TĂNG CHI BỘ KINH

Giảng giải

 

TK Giác Nguyên

giảng tại room Vietheravada, paltalk 

TẬP 1  ||  TẬP 2 || TẬP 3 ||  TẬP 4

 

TẬP 3

Ngày giảng

Tên bài kinh

mp3

youtube

Bài ghi chú

2-1-2019

CHƯƠNG 6 PHÁP

I. Phẩm Đáng Được Cung Kính

(I) (1) Đáng Được Cung Kính (1)

(II) (2) Đáng Được Cung Kính (2)

(III) (3) Các Căn

150 youtube note
14-1-2019

(IV) (4) Các Lực

(V) (5) Con Ngựa Thuần Chủng (1).

151 youtube note
15-1-2019

(VI - VII) (6 - 7) Con Ngựa Thuần Chủng (2)

(VIII) (8) Vô Thượng (Anuttariyasutta)

152 youtube note
16-1-2019

(IX) (9) Tùy Niệm Xứ (Anussatiṭṭhānasutta)

(X) (10) Mahànàma

153 youtube note
20-1-2019

II. Phẩm Cần Phải Nhớ

(I) (11) Cần Phải Nhớ (1)

(II) (12) Cần Phải Nhớ (2)

(III) (13) Xuất Ly Giới

154 youtube note
21-1-2019

(IV) (14) Hiền Thiện

(V) (15) Không Hối Hận

(VI) (16) Cha Mẹ Của NakuLa (1)

155 youtube note
22-1-2019

(VII) (17) Cha mẹ Của Nakula (2)

(VIII) (18) Con Cá

(IX) (19) Niệm Chết (1)

156 youtube note
27-1-2019

(X) (20) Niệm Chết (2)

III. Phẩm Trên Tất Cả
(I) (21) Tại Sàmagàma

(II) (22) Không Thối Đọa

(III) (23) Sợ Hăi

(IV) (24) Núi Tuyết Sơn

157 youtube note
28-1-2019

(V) (25) Tùy Niệm Xứ

(VI) (26) Kaccàna

(VII) (27) Các Thời Gian (1) (Pali)  (cg)

(VIII) (28) Các Thời Gian (2)

(IX) (29) Udàyi

158 youtube note
3-2-2019

(X) (30) Trên Tất Cả

IV. Phẩm Chư Thiên

(I) (31) Hữu Học

(II) (32) Không Thối Đọa (1)

(III) (33) Không Thối Đọa (2)

(IV) (34) Đại Mục Kiền Liên

(V) (35) Minh Phần

159 youtube note
4-2-2019

(VI) (36) Gốc Rễ Của Đấu Tranh

160 youtube note
10-2-2019

(VII) (37) Bố Thí

(VIII) (38) Tự Làm

(IX) (39) Nhân Duyên

161 youtube note
11-2-2019

(X) (40) Tôn Giả Kimbila

(XI) (41) Đống Gỗ

(XII) (42) Tôn Giả Nagita

V. Phẩm Dhammika
(I) (43) Con Voi

162 youtube note
14-2-2019

(II) (44) Migasàlà

163 youtube note
15-2-2019

(II) (44) Migasàlà  (ôn)

(III) (45) Nghèo Khổ

(IV) (46) Mahàcunda

164 youtube note
24-2-2019

(V) (47) Cho Đời Này (1)

(VI) (48) Cho Đời Này (2)

(VII) (49) Khema

(VIII) (50) Các Căn

165 youtube note
25-2-2019

(IX) (51) Ananda

(X) (52) Vị Sát Đế Lỵ

166 youtube note
26-2-2019

(XI) (53) Không Phóng Dật

(XII) (54) Dhammika

167 youtube note
27-2-2019

VI. Đại Phẩm  

(I) (55) Sona

(II) (56) Phagguna

(III) (57) Sáu Sanh Loại

168 youtube note
22-5-2019

(IV) (58) Các Lậu Hoặc

169 youtube note
26-5-2019

(V) (59) Người Bán Củi

(VI) (60) Hatthisàriputta

(VII) (61) Con Đường Đi Đến Bờ Bên Kia

170 youtube  
27-5-2019

(VII) (61) Con Đường Đi Đến Bờ Bên Kia

(VIII) (62) Lời Cảm Hứng

(IX) (63) Một Pháp Môn Quyết Trạch 

171 youtube  
28-5-2019

(IX) (63) Một Pháp Môn Quyết Trạch (tt 1)

172 youtube  
29-5-2019 (IX) (63) Một Pháp Môn Quyết Trạch (tt 2) 173 youtube  
2-6-2019

(X) (64) Tiếng Rống Con Sư Tử

174 youtube  
3-6-2019

(X) (64) Tiếng Rống Con Sư Tử (tt)

VII. Phẩm Chư Thiên 7. Devatāvaggo

(I) (65) Vị Bất Lai

175 youtube   note 
5-6-2019

(III) (66) A-La-Hán

(III) (67) Những Người Bạn

(IV) (68) Hội Chúng

(V) (69) Vị Thiên Nhân

176 youtube note
9-6-2019

(VI) (70) Thần Thông

(VII) (71) Chứng Nhân

(VIII) (72) Sức Mạnh

(XI) (73) Thiền (1)

177 youtube note
10-6-2019

(74) Thiền (2)

VIII. Phẩm A-La-Hán

(I) (75) Khổ

(II) (76) A-La-Hán Quả 

178 youtube  
11-6-2019

(III) (77) Thượng Nhân Pháp

(IV) (78) Lạc Hỷ

(V) (79) Chứng Đắc

179 youtube note
12-6-2019

(VI) (80) Lớn Mạnh

(VII) (81) Địa Ngục

(VIII) (82) Địa Ngục (2)

(IX) (83) Pháp Tối Thượng

(X) (84) Ngày và Đêm

IX. Phẩm Mát Lạnh

(I) (85) Mát Lạnh

180 youtube note
17-6-2019

IX. Phẩm Mát Lạnh (tt)

(II) (86) Chướng Ngại

(III) (87) Nghiệp Chướng

(IV) (88) Không Ưa Nghe

(V) (89) Cần Phải Đoạn Tận

(VI) (90) Chứng Được Đoạn Tận

(VII) (91) Làm Cho Sanh Khởi

181 youtube note
18-6-2019

(VIII) (92) Bậc Đạo Sư

182 youtube note
19-6-2019

IX. Phẩm Mát Lạnh (tt)

(IX) (93) Hành

(X) (94) Mẹ

(XI) (95) Tự Làm 

X. Phẩm Lợi Ích
(I) (96) Sự Xuất Hiện
(II) (97) Các Lợi Ích  

183 youtube note
20-6-2019 X. Phẩm Lợi Ích (tt)
(III) (98) Vô Thường  
(IV) (99) Khổ  (V)
(100) Vô Ngă  (VI)

(101) Niết Bàn  (VII)
(102) Không Có Hạn Chế (1)  
(VIII) (103) Không Có Hạn Chế (2)  
(IX) (104) Không Có Hạn Chế (3)  
184 youtube note
23-6-2019

(X) (105) Hữu
(XI) (106) Khát Ái

XI. Phẩm Ba Pháp
(I) (107) Tham
 (II) (108) Ác Hành
 (III) (109) Suy Tầm
 (IV) (110) Tưởng
 (V) (111) Giới
 (VI) (112) Thỏa Măn
 (VII) (113) Bất Lạc
 (VIII) (114) Biết Đủ 

185 youtube note
24-6-2019

(VI) (112) Thỏa Măn (tt)

(IX) (115) Ác Ngôn
 (X) (116) Trạo Cử

186 youtube note
25-6-2019

XII. Phẩm Ba Pháp
(117) Quán (1)
(118) Quán (2)
(119) Thấy Bất Tử
(120) Thấy Được Bất Tử 

187 youtube note
26-6-2018 (121) Tham (1)
(122) Tham (2)
188 youtube note
30-6-2019 (123) Tham (3)
(124) Tham (4)
Sattakanipātapāḷi
Chương VII - Bảy Pháp
I. Phẩm Tài Sản
1. Paṭhamapiyasuttaṃ(I)
(1) Được Ái Mộ (1)
189 youtube note
1-7-2019

(2) Được Ái Mộ (2)
(3) Các Sức Mạnh Tóm Tắt

190 youtube  
15-12-2019

4) Các Sức Mạnh Rộng Thuyết

(V) (5) Các Tài Sản Tóm Tắt
(VI) (6) Các Tài Sản Rộng Thuyết
(VII) (7) Ugga

191 youtube  

16-12-2019

(VIII) (8) Các Kiết Sử
(IX) (9) Đoạn Tận

(X) (10) Xan Tham

192 youtube  
17-12-2019

II. Phẩm Tùy Miên

(I) (11) Tùy Miên(1)

(II) (12) Tùy Miên (2)

(III) (13) Gia Đ́nh

(IV) (14) Các Hạng Người

(V) (15) Ví Dụ Nước

193 youtube  
18-12-2019

(VI) (16) Không Thường Xuyên (Vô Thường Tùy Quán)

(VII, VIII, IX) (17, 18, 19) Khổ, Vô Ngă, Tịch Tịnh

(X) (20) Sự Thù Diệu

194 youtube  
19-12-2019

III. Phẩm Vajjī

(I) (21) Tại Sàrandada

(II) (22) Vassakàra

(III) (23) Vị Tỷ Kheo

(IV) (24) Công Việc

(V) (25) Tin Tưởng

(VI) (26) Giác Chi

195 youtube  
22-12-2019

Các Pháp Bất Thối

(VII) (27) Tưởng

(VIII) (28) Hữu Học

(IX) (29) Thối Đọa

(X-XI) (30-31) Bất Hạnh Thối Đọa

196 youtube  
23-12-2019

IV. Phẩm Chư Thiên

(I) (32) Không Phóng Dật

(II) (33) Xấu Hổ

(III) (34) Dễ Nói (1)

(IV) (35) Dễ Nói (2)

(V) (36) Bạn Hữu (1)

(VI) (37) Bạn Hữu (2)

197 youtube  
24-12-2019 (VI) (26) Giác Chi 198 youtube  
25-12-2019 Các Pháp Quán Tưởng 199 youtube  
26-12-2019

(VII) (38) Vô Ngại Giải (1)

(VIII) (39) Vô Ngại Giải (2)

200 youtube  
30-12-2019

(IX) (40) Điều Phục (1)

(X) (41) Điều Phục (2)

201 youtube  
31-12-2019

(XI) (42) Sự Thù Diệu (1)

(XII) (43) Sự Thù Diệu (2)

(I) (41) Thức Trú

202 youtube  
1-1-2020

V. Phẩm Đại Tế Đàn

(II) (42) Tư Lương Cho Định

203 youtube  
2-1-2020

(III) (43) Lửa (1)

(IV) (44) Lửa (2)

(V) (45) Tưởng (1)

204 youtube  
 

(VI) (46) Tưởng (2)

(VII) (47) Dâm Dục

(VIII) (48) Hệ Lụy

(IX) (49) Bố Thí

(X) (50) Mẹ Của Nanda

     
 

VI. Phẩm Không Tuyên Bố

(I) (51) Không Tuyên Bố

(II) (52) Sanh Thú Của Loài Người

(III) (53) Tissa

(IV) (54) Śha

(V) (55) Không Có Che Đậy

(VI) (56) Kimbila

(VII) (57) Bảy Pháp

(VIII) (58) Ngủ Gục

(IX) (59) Các Người Vợ

(X) (60) Sân Hận

     
 

VII. Đại Phẩm

(I) (61) Xấu Hổ

(II) (62) Mặt Trời

(III) (63) Thành Tŕ

(VI) (64) Pháp Trí

(V) (65) Cây Kovilàra Pàricchattaka

(VI) (66) Vị Tỷ Kheo Phải Kính Trọng Ai?

(VII) (67) Sự Tu Tập

(VIII) (68) Lửa

(IX) (69) Sunetta

(X) (70) Araka

     
 

VIII. Phẩm Về Luật

(I) (71) Tŕ Luật (1)

(II) (72) Tŕ Luật (2)

(II) (73) Tŕ Luật (3)

(IV) (74) Tŕ Luật (4)

(V - VIII) (75-78) Chói Sáng

(IX) (79) Thông Điệp

(X) (80) Diệt Tránh Pháp

IX. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp

(I) (1) Sự Phá Hoại

(II-VIII) (2-8) Các Pháp Khác

(IX) (9) Phi Diệu Pháp

[II]

(I) (1) Người Xứng Đáng Được Cung Kính

(II) (2) Các Người Khác Đáng Được Cung Kính

[III]

(I) (1) Thắng Tri Tham (1)

(II) (2) Thắng Tri Tham (2)

(III) (3) Thắng Tri Tham (3)

(IV) (4) Thắng Tri Tham (4)

     

 

 

TẬP 1  ||  TẬP 2 || TẬP 3 ||  TẬP 4

 

Nghe toàn bộ các bài giảng Tăng Chi Bộ Kinh theo thứ tự (playlist)

 

=============================

 

Tăng Chi Bộ Kinh - giảng giải

 

Aṅguttaranikāya

 

Aṅguttaranikāya (aṭṭhakathā)

=============================

 

 

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

 

Home