VI DIỆU PHÁP

 

 

AUDIO

 

 

 

 Giáo tài A-tỳ-đàm TG Giác Nguyên

Luận giải về Nghiệp. Pháp Triều dịch 

Triết học A-tỳ -đàm của Phật Giáo Truyền Thống. (b́a xanh) TG Giác Nguyên soạn dịch  

T́m hiểu Triết Học Phật Giáo. (b́a trắng) TG Giác Nguyên dịch  

Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhammatthasangaha). HT Thích Minh Châu dịch  (pdf)

Vô Tỷ Pháp Tập Yếu. Trưởng Lăo Tịnh Sự

 

 

 

 

 

Home