TĂNG CHI BỘ KINH

Giảng giải

 

TK Giác Nguyên

giảng tại room Vietheravada, paltalk 

Pali || Chú giải || Dịch Việt

TẬP 1

Ngày giảng

Tên bài kinh

mp3

youtube

Bài ghi chú

11-12-2017

Duyên Khởi

001

youtube

note

12-12-2017

Chương I. Nữ sắc.

Chương II. Phẩm đoạn Triền Cái

002

youtube

note

13-12-2017

Chương II. Triền cái (tt). III. Khó sử dụng. IV. Không điều phục. V. Đặt hướng và trong sáng. VI. Búng ngón tay

003

youtube

note

17-12-2017

VII. Tinh tấn. VIII. Làm bạn với thiện.

004

youtube

note

18-12-2017

IX. Phẩm Phóng Dật. X. Phẩm Phi Pháp. XII. Phẩm Vô Phạm. XIII. Phẩm Một Người

005

youtube

note

19-12-2017

XIX. Phẩm người tối thắng

006

youtube

note

20-12-2017

XIX. Phẩm người tối thắng (tt1)

007

youtube

note

24-12-2017

XIX. Phẩm người tối thắng (tt2)

008

youtube

note

25-12-2017

XIX. Phẩm người tối thắng (tt3)

009

youtube

note

26-12-2017

XIX. Phẩm người tối thắng (tt4)

010

youtube

note

27-12-2017

XIX. Phẩm người tối thắng (tt5)

011

youtube

note

31-12-2017

XIX. Phẩm người tối thắng (tt6)

012

youtube

note

01-01-2018

XIX. Phẩm người tối thắng (tt7)

013

youtube

note

02-01-2018

XIX. Phẩm người tối thắng (tt8)

014

youtube

note

03-01-2018

XIX. Phẩm người tối thắng (tt9)

015

youtube

note

07-01-2018

XIX. Phẩm người tối thắng (tt10)

016

youtube

note

08-01-2018

XIX. Phẩm người tối thắng (tt11)

017

youtube

note

14-1-2018

XV. Phẩm Không Thể Có Được

018

youtube

note

15-1-2018

XV. Phẩm Không Thể Có Được  (tt1)

019

youtube

note

19-1-2018

XVI. Phẩm Một Pháp

XVII. Phẩm Chủng Tử

020

youtube

note

20-1-2018

XVIII. Phẩm Makkhali

021

youtube

note

22-1-2018

XIX. Phẩm Không Phóng Dật 

XXI. Phẩm Thiền Định

022

youtube

note

23-1-2018

XXI. Phẩm Thiền Định (tt1)

023

youtube

note

24-1-2018

XXI. Phẩm Thiền Định (tt2)

CHƯƠNG HAI PHÁP

Chương II - Hai Pháp I. Phẩm H́nh Phạt

024

youtube

note

6-2-2018

Chương II - Hai Pháp II. Phẩm Tranh Luận

025

youtube

note

7-2-2018

Chương II - Hai Pháp III. Phẩm Người Ngu

026

youtube

note

8-2-2018

Chương II - IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng

027

youtube

note

9-2-2018

Chương II - IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng (tt)

V. Phẩm Hội Chúng

028

youtube

note

14-2-2018

VI. Phẩm Người

VII. Phẩm Lạc

029

youtube

note

18-3-2018

VIII. Phẩm Tướng

030

youtube

note

19-3-2018

IX. Phẩm Các Pháp

031

youtube

note

20-3-2018

IX. Phẩm Các Pháp (tt) X. Phẩm Kẻ Ngu

032

youtube

note

21-3-2018

X. Phẩm Kẻ Ngu (tt) XI. Phẩm Các Hy Vọng

033

youtube

note

26-3-2018

XI. Phẩm Các Hy Vọng (tt1)

034

youtube

note

27-3-2018

XI. Phẩm Các Hy Vọng (tt2). XII. Phẩm Hy Cầu. XIII Phẩm Bố Thí

035

youtube

note

28-3-2018

XIII Phẩm Đón Chào. XIV. Phẩm Nhập Định

036

youtube

note

29-3-2018

XVI. Phẩm Phẫn Nộ. XVII. Phẩm Thứ Mười Bảy

037

youtube

note

31-3-2018

CHƯƠNG BA PHÁP

I. Phẩm Người Ngu

038

youtube

note

1-4-2018

II. Phẩm Người Đóng Xe

039

youtube

note

2-4-2018

II. Phẩm Người Đóng Xe

040

youtube

note

3-4-2018

II. Phẩm Người Đóng Xe

041

youtube

note

5-4-2018

II. Phẩm Người Đóng Xe (tt3).

III. Phẩm Người

042

youtube

note

6-4-2018

III. Phẩm Người (tt1)

043

youtube

note

7-4-2018

III. Phẩm Người (tt2)

044

youtube

note

8-4-2018

 IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời

045

youtube

note

13-4-2018

IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời (tt1)

046

youtube

note

14-4-2018

IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời (tt2)

047

youtube

note

15-4-2018

IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời (tt3).

V. Phẩm Nhỏ

048

youtube

note

17-4-2018

V. Phẩm Nhỏ (tt1)

049

youtube

note

19-4-2018

V. Phẩm Nhỏ (tt2)

050

youtube

note

20-4-2018

V. Phẩm Nhỏ (tt3).

VI. Phẩm Các Bà-La-Môn

051

youtube

note

22-4-2018

VI. Phẩm Các Bà-La-Môn (tt1)

052

youtube

note

23-4-2018

VI. Phẩm Các Bà-La-Môn (tt2).

VII. Phẩm Lớn

053

youtube

note

25-4-2018

 VII. Phẩm Lớn (tt1)

054

youtube

note

26-4-2018

 VII. Phẩm Lớn (tt2)

055

youtube

note

27-4-2018

VII. Phẩm Lớn (tt3)

056

youtube

note

28-4-2018

VII. Phẩm Lớn (tt4)

057

youtube

note

29-4-2018

VIII. Phẩm Ananda

058

youtube

note

30-4-2018

VIII. Phẩm Ananda (tt1)

059

youtube

note

2-5-2018

VIII. Phẩm Ananda (tt2)

060

youtube

note

3-5-2018

XIX. Phẩm Sa Môn

061

youtube

note

4-5-2018

XIX. Phẩm Sa Môn (tt1).

X. Phẩm Hạt Muối

062

youtube

note

6-5-2018

X. Phẩm Hạt Muối (tt1)

063

youtube

note

7-5-2018

X. Phẩm Hạt Muối (tt2)

064

youtube

note

27-5-2018

X. Phẩm Hạt Muối (tt3)
XI. Phẩm Chánh Giác

065

youtube

note

28-5-2018

XI. Phẩm Chánh Giác (tt1)

066

youtube

note

29-5-2018

XI. Phẩm Chánh Giác (tt2)

XII. Phẩm Đọa Xứ

111. Rơi Vào Đọa Xứ
112.- Khó T́m Được
113. Không Thể Ước Lượng
114.- Không Vô Biên Xứ
115.- Khiếm Khuyết Và Viên Măn.

067

youtube

note

30-5-2018

XII. Phẩm Đọa Xứ (tt)

XIII. Phẩm Kusinàra

068

youtube

note

3-6-2018

XIII. Phẩm Kusinàra (tt)

69

youtube

note

4-6-2018

XIV. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ

131.- Kẻ Chiến Sĩ. 132 .- Hội Chúng. 133.- Bạn. 134.- Xuất Hiện. 135.- Mền Bằng Tóc. 136.- Thành Tựu Tăng Trưởng

70

youtube

note

7-6-2018

XIV. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ (tt)

137.- Ngựa Chưa Được Điều Phục
138.- Ngựa Được Điều Phục
139. Các Loại Ngựa Thuần Thục.
140- Morannivàpa

71

youtube

note

8-6-2018

XV. Phẩm Cát Tường

140- Morannivàpa

141. Không thiện

XVI. Phẩm Lơa Thể

72

youtube

note

17-6-2018

CHƯƠNG BỐN PHÁP

I. Phẩm Bhandagana (Giác Ngộ - Thuận Ḍng)

73

youtube

note

18-6-2018

I. Phẩm Bhandagana tt (Học hỏi ít -> Các Ách)

74

youtube

note

19-6-2018

I. Phẩm Bhandagana tt Các Ách (tt)

II. Phẩm Hành Chế Ngự. Chánh Cần. Thi thiết.

75

youtube

note

20-6-2018

II. Phẩm Hành tt Trí tế nhị. Sanh thú không nên đi. Sanh thú nên đi. Không nên đi. Người đầu bếp

76 youtube

note

24-6-2018

III. Phẩm Uruvelà: (I) (21) Tại Uruvelà (1), (II) (22) Tại Uruvelà (2), (III) (23). Thế Giới, (IV) (24) Kàlaka , (V) (25) Phạm Hạnh,

77 youtube

note

25-6-2018

III. Phẩm Uruvelà tt: (VI) (26) Kẻ Lừa Dối, (VII) (27) Biết Đủ, (VIII) (28) Truyền Thống, 78 youtube

note

26-6-2018

III. Phẩm Uruvelà tt: (IX) (29) Pháp Cú, (X) (30) Các Du Sĩ 79 youtube

note

27-6-2018

III. Phẩm Uruvelà tt: (IX) (29) Pháp Cú, (X) (30) Các Du Sĩ 80 youtube

note

01-7-2018

IV. Phẩm Bánh Xe: (I) (31) Bánh Xe. (II) (32) Nhiếp Pháp

(II) (33) Con Sư Tử. (IV) (34) Các Ḷng Tin

81 youtube

note

02-7-2018

IV. Phẩm Bánh Xe (tt1)

(V) (35) Vassakàra. (VI) (36) Tùy Thuộc Thế Giới

(VII) (37) Không Thể Rơi Xuống.

82 youtube

note

03-07-2018

IV. Phẩm Bánh Xe (tt2)  (VIII) (38) Tránh Né

83 youtube

note

04-7-2018

IV. Phẩm Bánh Xe (tt3) (IX) (39) Ujjaya. (X) (40) Udayi

V. Phẩm Rohitassa (I) (41) Định.

84 youtube

note

08-7-2018

V. Phẩm Rohitassa (tt1)

 (II) (42) Các Câu Hỏi. (III) (43) Phẫn Nộ (1)

(IV) (44) Sự Phẫn Nộ (2). (V) (45) Rohitassa (1)

(VI) (46) Rohitassa (2). (VII) (47) Rất Xa Xăm.

85 youtube

note

09-7-2018

V. Phẩm Rohitassa (tt2) (Pali) (cg)

(VIII) (48) Visàkhà. (IX) (49) Tưởng Điên Đảo.

(X) (50) Các Uế Nhiễm

VI. Phẩm Nguồn Sanh Phước   (Pali)  (cg)
(I) (51) Phẩm Nguồn Sanh Phước (Với Cư Sĩ) (1)

(II) (52) Nguồn Sanh Phước (Với Cư Sĩ) (2)

86 youtube note

 

VI. Phẩm Nguồn Sanh Phước   (Pali)  (cg)

(III) (53) Sống Chung (1)  (cg)

(IV) (54) Sống Chung (2)

(V) (55) Xứng Đôi (1)

(VI) (56) Xứng Đôi (2)

(VII) (57) Suppavàsà (Pali) (cg)

(VIII) (58) Sudatta

(IX) (59) Các Đồ Ăn

(X) (60) Bổn Phận Người Gia Chủ

87 youtube note
11-7-2018

VII. Phẩm Nghiệp Công Đức (Pali)  (cg)

(I) (61) Bốn Nghiệp Công Đức (pali) (cg)

(II) (62) Không Nợ (pali) (cg)

(III) (63) Bằng Với Phạm Thiên (pali) (cg)

(IV) (64) Địa Ngục (pali) (cg)

(V) (65) H́nh Thức Bên Ngoài (pali) (cg)

(VI) (66) Tham Ái (pali) (cg)

(VII) (67) Vua Các Loài Rắn (pali) (cg)

88 youtube note
15-7-2018

VII. Phẩm Nghiệp Công Đức (Pali)  (cg) (tt)

VIII) (68) Devadatta  (pali) (cg)

(IX) (69) Tinh Cần (pali) (cg)

(X) (70) Phi Pháp (pali) (cg)

VIII. Phẩm Không Hư Luận (pali) (cg)

(I) (71) Không Có Hư Luận

89 youtube note
16-7-2018

VIII. Phẩm Không Hư Luận (tt) (pali) (cg)

(II) (72) Chánh Kiến

(III) (73) Bậc Chân Nhân

(IV) (74) Người Vợ Trẻ

(V) (75) Sự Tối Thượng

90 youtube note
17-7-2018

VIII. Phẩm Không Hư Luận (tt)

(VI) (76) Kusinàrà  (cg)

(VII) (77) Không Thể Nghĩ Được

(VII) (78) Thanh Tịnh Thí Vật

(IX) (79) Buôn Bán  (pali) (cg)

(X) (80) Tinh Túy của Sự Nghiệp

IX. Phẩm Không Có Rung Động  (Pali) (cg)

(I) (81) Ăn Trộm

(II) (82) Nói Láo

(III) (83) Tán Thán

(IV) (84) Phẫn Nộ (pali) (cg)

(V) (85) Tối Tăm

(VI) (86) Thấp Kém

(VII) (87) Các Hạng Sa Môn (1)  (pali) (cg)

(VIII) (88) Các Hạng Sa Môn (2)

(IX) (89) Các Hạng Sa Môn

(X) (90) Các Hạng Sa Môn

91 youtube note
18-7-2018

X.- Phẩm Asura (A-tu-la)  (pali) (cg)

(I) (91) Các A Tu La

(II) (92) Định (1)

(III) (93) Định (2)

(IV) (94) Thiền Định

(V) (95) Que Lửa

(VI) (96) Lợi Ḿnh (1)

(VI) (96) Lợi Ḿnh (1)

(VIII) (98) Lợi Ḿnh(3)

(IX) (99) Những Học Pháp

(X) (100) Potaliya

TẬP 2

XI. Phẩm Mây Mưa  (pali) (cg)

(I) (101) Mây Mưa (1)

(II) (102) Mây Mưa (2)

(III) (103) Cái Ghè

92 youtube note
XEM TIẾP

 

TẬP 1  ||  TẬP 2 || TẬP 3 ||  TẬP 4

Nghe toàn bộ các bài giảng Tăng Chi Bộ Kinh theo thứ tự (playlist)

 

=============================

 

Tăng Chi Bộ Kinh - giảng giải

 

Aṅguttaranikāya

 

Aṅguttaranikāya (aṭṭhakathā)

=============================

 

 

 

NGHIÊN CỨU PHẬT PHÁP

 

 

Home