TRUNG BỘ KINH

Giảng tại Room Buddha Dhamma Paltalk .

 

 

Giảng Sư Tên bài kinh

Pali-Sớ Giải-Việt

MP3 YOUTUBE
TK Giác Đẳng và TK Tuệ Siêu Trung Bộ Kinh, nguồn gốc của vạn pháp     youtube
  (1) Kinh Pháp môn căn bản

001. Mūlapariyāyasutta

  youtube
TK Tuệ Quyền (2) Kinh Tất cả lậu hoặc

002. Sabbāsavasutta

  youtube
TK Pháp Đăng (2) Kinh Tất cả lậu hoặc  (tt)     youtube
TK Huy Niệm (2) Kinh Tất cả lậu hoặc  (tt)     youtube
TK Giác Đẳng (2) Kinh Tất cả lậu hoặc  (tt)     youtube
  (3) Kinh Thừa tự Pháp

003.Dhammadāyādasutta

  youtube
TK Pháp Tân (4) Kinh Sợ hăi và khiếp đảm 004. Bhayabheravasutta   youtube
  (5) Kinh Không uế nhiễm

005. Anaṅgaṇasuttaṃ

  youtube
  (6) Kinh Ước nguyện

006. Ākaṅkheyyasutta

  youtube
  (7) Kinh Ví dụ tấm vải

007. Vatthasutta

  youtube
TK Pháp Tân và TK Tuệ Siêu (8) Kinh Đoạn giảm

008. Sallekhasutta

  youtube

youtube2

TT Giác Đẳng và TT Tuệ Siêu (9) Kinh Chánh tri kiến

009. Sammādiṭṭhisutta

  youtube1

youtube2

TT Tuệ Siêu (10) Kinh Niệm xứ 010.Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ  

youtube

youtube2

  (11) Tiểu kinh Sư tử hống 011. Cūḷasīhanādasutta   youtube
  (12) Đại kinh Sư tử hống 012. Mahāsīhanādasutta   youtube
  (13) Đại kinh Khổ uẩn     youtube
TT Tuệ Siêu (14) Tiểu kinh Khổ uẩn     youtube
  (15) Kinh Tư lượng     youtube
  (16) Kinh Tâm hoang vu     youtube
  (17) Kinh Khu rừng     youtube
  (18) Kinh Mật hoàn     youtube
  (19) Kinh Song tầm     youtube
  (20) Kinh An trú tầm     youtube
  (21) Kinh Ví dụ cái cưa     youtube
  (22) Kinh Ví dụ con rắn     youtube
  (23) Kinh G̣ mối     youtube
 

(24) Kinh Trạm xe

    youtube
 

(25) Kinh Bẫy mồi

    youtube
 

(26) Kinh Thánh cầu

    youtube
 

(27) Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi

    youtube
TT Tuệ Siêu

(28) Đại kinh Ví dụ dấu chân voi

    youtube
 

(29) Đại kinh Ví dụ lơi cây

    youtube
 

(30) Tiểu kinh Ví dụ lơi cây

    youtube
 

(31) Tiểu kinh Khu rừng sừng ḅ

    youtube
 

(32) Đại kinh Khu rừng sừng ḅ

    youtube
 

(33) Đại kinh Người chăn ḅ

    youtube
 

(34) Tiểu kinh Người chăn ḅ

    youtube
 

(35) Tiểu kinh Saccaka

    youtube
 

(36) Đại kinh Saccaka

    youtube
 

(37) Tiểu kinh Đoạn tận ái

    youtube
 

(38) Đại kinh Đoạn tận ái

    youtube
 

(39) Đại kinh Xóm ngựa

    youtube
 

(40) Tiểu kinh Xóm ngựa

    youtube
 

(41) Kinh Saleyyaka

    youtube
 

(42) Kinh Veranjaka

    youtube
 

(43) Đại kinh Phương quảng

    youtube
 

(44) Tiểu kinh Phương quảng

    youtube
 

(45) Tiểu kinh Pháp hành

    youtube
 

(46) Đại kinh Pháp hành

    youtube
 

(47) Kinh Tư sát

    youtube
 

(48) Kinh Kosampiya

    youtube
 

(49) Kinh Phạm thiên cầu thỉnh

    youtube
 

(50) Kinh Hàng ma

    youtube
 

(51) Kinh Kandaraka

    youtube
 

(52) Kinh Bát thành

    youtube
 

(53) Kinh Hữu học

    youtube
 

(54) Kinh Potaliya

    youtube
 

(55) Kinh Jivaka

    youtube
TT Tuệ Siêu

(56) Kinh Ưu-ba-ly

    youtube
 

(57) Kinh Hạnh con chó

    youtube
TT Tuệ Siêu

(58) Kinh Vương tử Vô-úy

    youtube
 

(59) Kinh Nhiều cảm thọ

    youtube
 

(60) Kinh Không ǵ chuyển hướng

    youtube
TK Giác Đẳng

(61) Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-bà-la

    youtube
 

(62) Đại kinh Giáo giới La-hầu-la

    youtube
TK Giác Giới

(63) Tiểu kinh Malunkyaputta

    youtube
TK Pháp Tín

(64) Đại kinh Malunkyaputta

    youtube
TT Tuệ Siêu

(65) Kinh Bhaddali

    youtube
 

(66) Kinh Ví dụ con chim cáy

    youtube
 

(67) Kinh Catuma

    youtube
 

(68) Kinh Nalakapana

    youtube
 

(69) Kinh Gulissani

    youtube
 

(70) Kinh Kitagiri

    youtube
 

(71) Kinh Vacchagotta về tam minh

    youtube
 

(72) Kinh Vacchagotta về lửa

    youtube
 

(73) Đại kinh Vacchagotta

    youtube
 

(74) Kinh Trường Trảo

    youtube
 

(75) Kinh Magandiya

    youtube
 

(76) Kinh Sandaka

    youtube
 

(77) Đại kinh Sakuludayi

    youtube
 

(78) Kinh Samanamandika

    youtube
 

(79) Tiểu kinh Sakuludayi

    youtube
 

(80) Kinh Vekhanassa

    youtube
 

(81) Kinh Ghatikara

    youtube
 

(82) Kinh Ratthapala

    youtube
 

(83) Kinh Makhadeva

    youtube
 

(84) Kinh Madhura

    youtube
 

(85) Kinh Vương tử Bồ-đề

    youtube
 

(86) Kinh Angulimala

    youtube
TT Giác Giới

(87) Kinh Ái sanh

    youtube
 

(88) Kinh Bahitika

    youtube
 

(89) Kinh Pháp trang nghiêm

    youtube
 

(90) Kinh Kannakatthala

    youtube
 

(91) Kinh Brahmayu

    youtube
 

(92) Kinh Sela

    youtube
 

(93) Kinh Assalayana

    youtube
 

(94) Kinh Ghotamukha

    youtube
 

(95) Kinh Canki

    youtube
 

(96) Kinh Esukari

    youtube
 

(97) Kinh Dhananjani

    youtube
 

(98) Kinh Vasettha

    youtube
 

(99) Kinh Subha

    youtube
 

(100) Kinh Sangarava 

    youtube
 

(101) Kinh Devadaha

    youtube
  (102) Kinh Năm và Ba     youtube
  (103) Kinh Nghĩ như thế nào?     youtube
  (104) Kinh Làng Sama     youtube
  (105) Kinh Thiện tinh     youtube
  (106) Kinh Bất động lợi ích     youtube
  (107) Kinh Ganaka Moggalana     youtube
  (108) Kinh Gopaka Moggalana     youtube
  (109) Đại kinh Măn nguyệt     youtube
TT Tuệ Siêu và TT Giác Đẳng (110) Tiểu kinh Măn nguyệt     youtube
  (111) Kinh Bất đoạn     youtube
  (112) Kinh Sáu thanh tịnh     youtube
  (113) Kinh Chân nhân     youtube
  (114) Kinh Nên hành tŕ, không nên hành tŕ     youtube
TT Giác Đẳng (115) Kinh Đa giới     youtube
  (116) Kinh Thôn tiên     youtube
  (117) Đại kinh Bốn mươi     youtube
TT Giác Đẳng

(118) Kinh Nhập tức Xuất tức niệm

(Phần 1) (Phần 2) (Phần 3)

   

youtube1

youtube2

youtube3

TT Tuệ Siêu (119) Kinh Thân hành niệm     youtube
TT Giác Đẳng (120) Kinh Hành sanh     youtube
TT Tuệ Quyền (121) Kinh Tiểu không     youtube
TT Pháp Đăng (122) Kinh Đại không     youtube
  (123) Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp    

youtube

youtube

  (124) Kinh Bạc-câu-la     youtube
TT Tuệ Siêu (125) Kinh Điều ngự địa     youtube
TT Giác Đẳng (126) Kinh Phù-di      youtube
 

(127) Kinh A-na-luật

    youtube
 

(128) Kinh Tùy phiền năo

    youtube
 

(129) Kinh Hiền ngu

    youtube
  (130) Kinh Thiên sứ     youtube
  (131) Kinh Nhất dạ hiền giả     youtube
  (132) Kinh A-nan nhất dạ hiền giả     youtube
  (133) Kinh Đại Ca-chiên-diên nhất dạ hiền giả     youtube
  (134) Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiền giả      
  (135) Tiểu kinh Nghiệp phân biệt     youtube
  (136) Đại kinh Nghiệp phân biệt     youtube
  (137) Kinh Phân biệt sáu xứ     youtube
  (138) Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết     youtube
  (139) Kinh Vô tránh phân biệt     youtube
  (140) Kinh Giới phân biệt     youtube
  (141) Kinh Phân biệt về sự thật     youtube
  (142) Kinh Phân biệt cúng dường     youtube
  (143) Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc     youtube
  (144) Kinh Giáo giới Channa     youtube
  (145) Kinh Giáo giới Phú-lâu-na     youtube
  (146) Kinh Giáo giới Nandaka     youtube
  (147) Tiểu kinh giáo giới La-hầu-la     youtube
  (148) Kinh Sáu sáu     youtube
  (149) Đại kinh Sáu xứ     youtube
  (150) Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda     youtube
  (151) Kinh Khất thực thanh tịnh     youtube
  (152) Kinh Căn tu tập     youtube

=============================

 

Trung Bộ Kinh

 

Trung Bộ Kinh Pali- Sớ giải-Dịch Việt (đang cập nhật)

 

=============================

Nguồn: Youtube GiotMua CuoiMua / Thy Lam

Cập nhật 6-1--2022

Vi tính: Vân Hồng

 

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

 

Home