TRUNG BỘ KINH

TK Giác Nguyên giảng, năm 2000-2001

 

 

STT NỘI DUNG

Pali-Sớ Giải-Việt

MP3 YOUTUBE
001

(1) Kinh Pháp môn căn bản 

001. Mūlapariyāyasutta

mp3

youtube

002

(2) Kinh Tất cả lậu hoặc

002. Sabbāsavasutta

mp3

youtube

003

(2) Kinh Tất cả lậu hoặc (tt)

002. Sabbāsavasutta

mp3

youtube

004

(3) Kinh Thừa tự Pháp

003.Dhammadāyādasutta

mp3

youtube

005

(4) Kinh Sợ hăi và khiếp đảm
(5) Kinh Không uế nhiễm

004. Bhayabheravasutta

005. Anaṅgaṇasuttaṃ

mp3

youtube

006

(6) Kinh Ước nguyện

006. Ākaṅkheyyasutta

mp3

youtube

007

(7) Kinh Ví dụ tấm vải
(8) Kinh Đoạn giảm

007. Vatthasutta

008. Sallekhasutta

mp3

youtube

008

(9) Kinh Chánh tri kiến
(10) Kinh Niệm xứ
(11) Tiểu kinh Sư tử hống

009. Sammādiṭṭhisutta

010.Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ

011. Cūḷasīhanādasutta

mp3

youtube

009

(12) Đại kinh Sư tử hống

012. Mahāsīhanādasutta

mp3

youtube

010

(13) Đại kinh Khổ uẩn
(14) Tiểu kinh Khổ uẩn

013. Mahādukkhakkhandhasutta

014 Cūḷadukkhakkhandhasutta

mp3

youtube

011

(15) Kinh Tư lượng
(16) Kinh Tâm hoang vu

015 Anumānasutta

016 Cetokhilasutta

mp3

youtube

012

(17) Kinh Khu rừng
(18) Kinh Mật hoàn

017 Vanapatthasutta

mp3

youtube

013 (19) Kinh Song tầm
(20) Kinh An trú tầm
  mp3 youtube
014 (21) Kinh Ví dụ cái cưa
(22) Kinh Ví dụ con rắn
  mp3 youtube
015 (23) Kinh G̣ mối   mp3 youtube
016 (24) Kinh Trạm xe
(25) Kinh Bẫy mồi
  mp3 youtube
017 (26) Kinh Thánh cầu   mp3 youtube
018 (27) Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi
(28) Đại kinh Ví dụ dấu chân voi
  mp3 youtube
019

(29) Đại kinh Ví dụ lơi cây
(30) Tiểu kinh Ví dụ lơi cây
(31) Tiểu kinh Khu rừng sừng ḅ

Tam Đề Nhân Trung Bộ Kinh

  mp3 youtube
020 (32) Đại kinh Khu rừng sừng ḅ   mp3 youtube
021 (33) Đại kinh Người chăn ḅ
(34) Tiểu kinh Người chăn ḅ
  mp3 youtube
022

(36) Đại kinh Saccaka

(39) Đại kinh Xóm ngựa

  mp3 youtube
023 (35) Tiểu kinh Saccaka
(37) Tiểu kinh Đoạn tận ái
(38) Đại kinh Đoạn tận ái
(40) Tiểu kinh Xóm ngựa
(41) Kinh Saleyyaka
  mp3 youtube
024

(42) Kinh Veranjaka
(43) Đại kinh Phương quảng

 043 Maha-vedalla Sutta   youtube
 

(44) Tiểu kinh Phương quảng
(45) Tiểu kinh Pháp hành
(46) Đại kinh Pháp hành
(47) Kinh Tư sát
(48) Kinh Kosampiya
(49) Kinh Phạm thiên cầu thỉnh
(50) Kinh Hàng ma

(51) Kinh Kandaraka
(52) Kinh Bát thành
(53) Kinh Hữu học
(54) Kinh Potaliya
(55) Kinh Jivaka
(56) Kinh Ưu-ba-ly
(57) Kinh Hạnh con chó
(58) Kinh Vương tử Vô-úy
(59) Kinh Nhiều cảm thọ
(60) Kinh Không ǵ chuyển hướng
(61) Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-bà-la
(62) Đại kinh Giáo giới La-hầu-la
(63) Tiểu kinh Malunkyaputta
(64) Đại kinh Malunkyaputta
(65) Kinh Bhaddali
(66) Kinh Ví dụ con chim cáy
(67) Kinh Catuma
(68) Kinh Nalakapana
(69) Kinh Gulissani
(70) Kinh Kitagiri
(71) Kinh Vacchagotta về tam minh
(72) Kinh Vacchagotta về lửa
(73) Đại kinh Vacchagotta
(74) Kinh Trường Trảo
(75) Kinh Magandiya

(76) Kinh Sandaka
(77) Đại kinh Sakuludayi
(78) Kinh Samanamandika
(79) Tiểu kinh Sakuludayi
(80) Kinh Vekhanassa
(81) Kinh Ghatikara
(82) Kinh Ratthapala
(83) Kinh Makhadeva
(84) Kinh Madhura
(85) Kinh Vương tử Bồ-đề
(86) Kinh Angulimala
(87) Kinh Ái sanh
(88) Kinh Bahitika
(89) Kinh Pháp trang nghiêm
(90) Kinh Kannakatthala
(91) Kinh Brahmayu
(92) Kinh Sela
(93) Kinh Assalayana
(94) Kinh Ghotamukha
(95) Kinh Canki
(96) Kinh Esukari
(97) Kinh Dhananjani
(98) Kinh Vasettha
(99) Kinh Subha
(100) Kinh Sangarava 

 

     

 

Nghe toàn bộ các bài giảng Trung Bộ Kinh theo thứ tự (playlist)

=============================

 

Trung Bộ Kinh

 

Trung Bộ Kinh đối chiếu Pali - Sớ giải Pali - dịch Việt (đang cập nhật)

 

=============================

Nguồn: youtube Giọt Mưa Cuối Mùa

Cập nhật 10-1-2020

 

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

 

Home