VI DIỆU PHÁP

 

 

 

SÁCH

 

 

 

 

Đọc Luận Điểm 1. TK Chánh Minh

 

 Giáo tài A-tỳ-đàm TG Giác Nguyên

 

Triết học A-tỳ -đàm của Phật Giáo Truyền Thống. (b́a xanh) TG Giác Nguyên soạn dịch  

T́m hiểu Triết Học Phật Giáo. (b́a trắng) TG Giác Nguyên dịch  

Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Abhidhammatthasangaha). HT Thích Minh Châu dịch  (pdf)

Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Saddhamma Jotika. TK Khải Minh dịch

 

Vô Tỷ Pháp Tập Yếu. Trưởng Lăo Tịnh Sự

 

 

Dhātukathā Bộ Chất Ngữ chú giải.  Tâm An - Minh Tuệ  . (PDF, 543 trang, 500Mb)

 

Nghiệp Lực Tứ Phần - Tử Vong Khởi Sanh Tứ Phần Sư Sán Nhiên

Tổng Hợp Phân Tích Sắc Siêu Lư. Sư Sán Nhiên

Tổng hợp phân tích Duyên hệ - Liên Quan Tương Sinh Minh Giải 1. Sư Sán Nhiên

Tổng hợp phân tích Duyên hệ - Liên Quan Tương Sinh Minh Giải 2. Sư Sán Nhiên

Bộ Phát Thú. Sư Sán Nhiên

Đại Phát Thú tập 1. Sư Sán Nhiên (new)

Đại Phát Thú tập 2. Sư Sán Nhiên (new)

 

Bản đồ Đại Phát Thú - Sư Sán Nhiên

Bản đồ - Đại Phát Thú 1

Bản đồ - Đại Phát Thú 2

Bản đồ - Đại Phát Thú 3

Bản đồ - Đại Phát Thú 4

Bản đồ - Đại Phát Thú 5

Ḥa Thượng Tịnh Sự dịch

 

Bộ Pháp Tụ (Dhammasangani). (Bộ thứ I)

Bộ Phân Tích (Vibhanga).  (Bộ thứ II)

Bộ Nguyên Chất Ngữ (Dhatukatha) &  Nhân Chế Định (Puggalapannatti).  (Bộ thứ III & IV)

Bộ Ngữ Tông (Kathavatthu).   (Bộ thứ V)

Bộ Song Đối (Yamaka).   (Bộ thứ VI)

Bộ Vị Trí (Patthana) 1-2. ( (Bộ thứ VII)

Bộ Vị Trí (Patthana) 3-4.

Bộ Vị Trí (Patthana) 5-6. 

Tưởng Niệm Đức Tịnh Sự

 

AUDIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home