NHỮNG BÀI GIẢNG KINH TƯƠNG ƯNG

TK Giác Nguyên

(giảng tại room Vietheravada, Paltalk

Nhị Tường ghi chép

 

(Nhật Kư Chép Bằng Kinh)

Lời giới thiệu

✯◡✯

 

 

 

TÊN BÀI KINH

MP3

YOUTUBE

NOTE

NKCBK

 

TẬP I - THIÊN CÓ KỆ

 

       

[01] CHƯƠNG 1. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN (chú giải)

 

 

 

 

I. PHẨM CÂY LAU

 

Bộc lưu (Oghataraṇasutta

mp3

youtube

note

22-5-2014

Giải thoát (Vimokkhasutta)

mp3

youtube

note

23-5-2014

Đưa đến đoạn tận (Upanīyasutta)

Thời gian trôi qua (Accentisutta)

mp3

youtube

note

24-5-2014

Bao nhiêu phải cắt đoạn (Katichindasutta)

mp3

youtube

note

25-5-2014

Tỉnh giác (Jāgarasutta)

mp3

youtube

note

26-5-2014

Không liễu tri (Appaṭividitasutta)

Mê loạn (Susammuṭṭhasutta)

Mong muốn kiêu mạn (Mānakāmasutta)

Rừng núi (Araññasutta)

 

mp3

youtube

note

27-5-2014

II. PHẨM VƯỜN HOAN HỶ

 

Vườn hoan hỷ. (Nandanasutta)

Vui thích. (Nandatisutta)

mp3

youtube

note

28-5-2014

Không ai bằng con. (Natthiputtasamasutta)

Giai cấp Sát Đế Lỵ (Khattiyasutta)

mp3

youtube

note

29-5-2014

Tiếng động rừng sâu. (Saṇamānasutta)

Ngủ gục, biếng nhác. (Niddātandīsutta)

Khó làm. (Dukkarasutta)

Tàm Úy (Hirīsutta).

mp3

youtube

note

30-5-2014

Am tranh (Kuṭikāsutta).

Samiddhi (Samiddhisutta)

mp3/mp3a

youtube

note

01-6-2014

III. PHẨM KIẾM

   

note

 

 Kiếm (Sattisutta)

mp3

youtube

note

02-6-2014

Xúc chạm (Phusatisutta).

Triền Phược (Jaṭāsuttaṃ)

mp3/mp3a

youtube

note

03-6-2014

Chế ngự tâm (Manonivāraṇasutta)

Vị A-la-hán (Arahantasutta)

Ánh sáng (Pajjotasutta)

mp3/mp3a

mp3c

youtube

note

04-6-2014

Nước chảy (Sarasutta)

Giàu lớn (Mahaddhanasutta).

Bốn bánh xe (Catucakkasutta)

mp3

youtube

note

05-6-2014

Con sơn dương (Eṇijaṅghasutta)

 

IV. PHẨM QUẦN TIÊN

Với người thiện (Sabbhisutta)

mp3

youtube

note

07-6-2014

Xan tham (Maccharisutta)

Lành thay (Sādhusutta)

mp3/mp3a/

mp3b

youtube

note

08-6-2014

Chúng không phải (Nasantisutta)

Hiềm trách thiên (Ujjhānasaññisutta)

Ḷng tin (Saddhāsutta)

Tụ hội (Samayasutta)

mp3

youtube

note

23-6-2014

Miếng Đá Vụn (Sakalikasutta)

Con gái của Pajjuna (Paṭhamapajjunnadhītusutta)

Con gái của Pajjuna (Dutiyapajjunnadhītusutta)

mp3/mp3a/

mp3b

youtube

note

09-7-2014

V. PHẨM THIÊU CHÁY

Thiêu cháy (Ādittasutta)

Cho ǵ (Kiṃdadasutta)

Đồ ăn (Annasutta)

Một căn rễ (Ekamūlasutta)

mp3/mp3a/

mp3b/mp3c

youtube

note

10-7-2014

Bậc hoàn toàn (Anomasutta)

Thiên nữ (Accharāsutta)

mp3/ mp3a

youtube

note

11-7-2014

Trồng rừng (Vanaropasutta)

Kỳ viên (Jetavanasutta)

mp3

youtube

note

12-7-2014

Xan tham (Maccharisutta)

Thợ đồ gốm (Ghaṭīkārasutta)

 

VI. PHẨM GIÀ

Già (Jarāsutta)

mp3/mp3a

mp3b

youtube

note

13-7-2014

Không già (Ajarasāsutta)

Bạn (Mittasutta)

Cơ sở (Vatthusutta)

mp3/mp3a

youtube

note

14-7-2014

Sanh nhân (Paṭhamajanasutta)

Sanh nhân (Dutiyajanasutta)

Sanh nhân (Tatiyajanasutta)

mp3

youtube

note

15-7-2014

Phi đạo (Uppathasutta)

Người bạn (Dutiyasutta)

Người thi sĩ (Kavisutta)

 

mp3 (1) (2)

youtube

note

17-7-2014

VII. PHẨM THẮNG

Danh (Nāmasutta)

Tâm (Cittasutta)

Khát ái (Taṇhāsutta)

Kiết sử (Saṃyojanasutta)

mp3/mp3a/

mp3b/mp3c

youtube

note

19-7-2014

Triền phược (Bandhanasutta)

Bị áp đảo (Attahatasutta)

Bị treo cột (Uḍḍitasutta)

Bị đóng kín (Pihitasutta)

Ước muốn (Icchāsutta)

mp3

youtube

note

22-7-2014

Đời (Lokasutta)

 

VIII. PHẨM ĐOẠN

Đoạn sát (Chetvāsutta)

Cỗ xe (Rathasutta)

mp3

youtube

note

24-7-2014

Tài sản (Vittasutta)

Mưa (Vuṭṭhisutta)

mp3/mp3a

youtube

note

26-7-2014

Khủng bố (Bhītāsutta)

Không già (Najīratisutta)

mp3

youtube

note

29-7-2014

Tôn chủ (Issariyasutta)

Dục (Kāmasutta)

mp3 / mp3a

youtube

note

31-7-2014

Lương thực (Pātheyyasutta)

Chớp (Pajjotasutta)

Không tranh luận (Araṇasutta)

(Hết NKCBK - 1)

 

mp3/ mp3a /mp3b

youtube

youtube

note

02-8-2014

[02] CHƯƠNG 2. TƯƠNG ƯNG THIÊN TỬ (chú giải)

       

I. PHẨM THỨ NHẤT

       

Kassapa.

Ca Diếp

Kassapa.

Ca Diếp2. 

mp3a /mp3b

youtube

youtube

note

06-8-2014

Màgha,

Màgadha

Dàmali, 

Kāmada 

mp3

youtube

note

07-8-2014

Pañcālacaṇḍa.

Tāyana Candima

mp3

youtube

note

09-8-2014

Nhật thiên tử. (Sūriya )

Candimasa

mp3

youtube

note

12-8-2014

Veṇḍu;

Diighalatthi.

Dīghalaṭṭhi.

Subrahma.

Nandana.

Candana,

Vāsudatta.

Subrahma.

mp3

youtube

note

14-8-2014

Kakudhasutta,

Uttarasutta,

Anāthapiṇḍikasutta,

Sivasutta,

Khemasutta.

mp3

youtube

note

16-8-2014

Khema đến Bài 29: Susīma

mp3

youtube

note

19-8-2014

Các ngoại đạo sư

mp3

youtube

note

21-8-2014

Tự bảo hộ.

Thiểu số.

Xử kiện.

Mallikā.

Tế đàn.

Triền phược.

mp3

youtube

note

23-8-2014

Bện tóc.

Năm vua.

Đại thực

mp3

youtube

note

26-8-2014

Chiến tranh.

Người con gái.

Không phóng dật.

Không con.

Không cô đơn.

mp3

youtube

note

28-8-2014

 

[03] CHƯƠNG 3. TƯƠNG ƯNG KOSALA (chú giải) (Pali 112)

       

Người.

Tổ mẫu.

Thế gian.

Cung thuật.

Ví dụ ḥn núi

mp3

youtube

note

02-9-2014

[04] CHƯƠNG 4. TƯƠNG ƯNG ÁC MA (chú giải) (Pali 137) (Việt)

       

Khổ hạnh và nghiệp.

Hoan hỉ.

B́nh Bát.

Đoàn thực. 

Người nông phu.

Thống trị.

Samiddhi.

Godhika.

Con gái của Ma Vương.

Bẫy sập.

Tịnh.

Con voi.

mp3

youtube

note

04-9-2014

[05] Chương 5. TƯƠNG ƯNG TỶ KHEO NI (chú giải)

       

Alavikha.

Soma.

Gotami.

Vijaya.

Uppalavannà .

Càlà,

Upacàlà,

Sisupacàlà.

Selà.

Vajirà

mp3

youtube 1

youtube 2

note

06-9-2014

[06] Chương 6. TƯƠNG ƯNG PHẠM THIÊN

(chú giải) (Pali) (dịch Việt)

       

Tương Ưng Phạm Thiên: Thỉnh cầu. Cung kính. Baka

mp3

youtube

note

09-9-2014

 Tương Ưng Phạm Thiên (tt): Phóng dật. Kokalika. Sanamkumàra. Arunavàti. Parinibhàna

mp3

youtube

note

13-9-2014

[07] Chương 7. TƯƠNG ƯNG BÀ LA MÔN

(chú giải) (Pali) (dịch Việt)

       

Tương Ưng Bà La Môn.

Dhananjàni.

Phỉ Báng

Asurindaka.

Bilangika 

mp3

youtube

note

16-9-2014

Bất Hại – Ahimsaka.

Bện Tóc.

Suddhika.

Aggika: Thờ lửa.

Sundarika.

Bahudhiti 

mp3

youtube

note

18-9-2014

Phẩm Bà La Môn cư sĩ. Cày ruộng.

Udaya.

Devahita.

Mahàsàla.

mp3

youtube

note

20-9-2014

Phẩm Bà La Môn cư sĩ Mànatthada.

Paccaniika.

mp3

youtube

note

23-9-2014

Navakammika.

Katthahàra.

Màtaposaka.

Bhikkhaka.

Sangàrava.

Khomadusa   

mp3

youtube

note

25-9-2014

[08] Chương 8. TƯƠNG ƯNG TRƯỞNG LĂO VANG̀SA

(chú giải) ( Pali) (dịch Việt)

       

 Tương Ưng Trưởng Lăo Vanǵsa. Xuất ly. Arati. Khinh miệt. Ananda. Khéo nói

mp3

youtube

note

27-9-2014

Xá Lợi Phất. Tự tứ. Kiều Trần Như. Mục Kiền Liên. Gaggarā. Vanǵsa

mp3

youtube

note

1-10-2014

[09] Chương 9. TƯƠNG ƯNG RỪNG

(chú giải)  (Pali) (dịch Việt)

       

Viễn Ly.

Săn sóc hầu hạ.

Kassapagotta.

Đa số hay du hành.

Ananda.  

Anuruddha

mp3

youtube

note

2-10-2014

Nàgadatta.

Gia phụ hay say đắm.

Vajjiputta.

Tụng đọc kinh điển.

Bất chánh tư tuy.

Giữa trưa hay tiếng động.

Không chế ngự căn.

Sen hồng hay sen trắng.

mp3

youtube

note

4-10-2014

[10] Chương 10. TƯƠNG ƯNG DẠ XOA

(chú giải)  (Pali) (dịch Việt)

       

Indaka. Sakka. Suciloma. Manibhadda. Sanu. Piyankara

mp3

youtube

note

7-10-2014

Punabbasu. Suddata. Sukka. Cira hay Vira. Alava

mp3

youtube

note

14-10-2014

Alava (tt). Tương Ưng Sakka: Suvira, Susima.

mp3

youtube

note

16-10-2014

[11] Chương 11. TƯƠNG ƯNG SAKKA

(chú giải)  (Pali) (dịch Việt)

       

Dhajaggam

mp3

youtube

note

18-10-2014

Phẩm1_Bài 3-Dhajaggam(tt)

Hết NKCBK -2

mp3

youtube

note

21-10-2014

 

TẬP II - THIÊN NHÂN DUYÊN

 

 

 

 

 

[12] CHƯƠNG MỘT: TƯƠNG ƯNG NHÂN DUYÊN

Tương ưng nhân duyên.

Bát chánh đạo.

mp3

youtube

note

25-10-2014

Tương ưng Nhân duyên

mp3

youtube

note

28-10-2014

Tương ưng Nhân duyên (tt)

mp3

youtube

note

30-10-2014

Thuyết pháp.

Phân biệt.

Con đường.

Các loại đồ ăn.

mp3

youtube

note

01-11-2014

Các loại đồ ăn (tt).

Moliyaphagguna

mp3

youtube

note

04-11-2014

Sa-môn, Bà-la-môn.

Kaccanagottasutta.

Tu sĩ lơa thể

mp3

youtube

note

06-11-2014

Bậc hiền so sánh với kẻ ngu.

Duyên

mp3

youtube

note

08-11-2014

Duyên (tt)

mp3

youtube

note

11-11-2014

Thập lực 

mp3

youtube

note

13-11-2014

Thập lực (tt). Duyên 

mp3

youtube

note

15-11-2014

Duyên (tt)

mp3

youtube

note

18-11-2014

Ngoại Đạo

Bhumija,

Upavana,

Duyên,

Tỳ Kheo,

Sa-môn,

Bà-la-môn

mp3

youtube

youtube

note

22-11-2014

Bhūtasuttaṃ (Sanh).

Kàlara.

Những căn bản của trí

mp3

youtube

note

27-11-2014

Căn bản của trí

mp3

youtube

note

29-11-2014

Do duyên vô minh.

Không phải của ông.

Tâm tư sở

mp3

youtube

note

02-12-2014

Hận thù sợ hăi Dukkhasutta,

Lokasutta,

Natikasutta.

mp3

youtube

note

04-12-2014

Một vị bàn môn.

Thuận thế phái.

Thánh đệ tử.

mp3

youtube

note

09-12-2014

Thánh đệ tử.

Kinh Tư Lường.

Thủ

mp3

youtube

note

11-12-2014

Thủ.

Kiết sử.

Đại thọ.

Nidanasutta

mp3

youtube

note

13-12-2014

Phàm phu (Hạng người ít nghe).

Thịt đứa con

mp3

youtube

note

16-12-2014

Thịt đứa con

mp3

youtube

note

01-01-2015

Có tham.

Thành ấp.

Nội xúc (Xúc chạm)

mp3

youtube

note

03-01-2015

Xúc chạm.(tt)

Bó lau.  

Kosambi.

Nước thủy triều dâng.

mp3

youtube

note

07-01-2015

Suśma.

Sa-môn.

Bà-la-môn.

Đạo sư.

 

[13] CHƯƠNG HAI: TƯƠNG ƯNG MINH KIẾN

 

Đầu ngón tay

mp3

youtube

note

10-01-2015

Đầu ngón tay.

Ví dụ núi

mp3

youtube

note

13-01-2015

 

[14] CHƯƠNG BA: TƯƠNG ƯNG GIỚI

 

Giới sai biệt.

Xúc sai biệt  

mp3

youtube

note

16-01-2015

Giới sai biệt.

Xúc sai biệt (tt)  

mp3

youtube

note

17-01-2015

Không phải như vậy.

Bảy pháp này.

Có nhân.

Căn nhà bằng gạch

mp3

youtube

note

22-01-2015

Liệt ư chí.

Năm Học Giới.

Mười Tà Đạo.

Mười Chi 

mp3

youtube

note

24-01-2015

Năm Học Giới.

Mười Tà Đạo.

Mười Chi

mp3

youtube

note

31-01-2015

Bốn đại.

mp3

youtube

note

03-02-2015

 

[15] CHƯƠNG BỐN: TƯƠNG ƯNG VÔ THỈ

 

Cỏ và Củi,

Quả Đất

Nước Mắt

Sữa Mẹ

Núi Non

Hột Cải

Các Đệ Tử,

Sông Hằng

Cây Gậy

Người… Vepulla

mp3

youtube

note

05-02-2015

 

[16] CHƯƠNG NĂM: TƯƠNG ƯNG KASSAPA

 

Tri Túc.

mp3

youtube

note

07-02-2015

Tương Ưng Ca Diếp (tt).

mp3

youtube

note

10-02-2015

 

[17] CHƯƠNG SÁU: TƯƠNG ƯNG LỢI ÍCH ĐẮC CUNG KÍNH

 

[18] CHƯƠNG BẢY: TƯƠNG ƯNG RAHULA

 

[19] CHƯƠNG TÁM: TƯƠNG ƯNG LAKKHANA

 

[20] CHƯƠNG CHÍN: TƯƠNG ƯNG THÍ DỤ

mp3

youtube

note

12-02-2015

Tương Ưng Thí Dụ.

mp3

youtube

note

14-02-2015

 

[21] CHƯƠNG MƯỜI: TƯƠNG ƯNG TỲ KHEO

mp3

youtube

note

17-02-2015

Kinh Thiện Sanh.

Bhaddhi  

Bhaddiya

mp3

youtube

note

19-02-2015

Tương Ưng Tỳ kheo (tt)

Hết NKCBK -3

 

mp3

youtube

note

21-02-2015

Kinh Thân Hữu.

TẬP III - THIÊN UẨN

 

[22] CHƯƠNG MỘT: TƯƠNG ƯNG UẨN [A, B, C, D, E, F, G]

Nakulapità.

Devadaha  

mp3

youtube

note

25-02-2015

Hàliddikàni (1) và (2)

mp3

youtube

note

01-03-2015

Thiền định. Tĩnh  mặc.

mp3

youtube

note

03-03-2015

Chấp thủ và ưu năo. Ba thời. Vô thường. Vô ngă 

mp3

youtube

note

05-03-2015

Vô Thường, Khổ, Vô Ngă;

Cái Ǵ Là Vô Thường, Cái Ǵ Là Khổ, Cái Ǵ Là Vô Ngă;

Có Nhân vô Thường, Có Nhân Khổ, Có Nhân Vô Ngă.

Ananda

mp3

youtube

note

07-03-2015

Ananda.

Gánh nặng.

Liễu tri.

Thắng tri.

Dục tham.

Vị Ngọt

mp3

youtube

note

10-03-2015

Không phải của các ngươi.

Tỷ Kheo.

Ananda.

Tùy pháp.

Tự làm ḥn đảo cho ḿnh

mp3

youtube

note

12-03-2015

Con đường.

Vô thường.

Quan kiến.

mp3

youtube

note

14-03-2015

Các uẩn.

Sona.

Hỷ được đoạn tận.

Chủng tử.

mp3

youtube

note

17-03-2015

Lời cảm hứng. Thủ chuyển.

mp3

youtube

note

19-03-2015

Thủ chuyển (tt)

mp3

youtube

note

21-03-2015

 Bảy xứ.

Chánh đẳng giác.

Vô ngă tướng

mp3

youtube

note

24-03-2015

Mahāli.

Lửa cháy.

Ngôn lộ.

Chấp trước.

Suy tưởng.

Hoan hỉ

mp3

youtube

note

26-03-2015

Tập khởi.

Đáng được ăn.

Người khất thực

mp3

youtube

note

28-03-2015

Các vị La-Hán.

mp3

youtube

note

04-04-2015

Đáng được ăn (tt).

Pārileyya.

mp3

youtube

note

07-04-2015

Pārileyya (tt).

Trăng rằm

mp3

youtube

note

09-04-2015

Trăng rằm

mp3

youtube

note

11-04-2015

Ananda. Tissa

mp3

youtube

note

04-06-2015

Yamaka. Anurādha

mp3

youtube

note

06-06-2015

Vakkali. Assaji

mp3

youtube

note

11-06-2015

Channa. Rahula

mp3

youtube

note

13-06-2015

Nadīsuttavaṇṇanā

mp3

youtube

note

20-06-2015

Bọt nước

mp3

youtube

note

09-09-2015

Bọt nước (tt). Dây buộc. Cán búa. Vô thường tánh  

mp3

youtube

note

14-09-2015

Biên Kinh

mp3

youtube

note

23-09-2015

Các Sa-môn. Dự Lưu. A-La-Hán. Dục được đoạn trừ. Vô minh

mp3

youtube

note

25-09-2015

Trói buộc. Giải thoát. Kiết sử. Vị giữ giới. Người đa văn. Kappa. Tập pháp.

mp3

youtube

note

28-09-2015

Vị ngọt.

Than đỏ hực.

Khổ.

Vô thường.

Vô ngă.

Thiện Nam Tử Khổ.

Phẩm Kiến: Nội.

Cái này là của tôi.

Ngă.

Nếu không phải của tôi.

mp3

youtube

note

30-09-2015

[23] CHƯƠNG HAI: TƯƠNG ƯNG RADHA

Māra.

Chúng sinh.

Sợi dây tái sinh.

Sở biến tri.

 

mp3

youtube

note

07-10-2015

[24] CHƯƠNG BA: TƯƠNG ƯNG KIẾN

 Gió.

[25] CHƯƠNG BỐN: TƯƠNG ƯNG NHẬP

[26] CHƯƠNG NĂM: TƯƠNG ƯNG SANH

Con Mắt.

Năm Uẩn.

mp3

youtube

note

12-10-2015

[27] CHƯƠNG SÁU: TƯƠNG ƯNG PHIỀN NĂO

Con Mắt.

[28] CHƯƠNG BẢY: TƯƠNG ƯNG SÀRIPUTTA

 Lư.

Sùcimukhi.

[29] CHƯƠNG TÁM: TƯƠNG ƯNG LOÀI RỒNG

[30] CHƯƠNG CHÍN: TƯƠNG ƯNG KIM XÍ ĐIỂU

Chủng Loại

mp3

youtube

note

13-10-2015

Rồng,

Kim Xí Điểu,

[31] CHƯƠNG MƯỜI: TƯƠNG ƯNG CÀN-THÁT-BÀ

Càn Thát Bà,

[32] CHƯƠNG MƯỜI MỘT: TƯƠNG ƯNG THẦN MÂY

Thần Mây

mp3

youtube

note

14-10-2015

[33] CHƯƠNG MƯỜI HAI: TƯƠNG ƯNG VACCHAGOTA

[34] CHƯƠNG MƯỜI BA: TƯƠNG ƯNG THIỀN

mp3

youtube

note

19-10-2015

 Tương Ưng Thiền

Hết NKCBK -4

mp3

youtube

note

20-10-2015

 

TẬP IV - THIÊN SÁU XỨ

 

 

 

 

 

[35] CHƯƠNG MỘT. TƯƠNG ƯNG SÁU XỨ (chú giải)

PHẦN MỘT. NĂM MƯƠI KINH THỨ NHẤT

I. PHẨM VÔ THƯỜNG

       

Vô thường

Khổ

Vô Ngă

mp3

youtube

note

20-10-2015

II. PHẨM SONG ĐÔI

       

Song đôi

mp3

youtube

note

21-10-2015

III. PHẨM TẤT CẢ

       

Tất cả. Đoạn tận. Bốc cháy. Mù ḷa. Thích hợp.

mp3

youtube

note

26-10-2015

IV. PHẨM SANH PHÁP -  V. PHẨM VÔ THƯỜNG

PHẦN HAI. NĂM MƯƠI KINH THỨ HAI

 I. PHẨM VÔ MINH

       

Sanh pháp. Vô thường. Thắng tri, Liễu tri. Vô minh. Kiết sử

mp3

youtube

note

27-10-2015

Lậu hoặc.  Liễu tri. Được chấm dứt. Bởi Migajàla

mp3

youtube

note

28-10-2015

II. PHẨM MIGAJÀLA

       

 Migajàla. Samiddhi. Upasena. Upavàna.

mp3

youtube

note

02-11-2015

III.  PHẨM BỆNH

       

Sáu xúc xứ. Bệnh. Ràdha. Vô minh. Tỷ kheo. Thế giới

mp3

youtube

note

03-11-2015

IV. PHẨM CHANNA

       

Thế giới. Channa. Trống không. Vắn tắt. Channa. Punna

mp3

youtube

note

09-11-2015

 Bàhiya, Ái Nhiễm, Cả Hai

mp3

youtube

note

10-11-2015

V. PHẨM TỪ BỎ

       

Lứa đôi (Cả hai).

Thâu nhiếp

mp3

youtube

note

11-11-2015

Thối Đọa.

Phóng dật.

Nhiếp hộ.

Thiền định.

Không phải của các ông.

Udaka

mp3

youtube

note

16-11-2015

PHẦN BA. NĂM MƯƠI KINH THỨ BA

I. PHẨM AN ỔN KHỔ ÁCH

       

Chấp thủ.

Khổ.

Thế giới.

Thắng.

mp3

youtube

note

17-11-2015

II.  PHẨM THẾ GIỚI DỤC CÔNG ĐỨC

       

Kiết sử.

Tuệ tri.

Nghe trộm.

Thế giới dục công đức (1)

mp3

youtube

note

18-11-2015

Thế giới dục công đức (2).

Sakka.

Pancasikha.

Sariputa

mp3

youtube

note

23-11-2015

III. PHẨM GIA CHỦ

       

Rahula.

Kiết sử.

Chấp thủ.

Pindola.

Vesali.

Ghosita

mp3

youtube

note

24-11-2015

IV. PHẨM DEVADAHA

       

Kaccana.

Verahaccàni.

Verahaccàni.

Sát na.

Thâu nhiếp.

Không thâu nhiếp

mp3

youtube

note

25-11-2015

Devadaha

Thâu nhiếp.

Không thâu nhiếp.

Các lậu.

Nội căn do nhân

mp3

youtube

note

25-1-2016

V. MỚI VÀ CŨ

       

Nghiệp.

Thích ứng.

Đệ tử nội trú.

Với mục đích ǵ.

Có pháp môn nào

mp3

youtube

note

26-1-2016

PHẦN BỐN. NĂM MƯƠI KINH THỨ TƯ

I DUYỆT HỶ TIÊU TẬN

III PHẨM BIỂN

       

Căn.

Thuyết pháp.

Duyệt hỷ tiêu tận.

Vườn xoài Jivaka.

Kotthika.

Tà kiến.

Biển.

Người câu cá.

mp3

youtube

note

27-1-2016

IV PHẨM RẮN ĐỘC

       

Cây có nhựa.

Kotthika.

Udayi.

Lửa cháy.

Tay và chân.

Rắn độc

mp3

youtube

note

01-02-2016.

Con rùa.

Khúc gỗ.

Nhiễm lậu

mp3

youtube

note

02-02-2016

Khổ pháp.

Phải gọi là ǵ.

Đờn tỳ bà.

Sáu sinh vật.

Bó lúa.

mp3

youtube

note

03-02-2016

[36] CHƯƠNG HAI. TƯƠNG ƯNG THỌ  (Aṭṭhakathā ) ( Việt) (Pali)

PHẦN MỘT - PHẨM CÓ KỆ

Thiền định.

An Lạc.

Đoạn tận.

Vực thẳm.

Cần phải quán kiến.

Với mũi tên.  

mp3

youtube

note

28-3-2016

Tật bệnh.

Vô thường.

Căn bản của xúc.

 Sống một ḿnh

mp3

youtube

note

29-3-2016

PHẦN HAI - PHẨM SỐNG MỘT M̀NH

Sống một ḿnh.

Hư không

mp3

youtube

note

29-3-2016

Khách xá.

Thuộc sở hữu.

Tám lần.

Năm vật dụng

mp3

youtube

note

30-3-2016

         

PHẦN BA - PHẨM MỘT TRĂM LẺ TÁM PHÁP MÔN

Śvaka.

108.

Vị tỷ kheo.

Trí về quá khứ.

Thanh tịnh không thanh tịnh không liên hệ đến vật chất.

mp3

youtube

note

04-4-2016

[37] CHƯƠNG BA. TƯƠNG ƯNG  NỮ NHÂN   (Việt) (Aṭṭhakathā) (Pali)

Khả ư và không khả ư.

Đặc thù.

Ba sự việc.

Phẫn nộ.

Tật đố.

Do xan tham

Hết NKCBK - 5

mp3

youtube

note

05-4-2016

 

[38] CHƯƠNG BỐN: TƯƠNG ƯNG JAMBUKHÀDAKA (Aṭṭhakathā ) (Việt) (Pali)

       

 

[39] CHƯƠNG NĂM: TƯƠNG ƯNG SÀMANDAKA (Aṭṭhakathā ) (Việt) (Pali)

 

       

 

       

[40] CHƯƠNG SÁU: TƯƠNG ƯNG MOGGALÀNA (Aṭṭhakathā) (Việt) (Pali)

mp3

youtube

note

06-4-2016

 

[41] CHƯƠNG BẢY: TƯƠNG ƯNG TÂM (Pali) (chú giải) (Việt)

       

Kiết sử.

Isidattà (1).

Mahaka.

Kàmabhù.

Godatta.

mp3

youtube

note

11-4-2016

[42] CHƯƠNG TÁM: TƯƠNG ƯNG THÔN TRƯỞNG (Aṭṭhakathā ) (Việt) (Pali)

Nigantha.

Acela (Lơa thể).

Thăm người bệnh.

Tàn bạo (Canda).

Yodhajivo.

Ngựa

mp3

youtube

note

13-4-2016

Người đất phương Tây hay người đă chết.

Thuyết pháp.

Vỏ ốc.

Gia tộc.

Manicùlam (châu báu trên đỉnh đầu).

Bhadra.

Ràsiya.

mp3

youtube

note

19-4-2016

Pàtraliyasutta.

[43] CHƯƠNG CHÍN: TƯƠNG ƯNG VÔ VI (Aṭṭhakathā ) (Việt) (Pali)

Vô Vi

Chỉ và quán.

Tầm.

Không.

Bốn niệm xứ.

Bốn chánh cần.  

mp3

youtube

note

20-4-2016

Kāyagatāsatisutta.

Bốn oai nghi.

Quán tứ đại.

Quán tử thi.

mp3

youtube

note

21-4-2016

Tứ như ư túc.

mp3

youtube

note

09-5-2016

Chỉ quán.

mp3

youtube

note

30-5-2016

Sáu định.

Bờ bên kia.

[44] CHƯƠNG MƯỜI: TƯƠNG ƯNG KHÔNG THUYẾT (Aṭṭhakathā ) (Việt) (Pali)

Anuradha

mp3

youtube

note

31-5-2016

 

TẬP V - THIÊN ĐẠI

 

 

 

 

 

 

[45] CHƯƠNG MỘT: TƯƠNG ƯNG ĐẠO

Vô minh

mp3

youtube

note

1-6-2016

Một nửa. Sariputta

mp3

youtube

note

01-06-2016

Bà-la-môn.

Với mục đích ǵ.

Một tỳ kheo khác.

Phân tích.

Râu lúa ḿ

mp3

youtube

note

07-06-2016

Nandiya.

Trú.

Hữu Học.

Sanh khởi.

mp3

youtube

note

08-06-2016

Vườn gà.

Phẩm tà tánh.

Không phải chân nhân.

Cái b́nh.

Định.

Thọ.

Uttiya

mp3

youtube

note

09-06-2016

Hướng Đông.

Không phóng dật.

Tầm cầu.

Kiêu mạn.

Hữu.

Khổ.

Khát ái.

mp3

youtube

note

13-06-2016

Bộc Lưu.

Ách phược.

Chấp thủ.

Hệ phược.

Tùy miên.

Thiên vị.

Dục công đức.

Triền cái.

Uẩn.

Kiết sử.

 

[46] CHƯƠNG HAI: TƯƠNG ƯNG GIÁC CHI

 

Tuyết Sơn.

Thân

mp3

youtube

note

14-06-2016

Thân (tt). Trau giồi thất giác chi

mp3

youtube

note

15-06-2016

Thân (tt). Trau dồi thất giác chi.

Giới.

mp3

youtube

note

22-06-2016

Ví dụ về y phục.

Tỳ Kheo.

Kuṇḍaliya

mp3

youtube

note

23-06-2016

 

[47] CHƯƠNG BA: TƯƠNG ƯNG NIỆM XỨ [a, b]

[48] CHƯƠNG BỐN: TƯƠNG ƯNG CĂN [a, b]

[49] CHƯƠNG NĂM: TƯƠNG ƯNG CHÁNH CẦN

[50] CHƯƠNG SÁU: TƯƠNG ƯNG LỰC

[51]  CHƯƠNG BẢY: TƯƠNG ƯNG NHƯ Ư TÚC

[52] CHƯƠNG TÁM: TƯƠNG ƯNG ANURUDDHA

[53]  CHƯƠNG CHÍN: TƯƠNG ƯNG THIỀN

[54] CHƯƠNG MƯỜI: TƯƠNG ƯNG HƠI THỞ VÔ, HƠI THỞ RA

[55] CHƯƠNG MƯỜI MỘT: TƯƠNG ƯNG DỰ LƯU [a,b]

[56]  CHƯƠNG MƯỜI HAI: TƯƠNG ƯNG SỰ THẬT [a, b]

 

 

 

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

=======

Vi tính: Nhị Tường

Cập nhật 8/2022

 

 

 

 

Home