

(53) Kinh Hữu học

  mp3  
ĐĐ Tuệ Tàm

(54) Kinh Potaliya

  mp3  
ĐĐ Pháp Tín

(55) Kinh Jivaka

  mp3  
ĐĐ Pháp Đăng

(56) Kinh Ưu-ba-ly

  mp3  
ĐĐ P Thịnh

(57) Kinh Hạnh con chó

  mp3  
TT Giác Giới

(58) Kinh Vương tử Vô-úy

  mp3  
ĐĐ Pháp Nhiên

(59) Kinh Nhiều cảm thọ

  mp3  
ĐĐ Tuệ Tàm

(60) Kinh Không ǵ chuyển hướng

  mp3  
ĐĐ Định Phúc

(61) Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-bà-la

  mp3  
ĐĐ. P Thinh

(62) Đại kinh Giáo giới La-hầu-la

  mp3  
ĐĐ Tinh Tuệ

(63) Tiểu kinh Malunkyaputta

  mp3  
ĐĐ Tuệ Tàm

(64) Đại kinh Malunkyaputta

  mp3  
ĐĐ Pháp Tín

(65) Kinh Bhaddali

  mp3  
ĐĐ Pháp Đăng

(66) Kinh Ví dụ con chim cáy

  mp3  
ĐĐ Pháp Tân

(67) Kinh Catuma

  mp3  
TT Giác Giới

(68) Kinh Nalakapana

  mp3  
ĐĐ Tuệ Dũng

(69) Kinh Gulissani

  mp3  
ĐĐ Pháp Nhiên

(70) Kinh Kitagiri

  mp3  
TT Giác Giới

(71) Kinh Vacchagotta về tam minh

  mp3  
ĐĐ Pháp Đăng

(72) Kinh Vacchagotta về lửa

  mp3  
ĐĐ Minh Mẫn

(73) Đại kinh Vacchagotta

  mp3  
SC Mỹ Nhung

(74) Kinh Trường Trảo

  mp3  
ĐĐ P Thinh

(75) Kinh Magandiya

  mp3  
ĐĐ Tinh Tuệ

(76) Kinh Sandaka

  mp3  
ĐĐ Pháp Nhiên

(77) Đại kinh Sakuludayi

  mp3  
DĐ Pháp Tín

(78) Kinh Samanamandika

  mp3  
ĐĐ Minh Mẫn

(79) Tiểu kinh Sakuludayi

  mp3  
DĐ Tinh Tuệ

(80) Kinh Vekhanassa

  mp3  
ĐĐ Pháp Nhiên

(81) Kinh Ghatikara

  mp3  
TT Giác Giới

(82) Kinh Ratthapala

  mp3  
ĐĐ Pháp Đăng

(83) Kinh Makhadeva

  mp3  
SC Mỹ Nhung

(84) Kinh Madhura

  mp3  
ĐĐ Pháp Tân

(85) Kinh Vương tử Bồ-đề

  mp3  
ĐĐ. T Nguyên

(86) Kinh Angulimala

  mp3  
ĐĐ Minh Mẫn

(87) Kinh Ái sanh

  mp3  
ĐĐ Tuệ Dũng

(88) Kinh Bahitika

  mp3  
DĐ Pháp Tín

(89) Kinh Pháp trang nghiêm

  mp3  
ĐĐ. G Nguyên

(90) Kinh Kannakatthala

  mp3  
ĐĐ. G Nguyên

(91) Kinh Brahmayu

  mp3  
ĐĐ. G. Nguyên

(92) Kinh Sela

  mp3  
ĐĐ Tuệ Tàm

(93) Kinh Assalayana

  mp3  
ĐĐ Pháp Nhiên

(94) Kinh Ghotamukha

  mp3  
ĐĐ Pháp Đăng

(95) Kinh Canki

  mp3  
SC Mỹ Nhung

(96) Kinh Esukari

  mp3  
ĐĐ Minh Mẫn

(97) Kinh Dhananjani

  mp3  
ĐĐ Tuệ Tàm

(98) Kinh Vasettha

  mp3  
ĐĐ Tuệ Dũng

(99) Kinh Subha

  mp3  
DĐ Pháp Tín

(100) Kinh Sangarava 

  mp3  
ĐĐ Pháp Tân

(101) Kinh Devadaha

  mp3  
ĐĐ Pháp Đăng (102) Kinh Năm và Ba   mp3  
ĐĐ Minh Mẫn (103) Kinh Nghĩ như thế nào?   mp3  
ĐĐ P Thịnh (104) Kinh Làng Sama   mp3  
SC Mỹ Nhung (105) Kinh Thiện tinh   mp3  
ĐĐ Tinh Tuệ (106) Kinh Bất động lợi ích   mp3  
ĐĐ Minh Mẫn (107) Kinh Ganaka Moggalana   mp3  
ĐĐ Pháp Nhiên (108) Kinh Gopaka Moggalana   mp3  
ĐĐ Tinh Tuệ (109) Đại kinh Măn nguyệt   mp3  
ĐĐ Định Phúc (110) Tiểu kinh Măn nguyệt   mp3  
ĐĐ Pháp Đăng (111) Kinh Bất đoạn   mp3  
SC Mỹ Nhung (112) Kinh Sáu thanh tịnh   mp3  
ĐĐ Tuệ Dũng (113) Kinh Chân nhân   mp3  
ĐĐ Pháp Tín (114) Kinh Nên hành tŕ, không nên hành tŕ   mp3  
ĐĐ Pháp Tân (115) Kinh Đa giới   mp3  
  (116) Kinh Thôn tiên   mp3  
ĐĐ Minh Mẫn (117) Đại kinh Bốn mươi   mp3  
ĐĐ Giác Nguyên (118) Kinh Nhập tức Xuất tức niệm   mp3  
ĐĐ Pháp Nhiên (119) Kinh Thân hành niệm   mp3  
ĐĐ Tinh Tuệ (120) Kinh Hành sanh   mp3  
ĐĐ Pháp Đăng (121) Kinh Tiểu không   mp3  
ĐĐ Minh Mẫn (122) Kinh Đại không   mp3  
ĐĐ P Thịnh (123) Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp   mp3  
  (124) Kinh Bạc-câu-la   mp3  
ĐĐ Pháp Nhiên (125) Kinh Điều ngự địa   mp3  
SC Mỹ Nhung (126) Kinh Phù-di    mp3  
ĐĐ Pháp Tân

(127) Kinh A-na-luật

  mp3  
SC Mỹ Nhung

(128) Kinh Tùy phiền năo

  mp3  
ĐĐ Phap Đăng

(129) Kinh Hiền ngu

  mp3  
ĐĐ Tuệ Dũng (130) Kinh Thiên sứ   mp3  
ĐĐ Chánh Kiến (131) Kinh Nhất dạ hiền giả   mp3  
ĐĐ Chánh Kiến (132) Kinh A-nan nhất dạ hiền giả   mp3  
ĐĐ Minh Mẫn (133) Kinh Đại Ca-chiên-diên nhất dạ hiền giả   mp3  
ĐĐ Minh Mẫn (134) Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiền giả   mp3  
ĐĐ Pháp Tín (135) Tiểu kinh Nghiệp phân biệt   mp3  
ĐĐ Pháp Đăng (136) Đại kinh Nghiệp phân biệt   mp3  
ĐĐ Minh Mẫn (137) Kinh Phân biệt sáu xứ   mp3  
SC Tue Lieu (138) Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết   mp3  
ĐĐ Pháp Tân (139) Kinh Vô tránh phân biệt   mp3  
ĐĐ Pháp Tín (140) Kinh Giới phân biệt   mp3  
ĐĐ Từ Minh (141) Kinh Phân biệt về sự thật   mp3  
ĐĐ Định Phúc (142) Kinh Phân biệt cúng dường   mp3  
SC Mỹ Nhung (143) Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc   mp3  
ĐĐ Pháp Đăng (144) Kinh Giáo giới Channa   mp3  
ĐĐ Định Phúc (145) Kinh Giáo giới Phú-lâu-na   mp3  
ĐĐ Minh Mẫn (146) Kinh Giáo giới Nandaka   mp3  
ĐĐ Từ Minh (147) Tiểu kinh giáo giới La-hầu-la   mp3  
ĐĐ Pháp Tín (148) Kinh Sáu sáu   mp3  
SC Mỹ Nhung (149) Đại kinh Sáu xứ   mp3  
ĐĐ Tuệ Dũng (150) Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda   mp3  
ĐĐ Pháp Tân (151) Kinh Khất thực thanh tịnh   mp3  
ĐĐ Pháp Đăng (152) Kinh Căn tu tập   mp3  

 

 

=============================

 

Trung Bộ Kinh

 

Trung Bộ Kinh Pali- Sớ giải-Dịch Việt (đang cập nhật)

 

=============================

Nguồn: Thiên Hương

Cập nhật 27-2-2020

 

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

 

Home