Bộ sưu tập tự điển chuyên ngành (trên 100 cuốn tự điển về mọi lĩnh vực)

Tự điển Anh - Anh

Buddhist PALI Lexicon and translations to Việt and English (tải xuống máy để sử dụng)  

Buddhist Việt Lexicon and translations to Pali and English (tải xuống máy để sử dụng)   

Buddhist Dictionary

Dictionary of the Pāḷi Language - R.C. Childers.pdf  (tải xuống máy để sử dụng) (xem)  .

Digital Pāli Reader

 

T́m kiếm từ Pali trực tuyến (Pali Dictionary)

Tự điển trực tuyến Anh Pháp Nhật Việt

Tự điển tiếng Việt

English – Burmese Dictionary

Burmese Grammar

Pāli Word a Day

Pali - Dictionary app (dành cho điện thoại hệ điều hành Android)   

Pāḷi Dictionary (tự điển trực tuyến)

Pali - English (từ điển trực tuyến) // dict.sutta.org/display.php

Pali Dic

Pali - Việt từ điển trực tuyến  

Pali - English trực tuyến // (dic 1)

SuttaCentral Early Buddhist texts, translations, and parallels

 Pali - English

Pali English Dictonary Free (1600 trang)

PTS Pali - English  (tự điển trực tuyến)

  Pali Roots in Saddaniti

 

Tự điển Thuật Ngữ Phật Học Pali-Anh-Việt Myat Kyaw & San Lwin - TK Đức Hiền

Tự điển Pali English, English Pali Online

Concise Pali English Dictionary_Buddhadatta

Dictionary of Pali Proper Names 

Bách Khoa Thư Tôn Giáo - Encyclopedia of Religion

Hướng dẫn tra cứu Pāḷi bằng từ điển GoldenDict


 

Pali-English Dictionary [online] (Concise Pali-English Dictionary by A.P. Buddhadatta Mahathera.) (tải xuống)

 

 

Từ Điển Pāli – Việt (Tỳ-kheo Tịnh Sự)

Từ Điển Pāli – Việt (Tỳ-kheo Bửu Chơn)

Tự điển Sanskrit trực tuyến

 

 

Tự điển Pali-Việt giản lược. Ḥa thượng Bửu Chơn.

Từ điển Việt-Pali. TK Định Phúc.

English-Pali Dictionary. Metta Net, Sri Lanka.

Buddhist Dictionary. Nyanatiloka Mahathera.

The "Buddhist Dictionary: Manual of Buddhist Terms and Doctrines," by Venerable Nyanatiloka

 

 

Phật Quang Đại Tự Điển - HT Thích Quảng Độ

Tự điển Phật Học Tuệ Quang

Tự điển Phật Học Online

Từ Điển Thiền & Thuật Ngữ Phật Giáo Việt Anh, Anh Việt Thiện Phúc

. Lê Mạnh Thát

Tự điển Phật Học Đạo Uyển

 

Tự điển thuật ngữ Luật Tạng. TK Giác Nguyên 

Tự điển Minh Triết Phương Đông

 

 

Việt Nam Tự Điển - Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ

Vietnamese Dictionaries (Nhiều ngôn ngữ)

Wisdom library

 T́m đọc sách xưa

 

 

 

 Học ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home